Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR – přílohy

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK) obsahuje celkem šest příloh. První přílohu tvoří všech 43 projektových záměrů strategie. Další přílohy se pak týkají přínosů SMK, vztahu mezi obsahem strategie a udržitelným rozvojem a s bojem proti korupci. Dvě přílohy se věnují souladu SMK s doporučeními Evropské komise, resp. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).Příloha č. 1 – Projektové záměry Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

Instituce

1 Efektivní veřejná správa (Projektový záměr SMK č. 1 v PDF)
2 Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky
(Projektový záměr SMK č. 2 v PDF)
3 Zjednodušení přístupu ke službám veřejné správy
(Projektový záměr SMK č. 3 v PDF)
4 Vyšší kvalita a dostupnost regulace
(Projektový záměr SMK č. 4 v PDF)
5 Lepší vymahatelnost práva
(Projektový záměr SMK č. 5 v PDF)

Infrastruktura

6 Silniční doprava (Projektový záměr SMK č. 6 v PDF)
7 Železniční doprava
(Projektový záměr SMK č. 7 v PDF)
8 Letecká a vodní doprava
(Projektový záměr SMK č. 8 v PDF)
9 Státní energetická koncepce (SEK) a strategické usměrňování
(Projektový záměr SMK č. 9 v PDF)
10 Implementace státní politiky Digitální Česko
(Projektový záměr SMK č. 10 v PDF)

Makroekonomická stabilita

11 Rozpočty – transparentní a udržitelné veřejné finance (Projektový záměr SMK č. 11 v PDF)
12 Konkurenceschopný daňový systém
(Projektový záměr SMK č. 12 v PDF)
13 Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR
(Projektový záměr SMK č. 13 v PDF)

Zdravotnictví

14 Změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků (Projektový záměr SMK č. 14 v PDF)
15 Zefektivnění systému financování zdravotnictví
(Projektový záměr SMK č. 15 v PDF)
16 Zefektivnění fungování zdravotních pojišťoven
(Projektový záměr SMK č. 16 v PDF)
17 Restrukturalizace lůžkové péče v ČR
(Projektový záměr SMK č. 17 v PDF)
18 Ekonomická vazba pacienta ke zdraví
(Projektový záměr SMK č. 18 v PDF)
19 Odměňování a vzdělávání zdravotníků
(Projektový záměr SMK č. 19 v PDF)

Vzdělanost

20 Zvýšení kvality a dostupnosti předškolní výchovy (Projektový záměr SMK č. 20 v PDF)
21 Změny v základním a středním školství
(Projektový záměr SMK č. 21 v PDF)
22 Reforma vysokého školství
(Projektový záměr SMK č. 22 v PDF)
23 Změny obsahu vzdělávání
(Projektový záměr SMK č. 23 v PDF)

Trh práce

24 Sladění rodinného života a pracovní kariéry (Projektový záměr SMK č. 24 v PDF)
25 Rozvoj trhu práce
(Projektový záměr SMK č. 25 v PDF)
26 Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení
(Projektový záměr SMK č. 26 v PDF)
27 Zavedení jednotného výplatního místa
(Projektový záměr SMK č. 27 v PDF)
28 Politika migrace kvalifikovaných pracovníků
(Projektový záměr SMK č. 28 v PDF)
29 Implementace a rozvoj systému celoživotního učení
(Projektový záměr SMK č. 29 v PDF)

Finanční trhy

30 Realizace pilotního Seed fondu (Projektový záměr SMK č. 30 v PDF)
31 Transformace ČMZRB a.s.
(Projektový záměr SMK č. 31 v PDF)
32 Posílení vymahatelnosti práv věřitelů a primárních emisí
(Projektový záměr SMK č. 32 v PDF)

Efektivnost trhu a zkvalitňování charakteristik podnikání

33 Zlepšování podnikatelského prostředí (Projektový záměr SMK č. 33 v PDF)
34 Služby pro rozvoj podnikání
(Projektový záměr SMK č. 34 v PDF)
35 Služby pro inovační podnikání
(Projektový záměr SMK č. 35 v PDF)
36 Intenzivnější využívání polohové renty
(Projektový záměr SMK č. 36 v PDF)
37 Aktivní samoregulace a ověřování environmentální výkonnosti
(Projektový záměr SMK č. 37 v PDF)

Inovace

38 Rámec pro koordinaci rozvoje inovačního ekosystému (Projektový záměr SMK č. 38 v PDF)
39 Prostředí pro excelentní VaV
(Projektový záměr SMK č. 39 v PDF)
40 Rozvoj spolupráce mezi podnikovým a VaV sektorem
(Projektový záměr SMK č. 40 v PDF)
41 Spolupráce mezi podniky
(Projektový záměr SMK č. 41 v PDF)
42 Foresight a technologické oblasti strategického významu
(Projektový záměr SMK č. 42 v PDF)
43 Kosmické aktivity českých firem
(Projektový záměr SMK č. 43 v PDF)

obsah Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

Doporučujeme