Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny – oprávnění krok za krokem

Činnosti spojené s montáží, opravami, rekonstrukcemi, revizemi a zkouškami vyhrazených tlakových zařízení, tlakových nádob stabilních, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě, nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa, kovových tlakových nádob na plyny k dopravě plynů. Opravy a revize hasicích přístrojů.

Ohlášení řemeslné živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy ohlášení

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti (viz. podmínky provozování živnosti). Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění

Aby mohl podnikatel vykonávat svou činnost, musí získat oprávnění podle § 6a, odst. 1, písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. pro vyhrazená technická zařízení od Technické inspekce ČR.

Formulář žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění je dostupný na stránkách Technické inspekce ČR.

Formulář žádosti obsahuje veškeré informace týkající se podání žádosti a následného prověření odborné způsobilosti.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

 

Doporučujeme