Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – oprávnění krok za krokem

Tato činnost zahrnuje služby spojené se zabezpečením úkolů vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti práce; dále činnosti spojené s řízením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v daném objektu; provádění školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Ohlášení vázané živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí:

  1. vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
  2. vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
  3. střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
  4. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
  5. doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (§ 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Seznam akreditovaných subjektů

Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Zvláštní podmínky pro výkon některých činností

Pro výkon činnosti „Zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců“, jakož i činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě stavby a při její realizaci je nezbytné osvědčení – doklad podle bodu 5. v příslušné odbornosti, tj. prevenci rizik nebo koordinátora. Zkoušku z odborné způsobilosti je možné složit u některého z akreditovaných subjektů.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme