Srbsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)

Výrobky z České republiky mají v Srbsku velmi dobré jméno již z dob bývalé Jugoslávie. Produkty tradičních českých výrobců se nacházejí v řadě dolů, elektráren, strojírenských podniků i v dopravní infrastruktuře (zejména železniční a letecká doprava). To dává velice dobré možnosti na tyto historické dodávky navázat. Vynikající reference má Česká republika v Srbsku i díky realizovaným projektům rozvojové spolupráce.

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl  a infrastruktura

V Srbsku v současné době probíhá mimořádný boom z hlediska budování dopravní infrastruktury. Velké projekty jsou jak v oblasti rozvoje železniční sítě, silniční včetně klíčových dálnic, vodní dopravy (budování a modernizace přístavů) i letecké dopravy (letiště).

Mimořádným projektem je například železniční rychlostní trasa Bělehrad – Budapešť.  Projekt je financován z čínské strany, a proto možnosti jsou především v oblasti subdodávek. Celková hodnota trati, která by měla spojit řecký přístav Pireus s Budapeští je odhadována na 2,89 mld. USD. Srbsko realizuje i další projekty na hlavních i regionálních tratích. Jedním z dalších významných projektů je i modernizace 100 km trati Bělehrad-Niš v hodnotě 234 mil. USD.

Železniční a kolejová doprava

S modernizací dopravní infrastruktury nepřímo souvisí i modernizace vozového parku dopravců. Srbsko postupně obnovuje vozový park pro osobní i nákladní dopravu, ale i tramvaje a trolejbusy. Stávající vozový park  z velké  části  dlouho přesluhuje svou standardní dobu technické i morální životnosti a lze tedy očekávat nejen nákupy nových, ale  (v důsledku složité  hospodářské situace) i ekonomicky zajímavější modernizaci stávajících dopravních prostředků. Město Bělehrad připravuje vypsání výběrového řízení ve 2. pol. 2020.

Energetický průmysl

Velké projekty v energetickém průmyslu si sice do značné míry již rozdělili čínští a ruští  investoři, ale velmi  dobré  možnosti pro obchod i investice se otevírají pro dodavatele technologií v oblasti obnovitelných zdrojů  energie. Před modernizací je velká řada (často mazutových) tepláren. Dá se očekávat, že poroste poptávka po kotlích na sečku, pelety a další biomasu a paralelně s tím očekáváme nárůst zájmu o technologie na výrobu těchto alternativních paliv. Nové příležitosti nabízí i realizace plynovodu Turkstream.

Stavební průmysl

V Srbsku lze v nejbližším období očekávat rozmach stavebnictví. V realizaci jsou velké stavební projekty. Rozběhla se výstavba gigantického projektu v centru hlavního města „Belgrade Waterfront“ či developerských projektů „Avala“ a „New River Port“. Roste poptávka po nových bytech, ale i modernizaci stávajících bytových domů a jejich energetické úspornosti. S tím souvisí i technologie pro monitorování spotřeby energií a vody a zařízení na jejich efektivnější využívání.

Strojírenský průmysl

Strojírenská výroba má v Srbsku dobrou tradici již z dob bývalé Jugoslávie. V řadě výrobních podniků se nachází velké množství technologického vybavení a strojů českého původu, které jsou již za hranicí své technické či morální životnosti. Lze proto očekávat poptávku po repasích, aktualizaci řídících jednotek anebo nových strojích. Dodatečným impulzem, který přinese růst poptávky, jsou státní dotace pro vojenské strojírenské podniky, které se snaží modernizovat strojový park a dosáhnout tak zlepšení konkurenceschopnosti.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Srbsku v podstatě chybí ekologická infrastruktura, jako jsou čistírny odpadních vod a funkční kana­ lizace. I systém zásobování pitnou vodu je na úrovni, která ani zdaleka nedopovídá požadavkům EU. Je proto patrný rostoucí zájem o dodávky technologií a řešení v této oblasti a s tím, jak se bude  rozšiřovat čerpání z předvstupní pomoci  EU, poroste i objem prostředků, které bude  srbská státní správa nucena v této  oblasti investovat. Celková hodnota investic se odhaduje na 5,6 mld. USD v průběhu dalších 25 let.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Potenciál v zemědělství se nadále spatřuje především v genetickém materiálu pro chov hovězího, ale i vepřového dobytka a v rybářství. Je předpoklad, že poroste zájem o inseminační dávky z ČR a lze oče­kávat  i růst poptávky po vybavení pro chov a zemědělskou produkci obecně.

V souvislosti s předvstupními fondy jako je IPARD, který umožňuje čerpat dotace na nákup zemědělské mechanizace (zejména traktorů), lze očekávat růst v tomto segmentu.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

 

Železniční a kolejová doprava

HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

 

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8604 – Vozidla pro údržbu železničních, tramvajových tratí, traťovou službu, s vlastním pohonem

HS 8609 – Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy

Energetický průmysl

HS 8403 –  Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle        

HS 8404 – Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky

HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8416 – Hořáky pro topeniště, mechanická přikládací zařízení, včetně roštů,ap. zařízení

HS 8428 – ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

Stavební průmysl

HS 7223 – Dráty z nerezavějící oceli

HS 7227 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

Strojírenský průmysl

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8455 – Stolice tratě válcovací válce pro ně

HS 8457 – Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce aj. obráběcí stroje, pro obrábění kovů

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0510 – Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; žluč, žlázy aj.

HS 2203 –  Pivo ze sladu

HS 8432 –  Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8701 – Traktory a tahače 

HS 8716 – Přívěsy a návěsy; ost. vozidla bez mechanického pohonu; jejich části

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Za nejvýznamnější akce obchodně propagační akce pořádané každoročně v Srbsku lze označit zejména veletrhy v Bělehradě a Novém Sadě.

Konkrétně se jedná o:

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bělehradě (Srbsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem