Soukromý veterinární technik – registrace krok za krokem

Tato činnost spočívá ve výkonu některých odborných veterinárních úkonů podnikatelským způsobem. Jedná se o činnosti stanovené v § 18 vyhl. č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých obdorných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Jde, jako například o kastraci samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů, krácení ocasů u selat mladších 7 dnů, jehňat a štěňat mladších 8 dnů, odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací přístrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund, ošetření a úpravu zdravých kopyt a paznehtů hospodářských zvířat, atd.Oprávnění soukromého veterinárního technika vykonávat tuto činnost vzniká registrací krajskou veterinární správou Státní veterinární správy, která rozhodne o registraci, pokud žadatel splní požadavky uvedené v § 64 veterinárního zákona. Registrace je provedena na základě písemné žádosti, jejíž náležitosti jsou stanoveny v § 17 vyhlášky.

Žádost o registraci soukromého veterinárního technika

K žádosti se přikládají doklady o odborné způsobilosti, prokazující úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním oboru.

Krajská veterinární správa vydá rozhodnutí o registraci soukromého veterinárního technika v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme