Samostatný likvidátor pojistných událostí – oprávnění krok za krokem

Samostatný likvidátor pojistných událostí provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.Samostatný likvidátor pojistných událostí musí být zapsán do registru vedeném Českou národní bankou. Žadatel si podá žádost o zapsání do registru. Pokud žadatel splňuje všechny zákonné požadavky, zapíše ho Česká národní banka do 60 dnů do seznamu. O zápisu do registru vydá Česká národní banka registrované osobě osvědčení.

Postup pro získání oprávnění:

Žádost o zápis do registru samostatných likvidátorů pojistných událostí

V žádosti o zápis do registru uvede:

  1. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, u fyzické osoby s bydlištěm v třetím státě též místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu v České republice,
  2. rozsah provozované činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí podle pojistných odvětví a podle území, na kterém má být činnost provozována,
  3. předpokládaný den zahájení činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí,
  4. identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

K žádosti se přikládá:

  1. doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce, anebo doklady jinak prokazující odbornou způsobilost žadatele a každé osoby, kterou tato fyzická osoba zaměstnává a která se přímo podílí na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví,
  2. doklady prokazující důvěryhodnost žadatele,
  3. pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

Další informace o žádosti a povolovacím řízení

Česká národní banka rozhodne o zápisu do registru samostatných likvidátorů pojistných událostí do 60 dnů od doručení písemné žádosti. O zápisu do registru vydá Česká národní banka registrované osobě osvědčení.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme