Projekt 31 Transformace ČMZRB a.s. (Strategie MK)

Projekt „Transformace ČMZRB a.s.“ je součástí pilíře „Finanční trhy“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 31. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuTransformace ČMZRB a.s.
GestorMPOSpolugestorČMZRB a.s.
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2013

Obsah, charakteristika projektu

Transformace ČMZRB a podpora širšího využívání nástrojů finančního inženýrství (NFI) prostřednictvím ČMZRB a.s. jako specializované finanční instituce.

Popis stávající situace, důvody řešení

Nástroje finančního inženýrství představují jeden z nejperspektivnějších prostředků pro tržně konformní realizaci podpůrných politik jak v oblasti domácích programů, tak při využití EU fondů. Jsou zacíleny například na podnikání, inovace, životní prostředí, bydlení, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, odstraňování sociální deprivace, dostupnost vzdělání atd. Podpory v těchto oblastech jsou zatím většinově poskytovány především formou dotací. Vedle vysoké finanční náročnosti a problematické udržitelnosti takového systému je s nimi často spojena i vyšší míra deformace tržního prostředí. Transformace podpor k vyššímu využívání nástrojů finančního inženýrství je tak klíčovou cestou ke zlepšení systému.

Pro dosažení tohoto cíle je třeba mimo jiné transformovat ČMZRB na instituci s jasným mandátem a cílem při realizace této státní politiky. Transformace by měla zahrnout lepší a širší právní vymezení těchto aktivit pro banku a v této souvislosti také odpovídajícím způsobem sladit cíle a postavení banky s oceněním produktů a s cíli v oblasti ziskovosti. To zahrnuje mimo jiné dopracování národní legislativy tak, aby lépe navazovala na evropské právní normy a vytvořila jasně vymezený prostor pro činnost specializované finanční instituce (zákony č. 218/2000 Sb. a č. 47/2002 Sb.). Národní legislativu je nutné navázat na evropské normy, tj. nařízení Rady (ES) č.1083/2006 a nařízení Komise (ES) č.1828/2006.

Zejména je nutné vyřešit přímé zapojení ČMZRB s ohledem na právní formu a postavení tohoto subjektu v rámci implementační struktury programů financovaných z prostředků EU, které je dle tuzemské i evropské legislativy explicitně omezeno pravidly pro zadávání veřejných zakázek a poskytování veřejné podpory.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Obdobné banky fungují ve většině zemí. Příloha obsahuje některé klíčové údaje o situaci v Rakousku, Německu, Finsku, Polsku a Slovensku.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota

Legislativně zakotvit ČMZRB jako rozvojovou finanční instituci a jejím prostřednictvím rozšířit využívání NFI

V rámci nového programovacího období (a i při využívání národních zdrojů) zvýšit podíl alokace prostředků na NFI

% růst využití NFI (objem poskytovaných nástrojů)závisí na rozhodnutích s projektem nesouvisejících
V rámci transformace zlepšit účinnost využití prostředků v programech ČMZRB% výše multiplikátoru použití veřejných prostředků po dokončení transformace o 20-40 % v závislosti na typu podpory

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
PodnikyZlepšení přístupu k financování díky širší dostupnosti podpůrných programů
Banky, finanční instituceVyšší objem poskytovaných úvěrů (či jiných nástrojů) díky částečnému transferu rizika
StátDostupnost efektivního nástroje pro realizaci politik
Finanční dopady 
Náklady na analýzu legislativní pozice a změn a jejich návrhDle jejího zpracování, zřejmě interně – zejména ČMZRB
Náklady na analýzu možností transformace banky a návrh postupuDle jejího zpracování (maximálně jednotky milionů)
Přínosy pro podniky, banky, stát a ekonomikuV závislosti na rychlosti rozvoje NFI nástrojů

zpět na začátek

Popis realizace projektu

Popis realizace

V části podpory využití NFI je třeba vytipovat legislativní překážky a neprovázanosti v právním řádu a navrhnout řešení pro vymezení prostoru činnosti specializované finanční instituce k tomuto určené, s cílem pověřit ČMZRB dalším rozvíjením využití FNI pro potřeby vlády a regionů v ČR. Rovněž bude třeba stanovit, resp. v případě potřeby upravit některé principy jejího fungování.

Předmětem projektu bude také, po vzoru evropských zemí, návrh strategie zajištění dlouhodobé stabilní zdrojové báze pro NFI (s vazbou na strategii využití strukturálních fondů a úlohy NFI v programovacím období 2014 – 2020). Bude nutné analyzovat možnosti řešení budoucího postavení ČMZRB s ohledem na postavení obdobných institucí v jiných členských státech EU, které by řešilo negativní důsledky současného stavu, včetně dopadů dnešního stavu na oceňování poskytovaných produktů1. Dále je třeba vzít v úvahu případné dopady na sektorové začlenění této instituce v rámci národního hospodářství (národních účtů). Konkrétně jde o dopady případného začlenění jednotky do sektoru vládních institucí do jeho výsledku hospodaření a vládního dluhu (v současnosti ČMZRB patří mezi tzv. veřejné finanční korporace).

Po kvantifikaci dopadů a nákladů na různé varianty transformace bude následovat rozhodnutí o dalším postupu.

Výstupy projektu

  • Rozhodnutí vlády
  • Legislativní úpravy
  • Implementace
  • Analýza řešení postavení ČMZRB
  • Realizace zvoleného řešení

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Předložení a projednání tezí projektu v rámci MPO (legislativní změny a změny postavení banky) VI. 2011ČMZRBProjednání taktéž např. v rámci porady ekonomických ministrů
Vypracování prvotní analýzy možností transformace banky VIII. 2011ČMZRBAnalýza a její výsledky budou projednány primárně na MPO a MF
Předložení návrhu vládě ČR (obě části) X. 2011MPO, MFExplicitní rozhodnutí o dalším postupu
Předložení návrhů na úpravu legislativy XI. 2011MPO ve spolupráci s ČMZRB 

zpět na začátek

Přílohy

Informace z oblasti vlastnické struktury a finančního řízení některých obdobných bank v zahraničí
 VlastnictvíFinanční řízení

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Rakousko

Speciální banka plně vlastněná státem (dvě oborově zaměřená ministerstva), působí na základě zvláštního zákonaVyrovnané hospodaření

Kreditanstalt für Wiederaufbau

SRN

Akcionáři spolkové země (20 %) a federální vláda (80 %), za závazky bankovní skupiny ručí stát, jedná se o instituci veřejného právaZisk fluktuuje: do roku 2005 mírně zisková, v letech 2006 – 2008 ztráta, 2009 zisk, rating AAA

Finvera

Finsko

Specializovaná finanční společnost vlastněná státem, působí na základě zvláštního zákonaAktuální ROE 3,2%, fluktuace v předchozích letech mezi 1,5 – 10 %. Vysoká kapitálová přiměřenost (15%)

Bank Gospodarstwa Krajowego

Polsko

Banka působící na základě zvláštního zákona z roku 2003 a zákona o bankách, jediná státem vlastněná banka v PolskuROE fluktuuje (15% v 2008)

Slovenská záručná a rozvojová banka

Slovensko

Banka se 100 % účastí státu (ministerstvo financí), působí v rámci obecně platné legislativyPouze mírný zisk: ROE za rok 2009 bylo 0,65 %, v roce 2008 výsledek 1,63 % 

zpět na začátek

  1. Lze také přepokládat, že cenu produktů pozitivně ovlivní širší využívání banky jako nástroje pro realizaci státní politiky prostřednictvím NFI, jejich větší využití a tudíž vyšší rozsah těchto programů.

Doporučujeme