Surinam: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Surinam patří ke složitým exportním teritoriím. Českým firmám, které mají zájem o vývoz do Surinamu, je nutno doporučit, aby vyhledaly kvalifikované poradenství a pečlivě prostudovali právní zajištění jakékoliv operace.

Podle konečných údajů ČSÚ za rok 2018 byl Surinam 150. nejvýznamnějším cílem českého exportu. V celkovém objemu obchodní výměny skončil Surinam v roce 2018 jako 152. země, pokud se týká významu.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Největším hospodářským střediskem a přístavem je hlavní město Paramaribo.
Možnosti výběru distribučních kanálů nejsou nijak omezené, možné jsou všechny formy od obchodních zástupců po přímý prodej konečnému uživateli.

Český vývoz je realizován zejména na základě jednorázových objednávek místních partnerů.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Surinam se stal řádným členem CARICOMu v r. 1995. V platnosti je společný externí celní tarif (CET) v rozsahu 5 – 25 %. Dovozní cla z nečlenských zemí Caricomu se pohybují v rozpětí 0 – 40 %, průměrná cla jsou 30 – 40 %. Bezcelní dovoz různých druhů produktů je možný v rámci národního pobídkového rozvojového programu (National Development Incentives Program). Vláda poskytuje plné nebo částečné vynětí z dovozních cel pro nové obchodní firmy. Surinamský licenční systém je zastaralý a těžkopádný a je ve skutečnosti obchodní překážkou. V zemi nejsou žádné volné obchodní zóny. Registrace jednotlivých obchodníků, společností a firem je povinná a provádí se v Trade Register Department obchodní a průmyslové komory (Chamber of Commerce and Industry of Surinam). U této obchodní komory se předkládají žádosti o dovozní a vývozní licence.

Dovozní náležitosti:

Pro dovoz zboží do Surinamu se vyžadují následující dokumenty:

 • platná licence dovozce nebo dovozní společnosti
 • formulář E-82 (požadovaný pro udělení licence na cizí měnu) – žádost se předkládá na institutu pro dovoz, vývoz a kontrolu zahraniční směny (Institute for Import, Export and Foreign Exchange Control)

O dovozní licenci jednotlivce nebo firmy se žádá na Ministerstvu obchodu a průmyslu, Company Licences Department a žádost musí být doložena:

 • námořním konosamentem (Bill of Lading) vystaveným přepravní společností 
 • leteckým nákladním listem (Airway Bill) – pro leteckou přepravu
 • tzv. Dokladem pro proclení zboží (Single Document)
 • Formulář E-82 a Single Document jsou volně ve veřejné prodejní síti

Podle druhu dováženého zboží musí být žádost doložena dalšími doklady:

 • certifikátem o původu zboží (Certificate of Origin)
 • zdravotním certifikátem (Health Certificate) – na dovoz zvířat a rostlin, pro dovoz zvířat se dále vyžaduje separátní licence od ředitele veterinární inspekce
 • fytosanitární certifikát (Fytosanitary Certificate) – pro rostliny určené na osev, musí být vystaveno autorizovanou organizací země původu

Postup při dovozu zboží:

Zbožové zásilky:

 • dovozce musí mít platnou dovozní licenci
 • při objednávce zboží musí dovozce nejprve předložit jak dovozní tak vývozní licenci o směně (E-82) Institutu pro dovoz, vývoz a kontrolu zahraniční směny, včetně proforma faktury s hodnotou CIF dvojmo, na které je uvedeno dopravné a pojišťovací poplatky separátně
 • je zakázáno dovážet zboží mimo kvóty vymezené ministerstvem obchodu a průmyslu, na které se vyžaduje zvláštní povolení ministerstva
 • při dovozu zboží musí dovozce připravit formulář Single Document k proclení a během 6 dnů po příjezdu lodi musí být zboží procleno, jinak po uplynutí této doby nabíhá skladné, které musí hradit dovozce
 • předložit vyplněný formulář Single Document na daňovém úřadě pro zaplacení dovozního cla, k odsouhlasení a zavedení do statistiky; poté bude formulář potvrzen celnicí, orazítkován a očíslován a stanoveno datum pro dodání zboží
 • předložit vyplněný formulář Single Document s dovozní licencí, fakturou, konosamentem na Institut pro dovoz, který označí, že licence byla využita nebo může být použita v příští dodávce
 • předložit zbožový Single Document s nezbytnými doklady, jako je faktura, konosament a dovozní licence na celnici, kde proběhne kontrola hodnoty a množství zboží, zaplacení dovozního cla a dalších náležitostí; poté se vyznačí na lodním manifestu, že zboží bylo vyloděno
 • nabídnout zboží (Single Document) s ostatními dokumenty úředníkovi, který je pověřen dodávkou zboží do skladiště dočasného nebo pod celní uzávěrou, k čemuž je potřebná autorizace přepravní společnosti; vyzvednutí a přeprava zboží společně s objednávkou dopravy a kopií formuláře Single Document
 • tzv. EA licence je vyžadována pouze na dárkové balíčky, do částky 500 SRD se EA licence nevyžaduje

Celní poplatky mohou být hrazeny před schválením EA licence po předložení těchto dokladů: 1x Single Document, 1x faktura, 1x konosament, odhadní listina.

Vývozní náležitosti:

Pro vývoz se vyžaduje exportní licence, udělovaná Ministerstvem obchodu a průmyslu na dobu 3 let. Pro získání této exportní licence je zapotřebí:

 • předložit žádost s dvěma kopiemi pasové fotografie
 • výpis z matriky narození 
 • prohlášení o národnosti
 • kolek
 • potvrzení o zaplacení licenčních poplatků
 • potvrzení o zaplacení kolku a správních výdajů
 • výpis z obchodního rejstříku u Obchodní a průmyslové komory

Vydání exportní licence trvá od jednoho do šesti měsíců.

Vývozní licence:

Pro vývoz potřebuje vývozce vývozní licenci, schválenou Institutem pro dovoz, vývoz a kontrolu zahraniční směny doloženou relevantními exportními dokumenty (faktura, konosament aj.). Tato procedura zabere několik dní.

Možné problémy:

Pokud vývozce nesplnil povinnost převodu výnosů z exportu centrální bance nebo nedodržel exportní ceny určitých produktů regulované ministerstvem obchodu a průmyslu, může mu být licence odmítnuta.

Neexistují žádné formy ochrany domácího průmyslu a trhu, které by mohly zabraňovat volnému pronikání produkce zahraničních firem na trh. Určitou formou ochrany domácího trhu jsou cla, aplikovaná na strategická odvětví nebo jejich části. Dovoz do země je liberalizován.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro otevření firmy na Surinamu potřebuje zahraniční investor speciální průmyslovou licenci, o jejímž udělení rozhoduje vláda případ od případu. Neexistují žádné speciální požadavky na procentní místní podíl nebo na rovnost podílů. Neexistují také žádné požadavky na nahrazení dovozu ani exportní cíle. Investoři nemají za povinnost žádat použití zaměstnaneckých agentur ani souhlas s transferem technologií nebo použití místních zdrojů financování. Soukromé společnosti se musí zaregistrovat u Chamber of Commerce, aby mohly otevřít společnost v zemi. Po registraci mohou nakupovat a disponovat svým majetkem bez omezení.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

K propagaci v Surinamu je možno využít všechny formy, které poskytují hromadné sdělovací prostředky. Inzerce a propagační akce jsou nejvíce prezentovány v místních novinách a na místních rozhlasových a televizních stanicích. Pro zadání jakékoliv propagační akce, inzerce, reklamy v HSP aj. se doporučuje využít služeb místního obchodního zástupce, který zná prostředí a mentalitu v zemi a je schopen, ve spolupráci s některou z místních reklamních a propagačních agentur zvolit nejvhodnější formy působení na trh, dobu a délku trvání reklamního spotu apod.

V Surinamu není obvyklý direct marketing. Zvyšuje se počet franšízových firem, zejména v oboru rychlého občerstvení a službách pro turistiku. Propagace může být vedena v holandštině, což je úřední jazyk, ale také v angličtině, která je široce rozšířená.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V praxi na Surinamu neexistuje ochrana práv duševního vlastnictví. Surinam je oficiálně členem následujících dohod a ujednání o ochraně duševního vlastnictví:

 • Pařížské konvence o ochraně průmyslového vlastnictví (1883) 
 • Bernské konvence o ochraně literárních a uměleckých děl (1886)
 • Haagské konvence o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů (1925)
 • Dohody z Nice o mezinárodní klasifikaci zboží a služeb pro účely registrace značek (1957)
 • Strasbourské dohody o mezinárodní patentové klasifikaci (1971)
 • Surinam je dále členem WIPO (World Intellectual Property Organization) od r. 1975, a členem WTO. Surinam dosud neratifikoval TRIPS Agreement (Trade Related Intellectual Property Rights).

Současný právní rámec, který je datován z let 1912–1913, poskytuje pouze velmi omezenou ochranu autorských práv, obchodních známek a patentů. Související práva, která se týkají autorské oblasti, geografického určení původu zboží, průmyslového designu, užitkových vzorů, apod. nejsou chráněna vůbec.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné vládní zakázky jsou obecně vyhlašovány veřejnými licitacemi s možností účasti národních i zahraničních firem, ve smyslu Kontraktačního zákona a Zákona o boji proti korupci. Surinamská vláda prosazuje rovné podmínky pro všechny účastníky licitačního řízení a především transparentnost všech nabídek. Veřejné licitace s mezinárodní účasti jsou vyhlašovány zejména v oborech výstavby silniční infrastruktury, vodního hospodářství, komunálních služeb aj.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obecně je snahou řešit obchodní a investiční aj. spory vyplývající z dodavatelskoodběratelských vztahů mimo soudní systém. Vzhledem k výraznému nedostatku soudců v zemi řešení těchto sporů zabere dobu i několika let, přičemž výsledek je značně nejistý a obvykle zvýhodňující surinamskou stranu. Doporučuje se v každém případě využít služeb místních profesionálních advokátních společností a usilovně hledat formy mimosoudního vyrovnání s partnerem. Zvláštní význam tak má smírčí řízení.

Surinamský právní systém je založen na holandském civilním systému (Dutch Civil System) zákonů, které jsou zakotveny v trestním a obchodním zákoníku. Vláda do soudního systému nezasahuje. V zemi existuje zákon o bankrotu a je uplatňován v případě žaloby nejméně dvou věřitelů.

Surinam je považován za trh relativně bezpečný pro podnikání i pro investice. Umožňuje nekonfliktní a volné působení zahraničních firem na trhu. Neexistují žádné limity na repatriaci zisků, je však yžadováno povolení Foreign Exchange Commission ministerstva financí k provedení transferu. Na získávání zahraniční měny neexistují žádné limity. V zemi nehrozí nebezpečí ztráty investice z důvodů politické nestability nebo změny společenského systému. Doporučuje se však zajistit investici, resp. pohledávku vyšší formou garance, a to bankovní zárukou nebo bankovním avalem a využívat formy zajištění dodávky uplatněním vlastnického práva do úplného zaplacení pohledávky, event. využít zástavní právo.

Určitým rizikem pro české podnikatele může být nedostatek referencí pro navázání nových obchodních kontaktů, malá znalost teritoria a omezenost jeho rozlohy a počtu obyvatelstva. Problémem je také skutečnost, že ČR nemá v teritoriu žádné obchodní zastoupení. V r. 2010 byl v Paramaribo otevřen honorární konzulát, který může případně poskytnout součinnost při provádění akvizice na produkty českého průmyslu a dohlédnout na kvalitu a bonitu vybíraných partnerů, adeptů na obchodní zastoupení apod. Naopak určité možnosti k proniknutí na surinamský trh nabízejí holandští obchodní partneři, kteří mají v Surinamu již svá tradiční obchodní spojení a mohou poskytnout poradenské a konzultační služby.

Nejpoužívanější platební podmínkou je v Surinamu neodvolatelný a potvrzený akreditiv. Pro nové obchodní kontakty se doporučuje požadovat platba předem. Obvyklá je také forma zahraničních plateb bankovním převodem, ovšem doporučuje se její použití již u známých partnerů, kteří osvědčili svou bonitu v předchozích obchodních případech. Při úvěrových dodávkách je nutno vyžadovat bankovní garance nebo aval i přesto, že platební morálka surinamských partnerů se nevymyká zvyklostem okolních latinskoamerických zemí. Je však na místě bedlivě dbát na zajištění devizové návratnosti realizovaných dodávek. Nejsou poznatky a informace, že by některý český subjekt zaznamenal finanční ztrátu z titulu neproplacení dodávek surinamskými partnery. Nedobytné pohledávky z titulu dřívějších vládních dodávek do teritoria nejsou.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Zvyklosti důležité pro obchodní kontakty odpovídají Latinské Americe. Dochvilnost není striktně vyžadována, nicméně se doporučuje dostavit se na obchodní schůzky se zpožděním ne větším než 15 minut.

Obchodní jednání probíhá obecně v angličtině a je třeba mít dobře připravené nabídkové podklady, doprovázené příslušnou technickou odbornou dokumentací, katalogy, prospekty, CD apod. Surinamský partner očekává obvykle pozvání na pracovní oběd či večeři po uzavření úspěšného obchodního jednání. Obvyklé jsou také drobné dárky a pozornosti pro jeho rodinu a reklamní předměty pro jeho personál.

Surinamský partner očekává kvalitně zpracované nabídky, obvykle počítá s delším dojednáváním ceny a neváhá vynaložit úsilí a čas na dosažení jakékoliv slevy.

Úředním jazykem je holandština, dále je široce rozšířená angličtina, surinamština (Sranang Tongo – kreolština), hindi a javánština. Někteří obyvatelé používají též domorodé jazyky maroon, aucan, saramacán aj., nepředpokládá se však, že by se v nich vedlo obchodní jednání.

Státní svátky:

 • 1. ledna Nový rok
 • 15. března Holika
 • březen–duben Velký pátek
 • březen–duben Velikonoční pondělí
 • 1. květen Svátek práce
 • 1. červenec Zrušení otroctví
 • 25. listopad Den nezávislosti
 • 25. prosinec I. svátek vánoční
 • 26. prosinec II. svátek vánoční a Tweede Kerstdaq

Pracovní a prodejní doba:

 • Obvyklá pracovní doba: 8:30–12:00, 14:00–18:00 hodin
 • Obvyklá prodejní doba: 8:00–20:00 hodin

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro občany České republiky platí při cestování do Surinamu vízová povinnost.

V dubnu 2019 byla spuštěna on-line aplikace pro žadatele o surinamská víza a turistické karty nazvaná „E-Visa/E-Tourist Card online Application“ (https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online)

E-Tourist Card je zjednodušenou formou vstupního povolení pro občany vybraných zemí (včetně České republiky) cestující za účelem turistiky, přičemž doba pobytu nesmí překročit 90 dnů. Pro udělení E-Tourist Card je třeba disponovat cestovním pasem s platností minimálně 6 měsíců a uhradit poplatek ve výši 54 USD.

Dosavadní způsoby podání žádostí o víza a turistické karty bude možno využívat pouze do října 2019. Jedná se o podání žádosti o vízum na zastupitelských úřadech Surinamu v zahraničí a o podání žádosti o turistickou kartu na mezinárodním letišti Paramaribo po příletu do Surinamu či na amsterdamském letišti Schiphol.

Vízová povinnost pro občany České republiky nadále platí při cestování do Surinamu za jiným účelem než je cestovní ruch. Vydání víza trvá obecně 5 dní, vízum je multiple s platností až na 2 měsíce. O vízum je možné požádat u zastupitelského úřadu Surinamu (pro ČR v Amsterdamu, Nizozemí).

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu Surinamu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Při příjezdu do Surinamu ze zemí s možností výskytu žluté zimnice (např. Brazílie, Guyana, Francouzská Guayana, Venezuela) je třeba předložit pohraničním orgánům mezinárodní očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti žluté zimnici.

Použití kreditních karet, kromě velkých hotelů v Paramaribu je velmi omezené. Podobná je situace i v případě bankovních automatů. Cestovatelům se doporučuje, aby se na cestu do Surinamu vybavili dostatečným množstvím hotovosti. Směnárny ve většině případů přijímají pouze USD a EUR.

Mezinárodní řidičský průkaz je platný 6 měsíců. V Surinamu se jezdí vlevo, ale vozidla s volantem na levé straně jsou povolena. Při cestách do vnitrozemí je nutno počítat s pohybem dobytka a zemědělské techniky i na hlavních silnicích. Doporučuje se nepoužívat motocykly či skútry.

Surinam pravidelně postihují silné deště, které způsobují rozsáhlé záplavy. Proto je doporučeno ověřit si před cestou aktuální klimatickou situaci.

Z hlediska bezpečnosti může být problematickou zónou hlavní město Paramaribo a přilehlé okolí. Je možno se setkat s krádežemi, ozbrojenými přepadeními a násilnými trestnými činy. V nákupních střediscích a místech s větší koncentrací osob je nebezpečí kapesních krádeží. Doporučuje se nenosit na veřejnosti šperky či ukazovat větší množství peněz v hotovosti. Je rovněž vhodné omezit pohyb po setmění. Vnitrozemí je relativně bezpečné, přesto však i zde dochází k případům krádeží a přepadení. Značně problematická je oblast východozápadní dálnice v úseku Paramaribo – Albina.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní poměry jsou upraveny Zákoníkem práce, který stanoví práva a povinnosti pracovníků ve vztahu k zaměstnavateli. Při uzavírání pracovního poměru se doporučuje využít služeb advokátních kanceláří specializovaných na zaměstnanecké právo.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče v Surinamu nedosahuje evropských standardů. Vybavení státních nemocnic je omezené, mimo Paramaribo pohotovostní služba téměř neexistuje. Doporučuje se, aby zdravotní pojištění uzavřené před cestou počítalo s úhradou přepravy pacienta do jiné země.

Ve vnitrozemí je možné se setkat s malárií, v případech krátkodobého pobytu je proto vhodné použití antimalarik.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem