Provozování stanice technické kontroly – povolení krok za krokem

Činnost spočívá v provádění technických prohlídek silničních vozidel.Zájemce o provozování stanice technické kontroly musí nejprve požádat krajský úřad o oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Poté, co obdrží správní rozhodnutí o udělení oprávnění, může začít budovat stanici technické kontroly. Po dokončení stavby se obrátí na expertní stanoviště, které mu zpracuje podrobnou expertízu, zda splňuje všechny zákonné podmínky pro provozování stanice technické kontroly. V případě kladného stanoviska expertízy se žadatel znovu obrátí na krajský úřad s žádostí o vydání osvědčení. Krajský úřad žadateli vydá osvědčení v rozsahu obsaženém v expertíze a žadatel může provozovat stanici technické kontroly.

Na vydání oprávnění není v České republice nárok – vydání oprávnění musí být v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o oprávnění k provozování stanice technické kontroly
 2. Žádost o expertízu
 3. Žádost o osvědčení

1) Žádost o oprávnění k provozování stanice technické kontroly

k žádosti se přikládá:

 • popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,
 • seznam technologického vybavení kontrolní linky,
 • kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice technické kontroly provozována, k záměru provozovat stanici technické kontroly z hlediska územního plánu, ochrany životního prostředí a popřípadě jiného veřejného zájmu,
 • prohlášení žadatele, že není právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, a osob, které budou zajišťovat prohlídky ve stanici technické kontroly.

Poplatek za oprávnění činí 3.000,-Kč

Další informace o povolovacím řízení

Krajský úřad vydá ve lhůtě dle správního řádu správní rozhodnutí o zamítnutí udělení oprávnění popřípadě o udělení oprávnění.

2) Žádost o expertízu

 • Žádost nemá předepsané náležitosti. Žadatel se obrátí na expertní pracoviště s tím, že si chce nechat vypracovat expertízu pro provozování stanice technické kontroly. Náklady na expertízu hradí žadatel.
 • Seznam expertních pracovišť a další podrobné informace žadateli sdělí krajský úřad (viz předchozí krok)

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

3) Žádost o osvědčení

 • Žádost se opět podává u krajského úřadu, připojuje se k ní výše uvedená expertíza.
 • Správní poplatek činí 500,-Kč

Žadatel obdrží od krajského úřadu osvědčení v rozsahu expertízy. V případě, že si osvědčení vyzvedne osobně, vzdá se práva na odvolání a osvědčení nabude právní moci. V opačném případě nabude oprávnění právní moci do 15 dnů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme