Školy a školská zařízení – zápis do školského rejstříku krok za krokem

Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.Druhy školských zařízení jsou školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, školská účelová zařízení, výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede ministerstvo, krajský úřad postoupí žádosti se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu.

Žádost o zápis do rejstříku školských zařízení

K žádosti se přikládá:

 • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven. Tento popis nemá předepsanou formu.
 • doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby. Tímto dokladem může být například výpis z katastru nemovitostí, nájemní či podnájemní smlouva nebo potvrzení majitele prostor.
 • stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby. Orgánem ochrany veřejného zdraví v tomto případě je místně příslušná hygienická stanice. Žádost není formalizovaná, obsahuje popis prostor podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. V případě zápisu nové školy nebo nového školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení je možné toto stanovisko doložit až dodatečně, nejpozději do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení
 • kolaudační rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel
 • doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení. Tímto dokladem může být zakládací smlouva, zřizovací listina apod.
 • doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, pokud se nejedná o školskou právnickou osobu. Tímto dokladem bude typicky výpis z obchodního rejstříku. V případě zápisu nové školy nebo nového školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení je možné doklad doložit až dodatečně, nejpozději do dne zahájení provozu školy nebo školského zařízení
 • seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání v případě školy a seznam školských služeb v případě školského zařízení, doklad o akreditaci vzdělávacích programů v případě vyšší odborné školy.
 • jméno a příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, doklad o jeho jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle zvláštního právního předpisu. Typicky je jím jmenovací dekret, dále doklad o dokončeném vzdělání (odborném i pedagogickém)
  , životopis s praxí, výpis z rejstříku trestů a zdravotní způsobilost.
 • navrhovaný nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek. Tyto údaje musí být v souladu se stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, že na majetek zřizovatele zapisované osoby nebyl prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno konkursní ani vyrovnací řízení, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení, a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) až f) školského zákona. Uvedené se vztahuje také na osoby, které jsou statutárním orgánem jiných právnických osob, které budou vykonávat činnost školy nebo školského zařízení,
 • datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení

Další informace o povolovacím řízení

Do 90 dnů provede Ministerstvo školství zápis do rejstříku škol a školských zařízení

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme