Saúdská Arábie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl a infrastruktura

S rozvojem železniční sítě probíhá i rozvoj hromadné dopravy městských aglomerací se zaměřením na kolejovou a autobusovou dopravu. V roce 2012 byl zahájen projekt integrované dopravy Rijádu zahrnující kombinaci 180 km metra a 600 km autobusových linek, hodnota projektu cca 25 mld. USD. V současné době je ve fázi příprav dopravní řešení města Džiddy zahrnující kombinaci 108 km povrchového metra (3 linky s 208 vozy) a 750 km autobusových linek (816 autobusů) v celkové hodnotě cca 12 mld. USD a dopravní řešení města Mekky zahrnující 188 km lehkého metra s 88 stanicemi a 60 km autobusových linek úhrnem v ceně cca 16 mld. USD. V roce 2014 byl schválen projekt integrované dopravy Dammámu s vyčíslenými náklady cca 5 mld. USD, zahrnující metro a autobusy, nebyl však zaznamenán další pokrok. V roce 2019 se také očekává vyhlášení tendru na postavení 25 km dlouhého Mostu krále Hamada, již druhého mostu spojujícího Saúdskou Arábii a Bahrajn. Tento projekt určený jak pro silniční, tak železniční dopravu představuje příležitost pro subdodávky v oblastech železniční signalizace a pokročilé telematiky. Stejně tak se objevují pilotní projekty z oblasti Smart Cities, které zahrnují i integrované systémy sledování a řízení dopravy. Inovativní ICT řešení z České republiky v tomto sektoru tak také mají dobrou šanci na uplatnění.

Energetický průmysl

Spotřeba elektrické energie roste ročně o 8 %, což znamená požadavek na nově instalovaný výkon ve výši 4 tis. MW ročně (nyní 82 GW instalovaného výkonu). Do roku 2020 by mělo přibýt bezmála 17 GW instalovaného výkonu z devíti nových elektráren, z nichž převážná většina využívá konvenční palivo. Saúdská Arábie má však také velké ambice v oblasti jaderné energetiky. Vládní plány počítají s výstavbou16 jaderných reaktorů o celkové instalované kapacitě 17 GW do roku 2032. V roce 2018 byly vybrány možné lokality pro první dva jaderné bloky. V oblasti obnovitelných zdrojů se hovoří o instalované kapacitě až 40 GW solárních energetických instalací do roku 2032, přičemž 16 GW by mělo být generováno z fotovoltaických článků, 25 GW by mělo být vyprodukováno pomocí koncentrované sluneční energie. Větrná energie by měla vyprodukovat 9 GW, z energetického využití odpadu by měly pocházet 3 GW a geotermální energie by měla dodat 1 GW. Potenciál pro ČR je v dodávkách služeb a komponentů pro jaderné a solární elektrárny, jako jsou například specializované turbíny či vedení. V případě obnovitelné energetiky má Česká republika potenciál v dodávkách řešení pro monitorování účinnosti solárních instalací. Mimo oblast generace mohou české firmy významně promluvit také do oblasti distribuce, resp. smart regulace distribuce.
Tak jako v řadě dalších zemí je nutná předkvalifikace dodavatelů pro velké státní podniky. V této souvislosti je vhodné nalézt silného místního partnera, který již bude na seznamu dodavatelů figurovat.
V Saúdské Arábii je zájem o vzájemnou spolupráci ve vědě a výzkumu, ať už je to oblast energetiky a obnovitelných zdrojů, či v dalších technologicky pokročilých oblastech, jako jsou například nanotechnologie. Základním předpokladem je ovšem vzájemná spolupráce výzkumných pracovišť na mezivládní úrovni. To je dáno zejména specifickým postavením saúdských výzkumných institucí, které jsou plně v gesci státu a jako takové mohou vzájemnou spolupráci navazovat takřka výhradně s partnery odpovídajícího postavení (státní gesci výzkumné spolupráce realizuje například Německo prostřednictvím organizace GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Obranný průmysl

Saudská Arábie vydává ročně na obranu kolem 70 mld. USD (cca 10 % HDP). Značnou část rozpočtu tvoří nákup nové techniky (např. rámcový kontrakt s USA z roku 2011 za 65 mld. USD a memoranda o dodávkách vojenského materiálu a zbraní za 110 mld. USD s opcí na dalších 350 mld. USD, se Spojeným královstvím na modernizaci letounů Eurofighter Typhoon a Panavia Tornado za 15 mld. USD, či s Francií (protivzdušná obrana, rekonstrukce fregat za cca 8 mld. USD) a Německem (ochranný perimetr kolem hranic, chystaný nákup ponorek). V posledních letech se podařilo proniknout na saúdský trh i českým firmám, kterým se v minulosti vzhledem k zaběhnuté konkurenci a neexistenci historických vazeb nedařilo. V posledních letech však české firmy zaznamenaly úspěchy, kdy mezi lety 2010–2017 činil vývoz speciálu průměrně 7 mil. USD ročně. Jedná se především o střelivo všeho druhu, výbušniny (v obou případech se jedná o dlouhodobou spolupráci), protichemické vybavení, vozidla (transfer technologie a zavedení výroby) a elektronická zařízení. Vláda Saudské Arábie usiluje o přenos technologií na výrobu zbraní, munice a vojenských dopravních prostředků do Saudské Arábie (výhledově zabezpečení až 40 % všech nákupů). S ohledem na pokračující zahraniční nasazení saúdských ozbrojených sil (Jemen) je možné předpokládat setrvalý růst poptávky po tomto materiálu. Vedle klasického speciálu je také poptávka po řešeních z oblasti ICT a přidružených služeb, kde mají české firmy dobrou pověst.

Stavební průmysl

Saúdská Arábie prožívala po dlouhé období bezprecedentní stavební boom a je největším stavebním trhem v celé oblasti Středního východu. V současné době je plánováno až 5200 projektů v hodnotě 819 mld. USD, a to včetně gigaprojektu ekonomického města NEOM (500 mld. USD) či projektu rijádského metra (26 mld. USD)., Z těchto peněz je 180 mld. USD vyčleněno na výstavbu 4 mil. bytů, 133 mld. USD na energetické projekty, 53 mld. USD do projektů vodního hospodářství a 16 mld. USD na výstavbu nemocnic a zdravotních zařízení. Desítky miliard jsou též vyčleněny na projekty dopravní infrastruktury (metro Rijád, Mekka, Džidda, cca 2 000 km nových železničních tratí, tisíce km nových silnic, nová dopravní řešení velkých měst, rekonstrukce letišť a rozšiřování přístavů).
V návaznosti na pokles ceny ropy mezi lety 2014 – 2016 a návazný nedostatek prostředků, byla řada projektů zmrazena či pozastavena. Také platební morálka v tomto sektoru poklesla. Český export stavebních materiálů a strojů činí cca 50 mil. USD ročně, včetně výrobků ze skla a osvětlovací techniky cca 60 mil. USD. Jednou z dlouhodobě úspěšných položek jsou zápalnice a výbušniny pro civilní použití (tedy zejména ve stavebnictví či těžebním průmyslu), kterých se pravidelně vyváží z ČR do Saúdské Arábie za 1,5–2 mil. USD, a to přesto, že Saúdská Arábie dnes má vlastní výrobní linku, postavenou právě ve spolupráci s naším vývozcem.
Do budoucna je možné spatřovat velký potenciál ve stavebních technologiích umožňujících stavbu nízkoenergetických až pasivních staveb. Zájem bude také o úpravy již stávajících budov, čili poptávka poroste po izolačních materiálech, ale také úsporných klimatizačních jednotkách či službách energetického auditu. Tak jako v řadě oborů, i zde je nutné zdůraznit odklon země od klasického importu a výraznou preferenci přenosu technologií a výroby do země, která se snaží profilovat i jako hub pro expanzi do celého regionu.
Jednou ze zajímavých příležitostí mohou být architektonické služby, většina projektů se totiž realizuje se zahraničními architektonickými kancelářemi, na něž se lze napojit s dodávkami materiálů a vybavení pro např. interiérová řešení. Pobočky českých firem, které v této oblasti působily přímo v Saudské Arábii, však svou činnost utlumily. Jednání v této věci se odehrávají převážně v Evropě – jako perspektivní lze označit např. participaci na interiérovém designu a následných dodávkách specifickým vybavením ve spolupráci s význačnými evropskými architektonickými studii. Potenciál mají také čeští designéři moderního osvětlení.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Saúdská Arábie patří mezi pět nejsušších zemí na světě, ale zároveň disponuje poměrně velkými pozdemními rezervami pitné vody v některých oblastech. Dnes tak 50% pitné vody v zemi pochází z desalinizačních stanic a 40%ˇz podzemních vrtů. Česká republika je v oblasti úpravy vody a vodohospodářství tradičně silná a může Saúdské Arábii nabídnout technologie na zavlažování zemědělské půdy, čistění odpadních vod a odsolování vody. Vodní a odpadní zdroje jsou téměř plně v gesci státních koncernů, kde je nutná předkvalifikace, resp. municipalit, kde je klíčovou otázkou financování projektů (BOT, BOOT). Dle nové vládní nomenklatury je vodohospodářství v gesci ministerstva životního prostředí, vodních zdrojů a zemědělství.
Počátkem roku 2018 vyhlásila saúdská státní společnost záměr výstavby 9 odsolovacích jednotek v hodnotě 530 mil. USD. Denní kapacita těchto závodů má být 240 tis. m3. Předpokládá se použití finanč- ních instrumentů ze strany dodavatelů technologie, resp. participace na projektu formou BOT či BOOT. V příštích dvou dekádách se pak předpokládá výstavba dalších desalinizačních stanic v celkovém objemu 80 mld. USD.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V současnosti je Saúdská Arábie největším trhem na zdravotní produkty a zdravotní služby v celé oblasti MENA. Jen trh s farmaceutickými výrobky je odhadován na 3,5 mld. USD a činí 60 % trhu GCC. Předpokládá se, že všechny tři segmenty zdravotnického průmyslu, tedy trh léčiv, zdravotnické techniky i zdravotnických služeb, poroste v dlouhodobém horizontu tempem převyšujícím 10 % ročně. Saúdský veřejný sektor se na poptávce podílí 40 %, zbytek tvoří soukromé nemocnice a domácnosti.
Trh je z 85 % závislý na dovozech, v místě se vyrábějí zejména generická léčiva a jednoduchá zdravotní technika a spotřební materiál (pouze cca 15 % poptávky). Poptávka po zdravotní péči výrazně roste s ohledem na vysoký růst populace (přírůstek 3 % ročně), prodlužování délky života (v současnosti 74 let), vysoký výskyt civilizačních chorob (diabetes, obezita, pohybové ústrojí apod.) a přibývání starších osob potřebujících zvýšenou zdravotní péči. Počet osob nad 60 let se má v příštích 15 letech zvýšit ze současného 1 mil. na 2,5 mil. (přírůstek cca 9 % ročně). Vláda má v plánu do roku 2020 současnou kapacitu lůžek zdvojnásobit, což představuje výstavbu nemocnic s celkovou kapacitou cca 60 tis. lůžek. Ve státním rozpočtu jsou výdaje na zdravotnictví dlouhodobě jednou z prioritních položek. Nové projekty v této oblasti zahrnují výstavbu 2 zdravotních měst, 11 nových nemocnic a 11 zdravotních středisek a uvedení do provozu 132 rozpracovaných projektů. Sociální projekty zahrnují výstavbu 20 nových sportovních středisek (podle zpráv z druhé poloviny roku 2015 v souvislosti s nízkou cenou ropy, a tím i nižšími roz- počtovými příjmy je rozvoj prozatím utlumen) a 16 sociálních a rehabilitačních středisek včetně nově otevřené problematiky léčby drogové závislosti.
Kromě výstavby nových nemocnic se Saudská Arábie soustřeďuje též na zlepšení primární péče, kde současný počet 2000 středisek se má v příštích pěti letech zvýšit na 3000. I nadále navzdory saúdizaci přetrvává velký zájem o český zdravotnický personál, zejm. zdravotní sestry a fyzioterapeuty, který dočasně ochabl v letech 205–16 v souvislosti s nutností omezit výdaje zdravotnických zařízení a „západní“ personál je stále více nahrazován personálem z Asie. Současně jsou rázně omezovány dříve běžné benefity zdravotnického personálu. S celkovou situací v saúdském zdravotnictví souvisí i zájem o výstavbu nových specializovaných – zejména privátních – rehabilitačních středisek s českou účastí (know-how).

Zemědělský a potravinářský průmysl

Saúdská Arábie je největším dovozcem potravin a zemědělských produktů v rámci zemí GCC. Populace v KSA je o 150 procent větší než uostatních pěti států GCC (Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Katar, Omán a Bahrajn). Počet obyvatel Saúdské Arábie se odhaduje na 33,4 milionu v roce 2018 a očekává se, že do roku 2025 dosáhne 40 milionů. Již v tomto období dováží Saúdská Arábie 75 % veškerých potravin a tato poptávka se bude nadále zvyšovat. Nejnovější dostupné údaje o obchodu OSN ukazují, že Saúdská Arábie dovezla v roce 2016 zemědělské a potravinářské produkty ve výši 14,8 miliardy USD, což je pokles o přibližně 23 % ve srovnání s rokem 2015. Obrovský pokles dovozu byl způsoben přede- vším nižšími cenami obilovi, mléčných výrobků a drůbežího masa.
Saúdský trh roste nejen co do objemu, ale i pestrosti dovážené produkce. Země s věkovým průměrem pouze 30,2 let, kde nezanedbatelná část obyvatelstva má zkušenosti ze studia či života v zahraničí, zvyšuje poptávku po produktech dříve exotických kuchyní. Populární jsou také řetězce rychlého občerstvení i již předpřipravené pokrmy (ready-made). Z druhé strany se však také zvyšuje povědomí o zdravém životním stylu, což zvedá poptávku po racionální výživě, cereáliích či potravinách alternativního stravování (veganství apod.)
Sektor zpracování potravin se za posledních deset let rychle rozrostl. Podpora ze strany saúdské vlády zahrnuje přímé dotace na vybraná zařízení na výrobu potravin, nízké ceny pozemků k pronájmu, dlouhodobé bezúročné půjčky a bezcelní dovozy surovin. Vedle různých státních dotací byly hlavními faktory pro další růst tuzemského potravinářského průmyslu: zvýšená poptávka po balených potravinách, zvýšení příjmu na obyvatele, vysoký růst populace, měnící se životní styl a způsob stravování. Tuzemské potravinářské výrobky jsou obecně považovány za kvalitní a konkurenceschopné. Mezi hlavní potraviny, které jsou místně zpracovány za použití dovážených surovin a přísad, patří chléb, mléčné výrobky, zpracované hovězí a drůbeží maso, mražená zelenina, džemy, bramborové lupínky, občerstvení, džusy, sušenky, arašídové máslo, koření, přísady do omáček, kečup, sušenky, cukrovinky, ovocné nápoje, ocet, těstoviny, med, čaj, konzervované fazole, vaření olej, máslo, majonéza, cereálie a zmrzlina.

Železniční a kolejová doprava

V oblasti kolejových vozidel prochází Saudská Arábie bezprecedentními změnami. V realizaci a přípravě je řada projektů v celkové hodnotě několik desítek mld. USD. K největším projektům patří saúdská část projektu Propojení železničních sítí států GCC ve výši 5 mld. USD (ve fázi přípravy), železniční spojení Rijád–Džidda (ve fázi projektu), tzv. Saudi Arabian Land Bridge (ve fázi výběru konzultanta) v hodnotě 9 mld. USD, železnice Sever–Jih (nové úseky za cca 5 mld. USD, provozu část Rijád–Buraidah–Hail). V roce 2018 byl do provozu uveden první úsek trati Džidda, Mekka, Medinah, Yanbu (cca 4,5 mld. USD, přičemž do budoucna se počítá až s 30 spoji denně. Ačkoli z pohledu saúdského trhu oborových příležitostí je zde veliký potenciál pro české firmy, řadě z nich se zatím vzhledem k výrazné konkurenci nepodařilo prosadit. Kromě kolejových vozidel jsou možnosti zejména v oblasti signalizačních, zabezpečovacích a komunikačních zařízení. Jedná se však převážně o projekty velkého rozsahu, které jsou přidělovány velkým mezinárodním konsorciím. Zde je ovšem stále šance pro české podniky, a to propojit se s realizátory projektů, tj. leadery konsorcií a stát se součástí konsorcia.
V roce 2012 byl zahájen projekt integrované dopravy Rijádu zahrnující kombinaci 180 km metra a 600 km autobusových linek, hodnota projektu cca 25 mld. USD. V současnosti probíhá výstavba 6 tras metra o délce 176,5 km a aktuálně se uvedení celého systému do provozu předpokládá v roce 2021.

Automobilový průmysl

Saúdská Arábie je zemí, kde je vlastnictví automobilu prakticky životní nutností. Ještě v roce 2016 bylo do země dovezeno bezmála 1 mil. automobilů. Země tak je největším dovozcem motorových vozidel v regionu. Ekonomická nejistota v posledních letech, zvyšující se ceny paliv, zavedení DPH v roce 2018, to vše přispělo k poklesu dovozů až na půl milionu vozidel v roce 2018. Zatímco v oblasti vývozu osobních automobilů nespadá Saúdská Arábie příliš do cílové skupiny českých výrobců (s výjimkou SUV), potenciál lze spatřovat v dovozu komponent a prvků pro vylepšování automobilů (tzv. tuning), mezi které mohou patřit prvky vizuální (osvětlení, ozdobná přítlačná křídla, chromované prvky), i funkční (komponenty pro úpravy motoru, podvozku, apod.). Druhou oblastí s velkým potenciálem jsou pak kvalitní maziva a aditiva do paliv. Nepříznivé klimatické podmínky pak také nahrávají komponentám a řešením pro prodloužení životnosti vozidla (kvalitní filtry, odolné laky a nátěry).

 

Těžební průmysl

Vedle těžby ropy a zemního plynu existují v zemi rozsáhlé zásoby nerostného bohatství, jako je měď, zlato, fosfáty, uran a mnoho dalších. Státní těžební podnik Ma’aden bude v následujících letech rozvíjet projekty těžby, a to jak povrchové, tak hlubinné. Největší šanci mají integrovaná řešení se servisním zázemím přímo v teritoriu.

 

Turistický a zábavní průmysl

Saúdská Arábie v posledních letech investuje nemalé prostředky do rozvoje zábavního průmyslu a turistických atrakcí v zemi. Se započetím udělování turistických víz v říjnu 2019 v souvislosti s takřka neexistující turistickou infrastrukturou, bude nutné urychleně budovat ubytovací kapacity, turistické resorty a další. V zemi byly spuštěny první kinosály až v průběhu roku 2018

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

  • 21. – 24. 10. 2019 – společná účast na veletrhu Saudi Agro Food (financováno MZV/MZEM)

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem