Strategie podpory malých a středních podniků v České republice pro období 2021 – 2027

Má za cíl zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost českých MSP a tím zároveň posílit mezinárodní pozici ČR v oblasti výzkumu a inovací či využití pokročilých technologií a dovedností.

Strategii na podporu malých a středních podniků (MSP) v ČR pro období 2021 až 2027 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vláda počátkem března.

Úvod (str. 6)

Základní východiska (str. 10)

Podnikatelské prostředí (str. 16)

Strategický cíl – Příznivé podnikatelské prostředí pro MSP (str. 18)

 • Specifický cíl – Snížení administrativní a legislativní zátěže podnikatelů (str. 19)
 • Specifický cíl – Zjednodušení založení společnosti (str. 19)
 • Specifický cíl – Zvýšení efektivity předcházení a řešení úpadku podnikatelů (str. 20)
 • Specifický cíl – Zjednodušení daňového systému pro MSP (str. 21)
 • Specifický cíl – Usnadnění generačního předání rodinných podníků (str. 21)
 • Specifický cíl – Zajištění maloobchodu a služeb na venkově (str. 22)

Strategický cíl – Posílení a rozvoj podnikatelské infrastruktury (str. 22)

 • Specifický cíl – Vytvoření a posílení podnikatelské infrastruktury pro MSP včetně spin-offů, start-upů a scale-upů (str. 22)
 • Specifický cíl – Rozšíření dostupnosti podnikatelských nemovitostí pro MSP (str. 23)

Přístup k financím (str. 24)

Strategický cíl – Diverzifikace zdrojů financování MSP ve všech fázích rozvoje (str. 26)

 • Specifický cíl – Zvýšení zájmu MSP o možnost financování svých záměrů přes kapitálový trh (str. 27)
 • Specifický cíl – Rozvoj investičního crowfundingu a technologie blockchain v ČR (str. 28)
 • Specifický cíl – Zintenzivnění využívání rizikového kapitálu v ČR (str. 29)
 • Specifický cíl – Zajištění širokého přístupu ke kvalitnímu bankovnímu financování a k úvěrům (str. 30)
 • Specifický cíl – Vytvoření příznivých podmínek pro financování začínajících a rostoucích podniků (str. 31)

Přístup na trhy (str. 32)

Strategický cíl – Významná přítomnost českých MSP na zahraničních trzích (str. 34)

 • Specifický cíl – Usnadnění působení českých MSP na vnitřním trhu EU (str. 36)
 • Specifický cíl – Diverzifikace vývozu českých MSP i mimo trhy EU (str. 37)
 • Specifický cíl – Zvýšení schopnosti českých MSP internacionalizovat své aktivity a zajištění jejich trvalé přítomnosti na zahraničních trzích (str. 38)

Pracovní síla, dovednosti a vzdělávání (str. 40)

Strategický cíl – Rozvoj dovedností žáků a studentů v souladu s požadavky trhu práce (str. 43)

 • Specifický cíl – Nastavení a posílení vhodné formy spolupráce mezi školami a podniky (str. 43)
 • Specifický cíl – Zvýšení kvality, účinnosti a relevance přípravy na budoucí povolání (str. 44)

Strategický cíl – Zajištění dalšího vzdělávání zejména v oblasti klíčových dovedností (str. 45)

 • Specifický cíl – Zajištění dalšího vzdělávání pro zaměstance a podniky (str. 46)
 • Specifický cíl – Zvýšení úrovně digitálních dovedností v podnikatelském sektoru (str. 47)

Výzkum, vývoj a inovace (str. 48)

Strategický cíl – Plný rozvoj inovačních schopností MSP (str. 51)

 • Specifický cíl – Zintenzivnění výzkumných, vývojových a inovačních aktivit MSP (str. 51)
 • Specifický cíl – Vytvoření vyspělého inovačního ekosystému založeného na domácím Vav (str. 53)

Digitalizace (str. 54)

Strategický cíl – Digitální transformace MSP v ČR (str. 57)

 • Specifický cíl – Zvýšení veřejného povědomí o přínosech digitální transformace (str. 58)
 • Specifický cíl – Zvýšení využití digitálních nástrojů a nových technologií v podnikání MSP (str. 58)
 • Specifický cíl – Zajištění fungování sítě Center pro digitální inovace za účelem podpory MSP (str. 59)
 • Specifický cíl – Kvalitní digitální infrastruktura a vysokorychlostní připojení k internetu (str. 60)

Nízkouhlíková ekonomika a účinné nakládání se zdroji (str. 62)

Strategický cíl – Přechod MSP k nízkouhlíkové ekonomice (str. 65)

 • Specifický cíl – Zvýšení energetické účinnosti MSP (str. 65)
 • Specifický cíl – Intenzivnější využívání OZE v rámci MSP (str. 66)
 • Specifický cíl – Rozšíření prvků čisté mobility mezi MSP (str. 66)

Strategický cíl – Efektivnější využívání zdrojů ze strany MSP (str. 67)

 • Specifický cíl – Snížení spotřeby vody v MSP (str. 67)
 • Specifický cíl – Zvýšení zapojení MSP do oběhového hospodářství (str. 68)

Implementace strategie (str. 70)

Řízení strategie (str. 71)

Monitoring a evaluace (str. 73)

Komunikace (str. 74)

Zdroje financování (str. 74)

 • Evropský fond pro regionální rozvoj (str. 74)
 • Evropský sociální fond plus (str. 74)
 • Fond pro spravedlivou tranformaci (str. 74)
 • Facilita na podporu oživení a odolnosti (str. 74)
 • Modernizační fond (str. 75)
 • Unijní programy (Horizont Evropa, Digitální Evropa, InvestEU, Program pro jednotný trh aj.) (str. 75)
 • Státní rozpočet (národní a resortní programy) (str. 75)

Seznamy (str. 76)

Ke stažení

Doporučujeme