Služby soukromých detektivů – koncese krok za krokem

Činnost spočívá ve hledání majetku a osob, zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získávání informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství a sběru dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem.

Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti a spolehlivosti.

Odbornou způsobilostí se v tomto případě rozumí:

  1. vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření,
  2. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe, nebo
  3. střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydané s platností na 5 let zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a 3 roky praxe.

Zaměstnanec potom musí mít minimálně vzdělání uvedené pod písmenem b), které je možné i v oboru obdobném nebo osvědčení o odborné kvalifikaci uvedené pod písmenem c).

Podnikatel a členové statutárního orgánu dále musí doložit svou spolehlivost.

Spolehlivost se v tomto případě prokazuje lustračním osvědčením podle zákona 451/1991 Sb. Toto osvědčení na žádost vydává ministerstvo vnitra České republiky. Lustrační osvědčení osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:

  • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
  • evidována v materiálech StB jako spolupracovník

Tato povinnost se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme