Provozování stanice měření emisí – povolení krok za krokem

Činnost spočívá v měření emisí vozidel. Jedná se o doplňkovou činnost, stanice měření emisí může být zřízena jenom v opravně motorových vozidel nebo ve stanici technické kontroly.Zájemce o provozování stanice měření emisí musí nejprve požádat obecní úřad o oprávnění k provozování stanice měření emisí. Poté, co obdrží správní rozhodnutí o udělení oprávnění, se obrátí na expertní stanoviště, které mu zpracuje podrobnou expertízu, zda splňuje všechny zákonné podmínky pro provozování stanice měření emisí. V případě kladného stanoviska expertízy se žadatel znovu obrátí na obecní úřad s žádostí o vydání osvědčení. Obecní úřad žadateli vydá osvědčení v rozsahu obsaženém v expertíze a žadatel může provozovat stanici měření emisí.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o oprávnění k provozování stanice měření emisí
 2. Žádost o expertízu o splnění všech zákonných podmínek pro provozování stanice měření emisí
 3. Žádost o osvědčení

1) Žádost o oprávnění k provozování stanice měření emisí

k žádosti se přikládá:

 • popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,
 • seznam technologického vybavení stanice měření emisí,
 • kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice měření emisí zřízena, k záměru provozovat stanici měření emisí z hlediska územního plánu a ochrany životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, žadatele, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • stanovisko hygienické služby,
 • doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla zřídit specializované pracoviště opravny.

Poplatek za udělení oprávnění činí 1.500,-Kč

Další informace o povolovacím řízení

Obecní úřad vydá ve lhůtě dle správního řádu správní rozhodnutí o udělení oprávnění

2) Žádost o expertízu o splnění všech zákonných podmínek pro provozování stanice měření emisí

 • Žádost nemá explicitně stanoveny náležitosti. Žadatel se obrátí na expertní pracoviště s tím, že si chce nechat vypracovat expertízu pro provozování stanice technické kontroly. Náklady na expertízu hradí žadatel.
 • Seznam expertních pracovišť a další podrobné informace žadateli sdělí krajský úřad (viz předchozí krok)

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

3) Žádost o osvědčení

 • Žádost se opět podává u obecního úřadu, připojuje se k ní výše uvedená expertíza.
 • Správní poplatek činí 300,-Kč

Žadatel obdrží od krajského úřadu osvědčení v rozsahu expertízy. V případě, že si osvědčení vyzvedne osobně, vzdá se práva na odvolání a osvědčení nabude právní moci. V opačném případě nabude oprávnění právní moci do 15 dnů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme