Sociální služby – registrace krok za krokem

Sociálními službami rozumíme sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.Sociálnímí službami jsou:

 1. sociální poradenství,
 2. služby sociální péče (osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče),
 3. služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace).

Zájemce o poskytování těchto služeb musí nejprve požádat o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb. Příslušný orgán rozhodující o schválení může provést místní šetření v objektu určeném k provozování služby. Podmínkou provozování sociálních služeb je registrace krajského úřadu. Ten o ní rozhoduje na základě písemné žádosti. V průběhu jejího schvalování může krajský úřad provést místní šetření. K provozování této služby je nutné uzavřít pojištění profesní odpovědnosti.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb
 2. Žádost o registraci sociálních služeb
 3. Uzavření pojištění profesní odpovědnosti

1) Žádost o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb

 • Žádost nemá předepsánu formu ani náležitosti
 • Tato žádost se podává na místně příslušný orgán veřejného zdraví. V případě sociálních služeb je tímto orgánem místně příslušná Krajská hygienická stanice, v Praze pak Hygienická stanice hlavního města Prahy.

K žádosti se přikládá zpracovaný provozní řád zařízení. Podle ustanovení §15 zákona o ochraně veřejného zdraví, musí provozní řád obsahovat:

 • hygienická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz,
 • protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz.

Osoby provozující nestátní zvláštní dětská zařízení a zvláštní dětská zařízení státu jsou dále povinny uvést:

 • režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí,
 • režim stravování.

Úřad rozhodne do 30 dnů

2) Žádost o registraci sociálních služeb

 • Žádost se podává ne místně příslušný krajský úřad
 • K podání žádosti o registraci sociálních služeb je doporučeno použít již existující formulář

K žádosti se přikládají následující formuláře, dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

K žádosti fyzická osoba dále přikládá:

 • doklady prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby. Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je:
 1. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu 40) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
 2. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku,
 3. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b),
 4. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1996,
 5. u manželského a rodinného poradce vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví.
 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (viz předchozí bod)
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat. Tímto dokladem může být například výpis z katastru nemovitostí, nájemní či podnájemní smlouva nebo potvrzení majitele prostor.
 • doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tyto doklady lze získat na místně příslušném finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a pobočce zdravotní pojišťovny

Právnická osoba předkládá všechny výše uvedené doklady a navíc:

 • úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů

Další informace o povolovacím řízení

Příslušný úřad rozhodne o registraci do 30 dnů

3) Uzavření pojištění profesní odpovědnosti

 • Toto potvrzení je možno uzavřít až po registraci, je však nutné ji do 15 dnů ji zaslat registrujícímu orgánu

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme