San Marino: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Republika San Marino – zkratka RSM (italsky: Repubblica di San Marino)

© Zastupitelský úřad ČR ve Vatikánu (Svatý stolec)

Země je relativně bohatá, životní úroveň obyvatelstva odpovídá standardům nejvyspělejších regionů Itálie. Ekonomika San Marina byla tradičně založena na zemědělství, lesnictví a těžbě kamene, avšak během druhé poloviny dvacátého století význam těchto odvětví výrazně poklesl. V současné době je ekonomika země založena na cestovním ruchu a službách s ním spojených, na bankovnictví, na průmyslové výrobě (stavební hmoty, textil, dřevozpracující a nábytkářský průmysl, elektronika), na řemeslné výrobě (výrobky kožené a keramické, opracování dřeva, kovu a kamene) a na potravinářství; významná je i produkce v oblasti filatelie a numismatiky. Z nerostných přírodních zdrojů má země k dispozici pouze stavební kámen. San Marino má celní a měnovou unii s Itálií a jejím prostřednictvím s Evropskou unií.

V rámci hospodářské politiky se RSM zaměřuje na podporu a rozvoj cestovního ruchu (v poslední době na jeho nové formy – např. kongresová turistika) a na podporu moderních odvětví průmyslu a služeb.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

Funkci hlavy státu vykonávají kapitáni – regenti (Capitani Reggenti), volení parlamentem, tj. Velkou generální radou (60 členů).  Jsou voleni každých šest měsíců a funkce se ujímají 1. dubna resp. 1. října. Společně řídí Velkou generální radu (Consiglio Grande e Generale), Státní kongres (vládu) a Radu dvanácti (Consiglio dei XII). Mají vůči sobě právo veta. Současnými kapitány regenty (1. 4. 2019 – 30. 9. 2019) – jsou Nicola Selva a Michele Muratori.

Současná vláda (Státní kongres, Congresso di Stato) je složena z koalice Adesso.sm, což je koalice složená z následujících stran:

 • Repubblica Futura (RF)
 • Civico 10 (C10)
 • Sinistra socialista democratica (SSD)

Složení vlády:

 • Nicola Renzi (RF) – ministr zahraničních věcí , ministr spravedlnosti (Minister of Foreign and Political Affairs, Justice)
 • Guerrino Zanotti (SSD) – ministr vnitra, veřejného sektoru (Minister of Internal Affairs, Public Sector, Relations with Townships Councils, Regulatory Simplification, Institutional Affairs, Peace)
 • Eva Guidi (SSD) – ministryně financí a rozpočtu, pošt, dopravy a hospodářského plánování (Minister of Finance and the Budget, Posts, Transport, Economic Planning)
 • Andrea Zafferani (C10) – ministr průmyslu, řemesel, obchodu, práce, kooperace, telekomunikací (Minister of Industry, Handicraft, Trade, Labour, Cooperation, Telecommunications)
 • Augusto Michelotti (SSD) – ministr životního prostředí, zemědělství, turistiky, civilní obrany, mládeže (Minister of Territory and Environment, Agriculture, Tourism, Civil Protection, Relations with the Public Works State Corporation, Youth Policies)
 • Franco Santi (C10) – ministr zdravotnictví a sociálních věcí (Minister of Health and Social Security, Equal Opportunities, Welfare and Social Affairs)
 • Marco Podeschi (RF) – minister školství, kultury, výzkumu, informací, sportu, technologických inovací (Minister of Education, Culture and University, Research, Information, Sport, Technological Innovation, Relations with the Public Utilities State Corporation)

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet rezidentních obyvatel: 33 330 (březen 2018)
 • Přírůstek obyvatel: 0,74 % (2017)
 • Index porodnosti: 8,6  (2017; na 1000 obyvatel)
 • Index úmrtnosti: 8,7 (2017; na 1000 obyvatel)
 • Index stáří: 118,8 (2012; na 1000 obyvatel)
 • Nad: muži 80,8 let (2017) – ženy 86,1 let (2017)
 • Vzdělání: VŠ 1 597  (prosinec 2017 z 33.328 rezidentních obyvatel)
 • Z rezidentních obyvatel San Marina bylo v březnu 2018 83,85 % Sanmarinců (27 948), 13,79 % Italů (4 596) a 2,4 % tvořily ostatní národnosti 
 • Náboženství: převážně katolické

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2013 2014 2015 2016  2017
HDP (v mil) 1 276,00 € 1 390,50 € 2 003 $ 1 570 $ 1 636 $
reálný pohyb HDP (v %) -3,5 -3,6 0,5   1,5
HDP per capita (v tis.) 41,88 € 41,22 € 46,19 $  47,91 $ 49,08 $
míra nezaměstnanosti (v %) 8,1 8,7 9.2 8,6 8 (plán)
míra inflace (v %) 1,3 1,1 0,1 0,6 0,9 (plán)

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

   2014  2015  2016  2017  2018 (odhad)
 Příjmy  478 962 129,20  530 115 412,92  475 908 278,95  746 914 274,51 609 456 930,36  
 Výdaje  518 471 967,15  569 284 565,31  519 620 827,07  746 914 274,51

609 456 930,36  

 Saldo  – 39 509 837,95  – 39 169 152,39  – 43 712 548,12    

pozn.: sumy se udávají v EUR

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011

2012

 2013

2015 

2016

Saldo státního rozpočtu (podíl v % na HDP)

-4,6

-3,0

 – 4,3

 -3,0

-4,0

 

2012

2013

2014 

2015 

2016 

Veřejný dluh (v % na HDP)

6,8

13,6

 19,63

 20,33

 22,5

Republika San Marino doposud nezřídila vlastní nástroj na měření platební bilance. Dne 22. ledna 2018 vláda RSM ustavila mezirezortní pracovní skupinu, která má tento nástroj vytvořit. Skupina je složená ze zástupců ministerstva financí, statistického úřadu, centrální banky a ministerstva zahraničí. Skupina podává průběžně každý měsíc vládě zprávu o dosažených výsledcích.

Devizové rezervy: 392,000,000 US$

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém San Marina dnes již odpovídá evropským standardům. Patří do něj 12 bank, cca 50 finančních společností a cca 30 zprostředkovatelských pojišťovacích brokerů.

Bankovní systém San Marina dnes již odpovídá evropským standardům.

Nejvýznamnější banky:

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém obsahuje  zejména daně přímé (Igrl e Igrp) a jednu nepřímou (monofase).

Přímé daně

I.g.r. l. (imposta per persone fisiche e sostituti d’imposta) je všeobecná daň  z příjmu  fyzických osob a   I.g.r.p. (imposta per persone giuridiche) z příjmu právnických osob. Pro příjmy firem činí všeobecná daň ve výši 17% z čistého zisku, zatímco na odvody rezidentních i nerezidentních fyzických osob (pouze z příjmů vyprodukovaných v San Marinu) se aplikuje progresivní kvóta dle výše příjmu.

Pro nově založené společnosti je pro dobu prvních 5 let fungování vyměřena sleva na dani ve výši 50%, tj. jejich daň činí pouze 8,5 %.

Nepřímá daň

Monofase je nepřímá daň, která se uplatňuje pouze jednou na hodnotu zboží a služeb dovezených do San Marina ve výši 17%. Jakožto dovozní daň je uznávána jako ekvivalent italské IVA (DPH).

 

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění

Česká republika zahájila v březnu 2019 expertní jednání s Republikou San Marino nad smlouvou o zamezení dvojímu zdanění.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vatikánu (Svatý stolec) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: San Marino