Projekt 28 Politika migrace kvalifikovaných pracovníků (Strategie MK)

Projekt „Politika migrace kvalifikovaných pracovníků“ je součástí pilíře „Trh práce“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 28. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektu Zavedení jednotného výplatního místa
Gestor MV Spolugestor MPSV, MPO, MZV, Czechinvest
Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2015

Obsah, charakteristika projektu

A. Cílem projektu jsou opatření zejména v oblasti imigrační politiky, tak aby ČR mohla těžit ze zkušeností a schopností lidských zdrojů ze třetích zemí (ze zemí mimo EU). Podstatou projektu je vytvoření pravidel, která budou umožňovat pracovní migraci kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, a to i v rámci vnitropodnikových převodů. Pravidla budou zajišťovat flexibilitu, hospodárnost, předvídatelnost a možnost efektivního usměrňování takové migrace při zachování národní bezpečnosti a potlačování vzniku segmentů šedé ekonomiky a sociálních problémů. Rovněž zajistí, aby ČR zůstala konkurenceschopnou z hlediska přílivu FDI (foreign direct investments – přímé zahraniční investice), neboť právě možnost zaměstnávat klíčové pracovníky ze zahraničí je jedním z rozhodujících faktorů při umístění investice.

Efektivní imigrační politika musí být komplexním vyústěním ekonomických potřeb, demografických, sociálních, bezpečnostních i zahraničně-politických aspektů. Jako taková by měla být dostatečně transparentní pro cizince i další subjekty, které mají na imigraci vysoce kvalifikovaných cizinců zájem (školy, zaměstnavatelé). Systém musí zajišťovat pružný soulad mezi nabídkou a poptávkou po různých dovednostech a odbornostech. V případě dlouhodobé imigrace je pak nutné zajištění následné úspěšné integrace, nebo alespoň dočasné adaptace, a to jak v případě vysoce kvalifikovaných migrantů, tak zejména v případě jejich rodinných příslušníků.
Aktivní imigrační politika by měla umožňovat vysoce kvalifikovaným cizincům orientovat se v systému vstupu a pobytu na území České republiky. Celý systém musí být nastaven administrativně a časově úsporně, flexibilně a transparentně s náležitým využitím moderních technologií a jasnými pravidly pro cizince i jiné subjekty.

(Pozn. Rozvoj sektoru výzkumu, vývoje a inovací a vysokoškolského sektoru bude pro konkurenceschopnost ČR nepostradatelný. Toho však nebude možno dosáhnout bez přílivu špičkových zahraničních akademiků ve výzkumu a vývoji. Příchod zahraničních studentů vysokých škol bude podporován).

B. Druhá část projektu se soustředí na usnadnění vstupu a dočasného pobytu specifickým kategoriím fyzických osob na základě mezinárodních smluv, pokud jde o pobyt delší než 90 dnů. V případě obchodních dohod EU jsou to primárně kategorie vysoce kvalifikovaných vedoucích pracovníků, specialistů a stážistů převedených v rámci podniku, poskytovatelů služeb na základě kontraktu, investorů a obchodních návštěv. V případě bilaterálních smluv může jít i o další typy migrace do České republiky, včetně migrace dočasné či cirkulární u kvalifikovaných i nekvalifikovaných migrantů.

Nedílnou součástí celého projektu je také průběžný meziresortní monitoring oblasti migrace, tak aby bylo možné objektivně vyhodnotit aktuální potřeby dlouhodobé i dočasné imigrace a zohlednit je při přípravách legislativních změn.

Popis stávající situace, důvody řešení

A. Možnost získat vysoce kvalifikované odborníky včas na potřebné místo je nedílnou součástí globálních obchodních modelů. Je základní podmínkou pro investice, protože umožňuje zajistit potřebné kvalifikované pracovníky v místě, kde je jich nedostatek. Je tak mj. možný přenos znalostí, odborného know-how, rozvoj inovací či zavádění nových technologií. Pokud ČR nebude schopná zajistit podmínky pro včasné zajištění kvalifikované pracovní síly, zahraniční investoři a podniky obecně se budou orientovat na země, kde tyto možnosti jsou. A to i při zvažování relokace či expanze svých aktivit.

Stále jsou patrné bariéry pro vstup kvalifikovaných zahraničních pracovníků, kteří    nebudou zabírat pracovní místa českým občanům. Délka řízení, resp. postupy související s migrací kvalifikovaných odborníků neodpovídají skutečným potřebám zaměstnavatelů či klíčových investorů. Současná situace ČR v oblasti migrace se však nesnaží podporovat  národní ekonomické zájmy. V roce 2011 vláda ČR schválila svým usnesením č. 48 koncept ekonomické migrace do České republiky, tzv. „Nový systém ekonomické migrace“1. Určitou zjednodušenou formu představují v aktuální právní úpravě zelené a modré karty. Ty však nelze využít pro pracovníky ve firmě již zaměstnané, tedy pro ty, kteří jsou převáděni v rámci téhož podniku. Kromě toho jsou zelené karty v současné době určeny pouze pro taxativní výčet zemí. Počet udělených zelených karet se pohybuje v desítkách ročně. Modré karty je možno využívat od začátku roku 2011. Ke květnu 2011 byly podány první žádosti o modré karty.

B. Platné mezinárodní dohody, jimiž je ČR vázána, umožňují přístup poskytovatelů služeb z některých třetích zemí na trh ČR. Dle existujících závazků (viz bod 4 Přílohy) je ČR povinna umožnit dočasný pobyt v délce tří let pro určité skupiny zaměstnanců převedených v rámci podniku (manažeři a specialisté), roční pobyt pro stážisty, 90-ti denní pobyt pro prodejce služeb (zástupce zahraničního poskytovatele služeb uzavírající jeho jménem kontrakt o poskytnutí služby) a obchodní návštěvy (vysoce postavení pracovníci) a 6-ti měsíční pobyt v rámci 12-ti měsíčního kontraktu pro smluvní poskytovatele služeb (zaměstnance zahraniční firmy) a nezávislé profesionály (osoby samostatně výdělečně činné ve třetí zemi), kteří přijíždějí za účelem poskytnutí služby na základě smlouvy.

Členské státy EU mohou nadále uplatňovat opatření regulující vstup a pobyt na jejich území za předpokladu, že tato opatření neruší či neznehodnocují přijaté závazky. Ve všech případech dosud platných a sjednávaných dohod jsou to (až na marginální výjimky) vysoce kvalifikovaní pracovníci. Do budoucna je pak nutné i v nové právní úpravě zohlednit závazky z těchto mezinárodních smluv tak, aby mohly být bez problémů prováděny.

Legální krátkodobá migrace vysoce kvalifikované pracovní síly je klíčovým předpokladem pro konkurenceschopnost českých a evropských firem, a proto je třeba zajistit flexibilní systém udělování povolení k pobytu pro kvalifikované poskytovatele služeb a investory. Tento systém by kromě možnosti bezproblémového provádění existujících závazků měl nabízet také určitou vůli pro další liberalizaci v oblasti poskytování služeb prostřednictvím dočasného pohybu osob. Dosavadní nástroje (zelené a modré karty) nejsou aplikovatelné na uvedené kategorie osob.

Praktické zkušenosti firem a jiných dotčených subjektů v oblasti procesu imigrace zahraničních kvalifikovaných pracovníků, odborníků ukazují, že celý proces migrace je velmi složitý a mnohdy neúměrně dlouhý.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

A. Nizozemí – pilotní projekt Knowledge Migrant System. Cílem je zjednodušení udělování pracovního povolení firmám, které jsou důležité pro národní hospodářství. Žádosti se podávají prostřednictvím „Expat Center“. Projekt staví na tzv. „one step process“, kombinuje pracovní povolení s povolením k pobytu. Vyřízení žádosti prostřednictvím Expat Centra trvá 2-3 týdny + doba potřebná k udělení víza, která se pohybuje od 1 do 7 dní.

Slovensko – v lednu 2010 vstoupila v účinnost novela zákona o pobytu cizinců (zákon č. 594/2009 Z. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/2002 Z. z.), která zjednodušila některé podmínky získávání povolení k pobytu ve Slovenské republice pro cizince, kteří působí u významných zahraničních investorů. Slovensko rozšířilo okruh osob o žádosti, u kterých správní orgán rozhodne do 30 dní od podání plné žádosti, a to na cizince zastupující, anebo pracující pro zahraničního investora v SR – občana země OECD a také cizince, kteří zastupují nebo pracují pro významného zahraničního investora (kteří nepocházejí ze zemí OECD).

Španělsko – Zrychlené řízení je dostupné pro omezené množství společností. Kritéria pro zahrnutí do systému zrychlené procedury jsou:

  • počet vyšší než 1000 zaměstnanců působících ve Španělsku (přispívají do systému sociálního zabezpečení) nebo
  • společnost investovala v zemi minimálně 200 milionů EUR a minimálně 20 mil EUR z kapitálu společnosti je plně hrazeno ze zahraničních zdrojů

V rámci zrychleného řízení jsou žádosti podávány na vrchním imigračním úřadu v Madridu. V ostatních případech jsou standardní žádosti podávány úřadům práce podle místa příslušnosti s delšími lhůtami pro vyřízení žádostí. V rámci zrychleného řízení se upouští od testu trhu práce.

B. Režimy vstupu a pobytu cizinců v některých členských státech EU umožňují zajistit hladké provádění obchodních závazků. Některé členské státy EU nemají legislativní problém s umožněním dočasného pobytu poskytovatelům služeb na 12 měsíců v rozmezí 24 měsíců. Pro zaměstnance převedené v rámci podniku připouštějí některé členské státy EU až 5-ti letý pobyt. Umožnění pobytu v této délce je žádoucí také z hlediska ofenzívních zájmů EU v jednáních se třetími zeměmi.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíle Měřítko Hodnota
A. Zpružnění systému zelených karet (zvláště pak zelených karet typu A – klíčový personál), aby vedl k vyššímu využívání zelených karet. Rozšíření seznamu zemí, jejichž občané mohou žádat o vydání zelené karty Počet žadatelů, kteří o kartu požádají (v rámci volných pracovních míst) Nárůst počtu žádostí o zelené karty (v rámci volných pracovních míst) resp. zaměstnání kvalifikovaných pracovníků až o 80%

A. Zavést efektivní systém pro podávání žádostí a udělování víz a pobytů, který bude časově úsporný a administrativně nenáročný, bez administrativních překážek, s využitím moderních technologií, zejména v oblasti elektronizace procesu vyřizování dlouhodobých víz a pobytů (např. možnost získat informace o stavu řízení pomocí kódovaného vstupu do systému, elektronické předávání spisového materiálu apod.)

  • zajištění systému elektronického vyřizování spisů v rámci informačních systémů MZV a MV
Spokojenost klientů, časová úspora pro žadatele Počet žadatelů využívajících tuto možnost, zefektivnění řízení a výrazné zkrácení lhůt pro řízení

A. Nastavit pilotní projekt „Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance významných zahraničních investorů“ (např. zkrácením lhůt pro udělení víza nad 90 dní v odůvodněných případech – fast – track procedury)

  • definování okruhu osob a subjektů, pro které bude nastaven komfortnější systém podávání žádostí a vyřizování žádostí (např. snadnější registrace na zastupitelském úřadě, přednostní vyřízení u biometriky apod.)
  • zavedení služby, která by zajišťovala veškerou péči budoucím zahraničním pracovníkům na českém trhu (CzechInvest) v oblasti žádosti o pracovní povolení a víza
Úspěšnost projektu Vyšší komfort při řízení o dlouhodobém vízu a veškeré péče u vybrané kategorie subjektů.
A. Nový koncept přijímání cizinců za účelem studia a vzdělání Spokojenost klientů, časová úspora Nárůst počtu zahraničních studentů žádajících o studijní vízum v ČR.
B. V rámci nové právní úpravy  zavést samostatnou kategorii osob „poskytovatel služeb dle mezinárodních obchodních dohod. V rámci účelu „ekonomické aktivity“. Kategorie bude doplněna odkazy na existující vnitrostátní nástroje. V případě neexistence takových nástrojů budou definovány obecné požadavky na pobyt. Možnost vstupu a pobytu pro vybrané kategorie osob z daných zemí po splnění kritérií účelu pobytu Umožnění pobytu na území ČR pro investory a poskytovatele služeb v maximální délce definované v FTA bez nutnosti vycestování a opakované žádosti o povolení k pobytu. Pro smluvní poskytovatele služeb a nezávislé profesionály umožnit po dobu jejich kontraktu opakovaný vstup na území ČR.
A.i B. Zavedení pravidelného procesního monitoringu   Data, kterými bude disponovat monitorovací subjekt Přehodnocení situace a možné návrhy na zlepšení systému

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Skupina 1 Zahraniční kvalifikovaná pracovní síla (částečně také cizinci přijíždějící za účelem studia)
Skupina 2 Podnikatelé a firmy využívající kvalifikovanou pracovní sílu a služby ze zemí mimo EU
Finanční dopady Mechanismus pro řízení naplňování Strategie spadá do kompetence Rady pro konkurenceschopnost, vědu a informační společnost.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

Kroky, které je třeba podniknout, se ve valné většině dotýkají zákona č. 326/1999 Sb., cizinecký zákon. Byť byl v nedávné době novelizován, komplexně neodpovídá požadavkům podnikatelské veřejnosti ani příchozím a již přítomným zahraničním investorům. Při Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) proto působí Pracovní skupina pro ekonomickou migraci (PSEM), složená ze zástupců jednotlivých zainteresovaných resortů (MPO, MV, MPSV, MZV, MŠMT), CzechInvestu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, HK ČR, IOM a podnikatelů, která v současné době se soustředí na zpracování jednotného postoje k věcnému záměru cizineckého zákona a probírá různé varianty řešení, jak zefektivnit systém ekonomické migrace v ČR. Zároveň se snaží aktivně najít řešení pro aktuální situaci, která se vzhledem k faktu, že agenda dlouhodobých pobytů přešla na MV ČR, ocitla v obtížné situaci.

Skupina vznikla v souvislosti s iniciativou zahraničních investorů a podnikatelů, kteří si stěžovali na nedostatky právní úpravy, která jim v současné době v podstatě znemožňuje zaměstnávat kvalifikované zahraniční pracovníky. Výstupy a návrhy Pracovní skupiny pro ekonomickou migraci budou dále postoupeny k projednávání Koordinačním orgánem pro ochranu hranic a migraci. Oblast imigrační politiky je třeba sledovat a monitorovat tak, aby uplatňování právních předpisů, případně příprava nové právní úpravy, odpovídaly reálné situaci, byť za cenu další novelizace, v současné době připravované právní úpravy pobytu cizinců.

Popis realizace

A. V rámci této části projektu je třeba se zaměřit na aktuální právní úpravu, zejména pokud jde o cizinecký zákon a nástroje, které nabízí. Vzhledem k tomu, že je nabízeno využívání zelených resp. modrých karet, je třeba důkladně zhodnotit, proč v současné době pracovníci ze třetích zemí o jejich vydání žádají v tak malém počtu. Dle dostupných informací je jedním z důvodů to, že fakticky tyto nástroje neznamenají pro firmy výhodu, zejména časovou. První kroky by tedy měly vést přes pracovní skupinu PSEM, která se touto problematikou zabývá a následně na Koordinační orgán pro ochranu státních hranic a migraci. V rámci jednotlivých kroků bude potřeba rozšířit seznam zemí, jejichž občané mohou žádat o vydání zelené karty. Změny jsou žádoucí rovněž, pokud jde o nastavení systému podávání a vyřizování žádostí o víza. Zde je třeba, aby postupy nebyly obestřeny byrokracií, ale nabízely žadatelům možnost, jak jejich žádost vyřídit bez průtahů a včas.

Diskuse o směrech politiky v oblasti migrace obecně jsou vedeny na mezirezortní úrovni v rámci Koordinačního orgánu pro ochranu hranic a migraci, který se pravidelně schází na úrovni náměstků jednotlivých resortů a, jak již bylo zmíněno, také na úrovni PSEM. Vedle tohoto orgánu jsou otázky migrace diskutovány na dalších fórech (např. při jednání s vysokými školami, nevládními organizacemi či zaměstnavateli).

Vedle hlavní části realizace, která je vázána na novou právní úpravu pobytu cizinců, budou řešeny i možnosti zefektivnění úpravy v rámci stávající právní úpravy, a to např. diskusí o rozšíření seznamu zemí, jejichž státní příslušníci mohou žádat o zelenou kartu, nebo v rámci specifických projektů schválených vládou ČR. V rámci nové právní úpravy budou nadále zohledněny závazky plynoucí z mezinárodních dohod, a to zejména s ohledem na využití institutů daných národní či evropskou legislativou pro plnění daných závazků.

B. Je nezbytné přehodnotit současná pravidla pro vstup a pobyt osob na území ČR v návaznosti na liberalizaci obchodu službami i podporu a ochranu investic v rámci mezinárodních smluv a zjednodušit s tím související dočasný pohyb kvalifikované pracovní síly.

V rámci nově zřízeného účelu pobytu pro poskytovatele služeb a investory ze zemí, s nimiž má EU uzavřenou FTA, bude třeba pro jednotlivé smlouvy přijmout příslušné prováděcí předpisy či metodické pokyny. Tyto prováděcí předpisy či metodické pokyny stanoví maximální délku pobytu pro jednotlivé kategorie poskytovatelů služeb a investorů z dané země dle příslušné FTA. Dosavadní praxe v uzavřených obchodních dohodách umožňuje pobyt v délce 3 let pro manažery a specialisty převedené v rámci podniku, roční stáže pro absolventy, 90-ti denní pobyt pro zakladatele nové obchodní přítomnosti a osoby sjednávající dohody o poskytnutí služeb a pobyt 6 měsíců v rámci 12 měsíčního kontraktu pro smluvní poskytovatele služeb a nezávislé odborníky.

Dohody o partnerství a spolupráci navíc umožňují pohyb managamentu doprovázejícího realizovanou investici. Umožnit pro zaměstnance převedené v rámci podniku až na 5 let, avšak se zachováním dočasného charakteru pobytu (tj. bez nároku na trvalý pobyt). Zákon by měl také připouštět možný pobyt pro smluvní poskytovatele služeb a nezávislé odborníky poskytující služby v maximální délce až 12 měsíců v rámci 24 měsíčního kontraktu, což lze realizovat i prostřednictvím prodloužení původního 6 měsíčního povolení v případě, že nebude požadováno opuštění ČR.

Nová právní úprava by měla počítat také s kategorií osob, které přijíždějí sjednat smlouvu o prodeji zboží, a s osobami, které v ČR investovaly soukromý kapitál, přičemž lze stanovit konkrétní výši částky nutnou pro zařazení dotyčné osoby do kategorie investorů.

Výstupy projektu

Nová právní úprava pobytu cizinců by měla být základním kamenem zefektivnění systému ekonomické migrace v ČR.

Spuštění pilotního projektu pro kvalifikované pracovníky klíčových zahraničních investorů. Projekt bude zaměřen na definování skupiny osob a subjektů, v jejichž případě má Česká republika zájem na urychleném zkvalitnění služeb v oblasti řízení o dlouhodobých vízech či pobytech v mezích současné legislativy za účelem obecného zkvalitnění služeb pro cizince.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapy Start Konec Gestor Popis
A. Přijetí nového věcného záměru cizineckého zákona srpen 2011 předložení věcného záměru zákona vládě 2015 MV Nová právní úprava pobytu cizinců by měla být základním kamenem zefektivnění systému ekonomické migrace v ČR. Měla by zohlednit požadavky zahraniční pracovní síly
A. Novelizace vyhlášky 461/2008 Sb., stanovující okruh zemí jejichž státní příslušníci jsou oprávněni žádat o zelenou kartu 2011 31.12.2011 MV Rozšíření vyhlášky bude předmětem jednání Koordinačního orgánu pro ochranu hranic a migraci v červnu 2011
A. Průběžná inovace „Nového systému ekonomické migrace do České republiky“ vycházející z opatření Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti  Průběžně Průběžně MV ve spolupráci MPO a MPSV, MZV Vyhodnocení stávajícího stavu a zpracování rámce ekonomické migrace v ČR
A. Zajistit možnost elektronizace systému vyřizování dlouhodobých víz a pobytů, včetně nezbytné změny legislativy, včetně elektronického sledování stavu vyřizování žádosti, a to pro všechny dotčené skupiny

Doporučujeme