Projekt 34 Služby pro rozvoj podnikání (Strategie MK)

Projekt „Služby pro rozvoj podnikání“ je součástí pilíře „Efektivnost trhu a zkvalitňování charakteristik podnikání“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 34. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.

Název projektu Služby pro rozvoj podnikání
Gestor MPO Spolugestor  
Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020

Obsah, charakteristika projektu

Projekt obsahuje tři opatření, jejichž implementace bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí a zajistí asistenci podnikatelům pro rozvoj působení na vnitrním trhu Evropské unie. Těmito opatřeními jsou:

 1. Rozvoj elektronického informačního a kontaktního místa pro podnikání a export – BusinessInfo.cz
 2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele
 3. Pobídky a podpory pro investice a kapitál a novela zákona o investičních pobídkách

Popis stávající situace, důvody řešení

1. Rozvoj informačního portálu pro podnikání a export – BusinessInfo.cz

Cílem tohoto opatření, které navazuje na „Analýzu projektového záměru Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz“, je zvýšit dostupnost kvalitních informací relevantních pro podnikání a export.

Přestože se informovanost podnikatelské veřejnosti v ČR za posledních 5 let zlepšila, v některých oblastech je stále značně roztříštěná. Díky nejednoznačným a překrývajícím se kompetencím veřejné správy jsou informace fragmentované a nikoli provázané do logických celků či podnikatelských agend. To vede k neefektivnímu paradoxu – četným duplikacím při poskytování informací pro podnikatele na různých státních portálech (BusinessInfo.cz, Export.cz, Euroskop.cz apod.). Za účelem odstranění fragmentací či duplicit bude do budoucna klíčová především úzká spolupráce portálu BusinessInfo.cz s Portálem veřejné správy.

Webový portál BusinessInfo.cz v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a pod patronátem agentury CzechTrade představuje v současné době oficiální a nejnavštěvovanější informační portál pro podnikatele v ČR. Vzhledem k tomu, že jednotlivé resorty nejsou vázány povinností poskytovat agentuře CzechTrade aktuální informace vztahující se k podnikání, může docházet k nekompletnosti a neaktuálnosti informací na portále (chybí např. automatická propojení s registrem živnostenského podnikání, s registry právnických osob či daňovými informacemi).

Na evropské úrovni je největším hlavním oficiálním informačním zdrojem pro podnikatele portál Your Europe, který je rozdělen do dvou tematických částí: „podniky“ a „občané“. V současné době spadají obě tématické části do gesce Ministerstva vnitra. V důsledku neefektivní koordinace obsahuje část „podniky“ neaktuální a nekompletní informace.

Podobně jako u Portálu veřejné správy je ke zlepšení současného stavu nutné změnit legislativu a stanovit na základě závazného aktu jednotlivým resortům povinnost spolupracovat při vytváření a aktualizaci podnikatelských informací na portále BusinessInfo.cz a nastavit efektivní systém spolupráce s jednotlivými resorty a Portálem veřejné správy. Vzhledem k neefektivní koordinaci portálu Your Europe se jako vhodné řešení nabízí převést správu části „podniky“ pod patronát Ministerstva průmyslu a obchodu, respektive agentury CzechTrade.

Portál BusinessInfo v současné době plní především informační funkci. Do budoucna by měl plnit také funkci transakční. To znamená, že podnikatel by jeho prostřednictvím mohl samostatně komunikovat s relevantními úřady státní správy a vyřídit si z domova veškeré formality související s podnikáním (např. vyřízení oprávnění k podnikání, platbu daní apod.) prostřednictvím internetového účtu.

2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele

Zatímco první opatření má zajistit dostupnost informací důležitých pro podnikání, druhé opatření se zaměřuje na pomoc podnikatelům při řešení konkrétních problémů, se kterými se při podnikání v EU potýkají, a to prostřednictvím rozvoje stávajícího jednotného poradenského systému pro podnikatele, který funguje od prosince 2010 pod patronátem Ministerstva průmyslu a obchodu.

V současné době jsou do systému zapojeny tři poradenské a asistenční poradenské služby – Jednotná kontaktní místa (JKM), SOLVIT a ProCoP. Tyto služby propojuje komunikační systém SINPRO, který využívají také zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest. Důležitým prvkem systému SINPRO je strukturovaná archivace kontaktů, záznamů z jednání a dalších databází. Používání systému SINPRO snižuje náklady a zároveň zefektivňuje komunikaci zúčastněných.

Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zacílena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU. Úlohou Jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského trhu. K tomu slouží dvě hlavní funkce. Poskytování informací, které klient potřebuje, aby mohl podnikat a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Fyzická JKM fungují na 15 obecních živnostenských úřadech a elektronické JKM lze nalézt na www.businessinfo.cz. Elektronické JKM obsahuje podrobné informace o vyřízení oprávnění v ČR, ale i další informace ohledně podnikání v rámci EU. Klient má možnost položit svůj dotaz přímo prostřednictví elektronického formuláře.

SOLVIT představuje alternativní systém řešení sporů na vnitřním trhu. Každý občan či podnikatel se na něj může obrátit se stížností na postup českých i zahraničních úřadů, který je v rozporu s principy volného pohybu zboží, služeb i osob. Problémy řeší bezplatně, ve lhůtě max. 10 týdnů a dosahuje přitom 90% úspěšnosti.

ProCoP informuje podnikatele o technických požadavcích, které jsou kladeny na výrobek národními a evropskými předpisy, při jeho uvádění na trh. Podnikatelé se zde mj. dozvědí, zda jimi distribuovaný výrobek je v ČR podroben předchozímu schválení nebo registraci. ProCoP rovněž poskytuje obecné informace o fungování nařízení o vzájemném uznávání a o uplatňování zásady vzájemného uznávání. Informace jsou poskytovány bezplatně a ve lhůtě patnácti pracovních dnů od podání žádosti.

Stávající tři služby nicméně nejsou schopny poradit všem podnikatelům – zaměřují se pouze na problematiku poskytování služeb, problémy s úřady v EU a informace o výrobcích. Aby byl plně využit potenciál jednotného poradenského systému, je nutné stávající systém rozšířit také o další okruhy zájmu podnikatelů a integrovat další relevantní subjekty z řad státní správy.
Součástí jednotného poradenského systému bude také tzv. databáze překážek, která pomůže identifikovat bariéry, které brání podnikatelům využívat svých práv na vnitřním trhu.

3. Pobídky a podpory pro investice a kapitál a novela zákona o investičních pobídkách

Stejně jako dvě předcházející opatření, přispěje i toto opatření k zlepšení podnikatelského prostředí ČR. Klade si za cíl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v oblasti investic a podpořit tak rozvoj podnikání a také zvýšit celkový objem investic do české ekonomiky, které jsou zásadní pro její dlouhodobý rozvoj. Malá otevřená ekonomika, kterou ČR je, musí být atraktivní jak pro domácí, tak i zahraniční investory. Zahraniční firmy v ČR dosahují v průměru rychlejšího tempa růstu produktivity a exportu než domácí podnikový sektor. Představují hlavní aktéry zapojující ČR do globální ekonomiky. Zároveň jsou hlavním zdrojem transferu technologií, manažerských metod a dalších ověřených praktik do ČR, čímž přispívají k růstu produktivity místní ekonomiky. Pro významnou část domácího podnikového sektoru představují klíčové zákazníky.

V rámci globální ekonomiky patří naprostá většina zde působících investorů mezi inovačně a technologicky založené firmy, které se pohybují na vrcholu hodnotového řetězce. Často v ČR umísťují i náročnější a složitější výrobu, avšak aktivity vázané na strategické a znalostně intenzivní aktivity (strategické služby, vývoj nebo dokonce firemní výzkum) jsou v ČR zatím umísťovány jen v omezené míře.

Další hospodářský růst ČR proto závisí mimo jiné na atraktivitě investičního prostředí. Česká republika ztratila v uplynulých čtyřech letech pozici lídra regionu v získávání a udržení přímých zahraničních investic. Za tímto trendem je třeba hledat celou řadu problémů: nedostatečné tempo růstu produktivity, ztrátu schopnosti ČR konkurovat cenou výrobních vstupů, nižší kvalitu necenových faktorů, jako např. vzdělanost a vzdělávací systém, institucionální prostředí, ale také nekonkurenceschopný systém investičních pobídek.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

 1. Příkladem dobré praxe jsou Velká Británie – Business Link: www.businesslink.gov.uk nebo USA – www.sba.gov. Tyto portály byly vyhodnoceny jako nejlepší zdroj inspirace v Analýze projektového záměru BusinessInfo.cz, část „Benchmarking portálů pro podporu podnikání“.
 2. Jednotný poradenský systém pro podnikatele je unikátním projektem, který zatím nemá v EU obdoby. Vznik tohoto systému ocenila také Evropská komise a označila jej za příklad dobré praxe. Tento projekt by v budoucnu mohl sloužit jako inspirace pro členské státy i Komisi. Evropský portál Your Europe, který se měl stát jednotnou službou pro podnikatele (Single Market Assistance Service) zdaleka nedosáhl svých původních ambicí a jeho současná podoba podnikatelské potřeby nesplňuje.
 3. Různé formy investičních pobídek má většina evropských států včetně všech států sousedících s ČR (např. Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko aj.) V porovnání se stávajícím systémem investičních pobídek v ČR jsou pobídky v těchto zemích pro investory mnohdy atraktivnější (včetně vyšších podpor).

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíle Měřítko Hodnota
1. BusinessInfo.cz jako hlavní moderní informační portál pro podnikatele Návštěvnost webu 400000 uživatelů/měsíc
1. Efektivní spolupráce a koordinace s Portálem veřejné správy a jednotlivými resorty Povinnost sdílet a předávat informace Počet automatických propojení
1. Koordinace portálu BusinessInfo.cz s portálem Your Europe – část Podniky Převedení části kompetencí na MPO

ano

 

1. Kvalita a užitečnost poskytovaných informací na BusinessInfo.cz Spokojenost uživatelů 7 bodů z 10
1. Modernizace transakční části portálu BusinessInfo.cz Využívanost transakční části % podnikatelů, kteří vlastní internetový účet na BusinessInfo.cz, prostřednictvím kterého komunikují s úřady
2. Vytvoření efektivně fungující jednotné služby pro podnikatele Informovaná podnikatelská veřejnost % klientů, kteří byli s poskytnutými službami spokojeni
2. Odstraňování bariér na vnitřním trhu Identifikace a eliminace překážek na vnitřním trhu Počet odstraněných překážek na vnitřním trhu
3. Atraktivita investičního prostředí v ČR Meziroční nárůst objemu investic a reinvestic % změna
3. Investice do oborů s vysokou přidanou hodnotou Podíl investic do oblastí s vysokou přidanou hodnotou % z celkových investic v daném roce

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Podnikatelská veřejnost Podnikatelé z ČR i EU, kteří plánují zahájit podnikatelskou činnost v ČR nebo rozšířit své podnikatelské aktivity do jiných států EU i dalšího zahraničí, domácí i zahraniční podnikatelé.
Finanční dopady Sleva na dani z příjmů, kterou navrhuje novela zákona 72/2000 Sb., bude představovat snížení příjmů do státního rozpočtu. Protože sleva na dani bude poskytována na dobu 10 let, lze předpokládat, že firmy po tuto dobu zůstanou v ČR a budou generovat příjmy do státního rozpočtu, čímž dojde ke kompenzaci.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

1. V první fázi bude nezbytné identifikovat gestory k jednotlivým problematikám týkající se podnikání a zavázat je ke spolupráci při vytváření a aktualizaci portálu BusinessInfo.cz.

V druhé fázi bude nutné nastavit systém efektivní spolupráce mezi BusinessInfo.cz a jednotlivými resorty (např. propojení redakčních systémů) + spolupráce s Portálem veřejné správy.

Kromě kvalitních a aktuálních informací musí mít portál uživatelsky příznivé, přívětivé a atraktivní prostředí a být dostatečně technologicky robustní a výkonný, aby zvládl vyšší úroveň SW aplikací a větší požadavky uživatelů. V období 2011 – 2013 bude probíhat kompletní SW modernizace portálu BusinessInfo.cz v rámci rozvoje Smart Administration. Zároveň je tedy nutné zmodernizovat podobu webových stránek www.businessinfo.cz.

Co se týče internetového portálu Your Europe, je nutné projednat s Ministerstvem vnitra spolugesci Ministerstva průmyslu a obchodu při realizaci a spravování části „podniky“ projektu Your Europe v ČR, neboť tato část spadá do jeho působnosti. Dále je nezbytné projednat s redakcí portálu BusinessInfo.cz jejich aktivní zapojení jako realizátora tohoto projektu, neboť již v této chvíli je portál hlavním zdrojem informací pro realizaci tohoto projektu.

Následně je také nezbytné ověřit a zajistit technické propojení webových portálů Your Europe a portálu BusinessInfo.cz, aby při aktualizaci informací na stránkách BusinessInfo.cz byly automaticky aktualizovány také stránky Your Europe. Proto je třeba si vyžádat stanovisko správce tohoto portálu – Evropské komise – ohledně jejich organizačního zabezpečení systému, včetně definování rozhraní. Následně by došlo k technickému propojení obou webových portálů. Na existenci kvalitních portálů pro podnikatele je nutné upozornit také podnikatelskou veřejnost prostřednictvím přiměřené marketingové kampaně.

Dalším krokem, který přispěje k rozvoji portálu BusinessInfo.cz, bude jeho rozšíření o tzv. transakční část. Tato část klientovi umožní elektronickou komunikaci s úřady relevantními pro podnikání. Klient si bude moci prostřednictvím účtu na portálu BusinessInfo.cz vyřizovat veškeré formality související s podnikáním skrze tento účet. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně ambiciózní projekt, bude v první fázi nutné otestovat jeho životaschopnost v rámci pilotního projektu. Do pilotního projektu mohou být v první fázi zapojeny např. živnostenské úřady, v dalších fázích potom další kompetentní úřady.

2. Pro efektivní realizaci opatření je klíčová identifikace témat, na které se podnikatelé v souvislosti s podnikáním často dotazují. V tomto směru bude vycházeno především z praktické zkušenosti Jednotných kontaktních míst, které se nad rámec svých kompetencí často setkávají s dotazy týkající se např. vysílání pracovníků, uznávání odborných kvalifikací, daní, exportu do třetích zemí, apod.

Neméně důležitým předpokladem úspěšnosti projektu je výběr gestora, respektive experta státní správy na danou problematiku. Při sestavování seznamu témat a při následném výběru expertů je nutné posoudit, do jaké míry bude daný expert schopen řešit specifické dotazy podnikatelů (např. u problematiky daní). Je nutné zamezit situaci, aby byli experti zapojeni do systému pouze pro forma, ale jejich přidaná hodnota by byla nulová.

Třetím krokem realizace je zapojení vybraných expertů státní správy do SINPRO. Vedle technických aspektů fungování systému a pravidel pro komunikaci s klienty (podnikateli) bude důležité seznámit experty s ostatními články systému a jejich kompetencemi.

Na základě každodenního kontaktu s klienty získají zapojené články přehled o potenciálních i skutečných překážkách, se kterými se podnikatelé setkávají. Tyto překážky budou shromažďovány v rámci databáze, která bude součástí SINPRO. Možnosti pro odstranění identifikovaných překážek budou pravidelně konzultovány buď s národními orgány nebo s Evropskou komisí.

3. Opatření v rámci první fáze navrhuje novelizaci zákona o investičních pobídkách. Navrhovaná úprava systému investičních pobídek předpokládá vedle změny zákona o investičních pobídkách také změnu souvisejících zákonů, kterými jsou zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a příslušné prováděcí předpisy. Investiční pobídky jsou jednou z forem podpory investic v oblasti zpracovatelského průmyslu. Jsou určené jak pro zahraniční společnosti investující v ČR, tak pro české společnosti. Podpora legislativně vychází ze zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Současné znění zákona nenastavuje dostatečně konkurenceschopné prostředí pro podporu investic. Cílem projektu je nastavit konkurenceschopný systém podpory investic jak ve zpracovatelském průmyslu, tak i v oblasti inovací, vývoje SW a strategických služeb.

Investiční pobídky dle současné úpravy podporují zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu. Podpora je poskytována především formou slevy na dani z příjmů právnických osob až po dobu 5 let, v regionech postižených nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (o 50% vyšší než je průměr v ČR) pak může společnost získat kromě slevy na dani i hmotnou podporu na nová pracovní místa ve výši 50 000 Kč na nově vytvořené pracovní místo a podporu ve výši 25% vynaložených nákladů na školení a rekvalifikaci.

Vzhledem k tomu, že o mobilní investice je konkurenční boj mezi státy, je nezbytné, aby ČR nabízela potencionálním investorům dostatečně motivační investiční pobídky. Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách je nutné novelizovat s cílem:

 • rozšířit podporu také na projekty technologických center a center strategických služeb
 • upravit pobídku ve formě slevy na dani z příjmů právnických osob až na 10 let, zvýšit hmotnou podporu na nové pracovní místo na 200 000 Kč
 • rozšířit oblast, kde je tato podpora poskytována na všechny strukturálně postižené regiony a umožnit získání hmotné podpory na školení a rekvalifikaci ve všech regionech ČR
 • poskytovat speciální podporu pro strategické investice

Změnou zákona o investičních pobídkách by měla být ČR schopna konkurovat ostatním evropským státům s vyspělým systémem investičních pobídek, především pak státům zároveň sousedícím s ČR.

Po schválení novely je důležité pracovat v pravidelných intervalech na vyhodnocování účinnosti zvoleného řešení. V případě málo prokazatelných výsledků uvažovat o další úpravě zákona.

Výstupy projektu

 1. Kvalitní, ucelené a aktuální informace pro podnikatele na internetových portálech BusinessInfo.cz + navázání spolupráce s portály Veřejné správy a Your Europe
 2. Rozvoj jednotného poradenského systému pro podnikatele
 3. Novelizovaný zákon o investičních pobídkách

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapy Start Konec Gestor Popis

1. Technologický a SW upgrade portálu BusinessInfo.cz

 • rozvoj uživatelských funkcí
 • zlepšení prezentace obsahu a větší zaměření na cílové skupiny
 • modernizace portálové technologie
 • napojení na základní registry
 • integrace formulářových technologií
 • rozvoj transakční části

2010 V rámci realizace projektu IOP – Smart Administration

„Rozvoj portálu BusinessInfo.cz“

08/2013 Czech Trade, MV Příprava moderní podoby stránek BusinessInfo.cz, postavená na nových SW technologiích, s rozvinutými uživatelskými funkcemi a novými SW aplikacemi.
1. Nastavení spolupráce s gestory + Portálem veřejné správy V rámci realizace projektu „Rozvoj portálu BusinessInfo.cz“   ÚV K zajištění kv

Doporučujeme