Švédsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Švédsko je exportně orientovanou tržní ekonomikou, více než polovina všech vyrobených produktů je exportována. Voda, dřevo a železná ruda jsou hlavními přírodními zdroji. Historicky je švédský export založen na surovinách a energii z hor, lesů a vodních cest. Toto v kominaci s tradiční švédskou invencí, inovativností a podnikavostí vytváří ze Švédska známého a velmi respektovaného obchodního partnera. Více než 50 % švédského vývozu tvoří strojírenské výrobky. Mezi hlavní položky patří stroje, elektronika, dopravní prostředky, minerály, výrobky ze dřeva, chemikálie a farmaceutické produkty.

Díky silně podhodnocené švédské koruně, kterou centrální banka drží svými zápornými úroky již pátý rok v řadě na velmi nízkých úrovních, se švédskému exportu mimořádně dařilo. Druhou stranou téže mince však je, že se výrazně prodražil dovoz zboží do Švédska. Navzdory rekordnímu exportu se tak švédská bilance zahraničního obchodu oproti minulosti zhoršuje. Od roku 2014 můžeme sledovat prudce snižující se bilanci zahraničního obchodu. V roce 2018 byla bilance zahraničního obchodu stejně jako v předešlých letech záporná. Švédský vývoz zboží se zvýšil o 10 % a dosáhl hodnoty 1 441,8 mld. SEK. Dovoz zboží do Švédska se zvýšil o 12 % a dosáhl hodnoty 1 478,1 mld. SEK, čímž bilance za rok 2018 dosáhla -36,3 mld. SEK. Pro srovnání, v roce 2017 byla bilance zahraničního obchodu -10,8 mld. SEK.

Důvodem takového vývoje zahraničního obchodu Švédska je jednak výše popsané umělé oslabování švédské koruny, ale především vysoká konjunktura švédské ekonomiky a růst spotřeby domácnosti, jež mají za následek zvýšenou poptávku po zahraničním zboží, zařízeních, komponentech, součástkách a technologiích.

Obchodní bilance v letech 2014–2018 (mil. SEK)

 

2014

2015

2016

2017

 2018

export

1 126 965

1 181 242

1 192 556

1 304 824

 1 441 825

import

1 110 965

1 163 859

1 207 569

1 315 630

 1 478 061

saldo

16 000

17 383

-15 013

-10 806

 -36 236

Zdroj: www.scb.se  

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

K nejdůležitějším obchodním partnerům Švédska v roce 2018 patřilo Německo, kam směřovalo 10,9 % švédského vývozu, následováno Norskem (10,5 %), Finskem (7,0 %), Dánskem (6,9 %), USA (6,8 %) a Nizozemskem (5,9 %). Německo je tak, stejně jako v letech 2016-2017 nejdůležitějším exportním trhem Švédska (do té doby tuto pozici zastávalo Norsko).

Švédský export je poměrně dobře diverzifikovaný, když v roce 2018 59,5 % vývozu směřovalo do zemí EU, následováno zbytkem Evropy (14,8 %), Asií (12,5 %), Amerikami (9,6 %), Afrikou (1,9 %) a Oceánií (1,3 %). Z mimoevropských trhů tak dominují již zmíněné USA (6,8 % veškerého švédského exportu) a Čína (4,7 %), následované Japonskem (1,5 %), Ruskem (1,4 %), Austrálií (1,2 %), Tureckem (1,0 %), Jižní Koreou (1,0 %), Indií (0,9 %), Kanadou (0,8 %) a Saudskou Arábií (0,6 %).

Co se týče dovozu zboží do Švédska, hlavní roli hrálo opět Německo, odkud v roce 2018 pocházelo 17,9 % veškerého importu do Švédska, následováno Nizozemskem (9,4 %), Norskem (8,6 %), Dánskem (7,1 %) a UK (5,0 %). Dovozu do Švédska dominuje Evropa, když 70,2 % importu pochází ze zemí EU a dalších 13,6 % ze zbytku Evropy.

Z výše uvedeného vyplývá, že největší obchodní výměnu má Švédsko s Německem (14,5 % celkového obratu švédského zahraničního obchodu) a potvrzuje tak jednoznačně roli nejdůležitějšího švédského obchodního partnera, dále následují severští sousedi a tradiční partneři: Norsko (9,6 %), Nizozemsko (7,7 %), Dánsko (7 %), Finsko (5,9 %) a UK (5,3 %).

Ačkoliv švédský vývoz vzrostl oproti roku 2017 o více než 10 % a Německo je nadále nejvýznamnější destinací švédského exportu, obchodní bilance Švédska s Německem je trvale značně záporná (-109 mld. SEK v roce 2018), obdobně tomu je v případě Nizozemska (-54 mld. SEK) a dalších tradičních obchodních partnerů jako např. Ruska, Dánska, Belgie, Itálie, Polska apod. Naopak aktivní obchodní bilanci má Švédsko s USA (+59 mld. SEK, vůbec nejaktivnější bilance vůbec), Finskem (30 mld. SEK), Norskem (24 mld. SEK) a s dalšími mimoevropskými trhy jako např. s Japonskem, Jižní Koreou, Austrálií, Kanadou, Mexikem, Brazílií apod. Zajímavostí je, že si Švédsko jako jedna z relativně mála zemí na světě udržuje vyrovnanou obchodní bilanci s Čínou. Tyto údaje potvrzují charakter švédské ekonomiky, která buď primárně vyváží vlastní technologie (vysoké vývozy do technologicky vyspělých zemí typu USA, Kanada, Japonsko, J. Korea, Austrálie apod.), nebo ze zemí EU povětšinou dováží průmyslová zařízení pro výrobu vlastními silami vyvíjených a designovaných produktů, které exportuje do třetích zemí, či dováží komponenty a součásti strojů, které kompletuje pod vlastní značkou a jako celky exportuje do třetích zemí.

SE export a import dle jednotlivých teritorií v meziročním srovnání (mil. SEK) za 2018

Země

1.-12. 2018 Export

1.-12. 2017 Export

Podíl v 2018 (%)

1.-12.2018 Import

1.-12.2017 Import

podíl v 2018(%)

Evropa

1 070 668

962 079

74,3

1 238 639

1 112 066

83,8

EU-28

857 862

771 182

59,5

1 038 069

940 931

70,2

Ostatní evropské země

212 807

190 897

14,8

200 570

171 135

13,6

Afrika

27 728

27 457

1,9

28 530

16 829

1,9

Severní Afrika

14 177

13 880

1,0

6 893

3 357

0,5

Subsaharská Afrika

13 550

13 578

0,9

21 637

13 471

1,4

Ameriky

137 745

128 649

9,6

57 552

48 488

3,9

Severní Amerika

110 102

101 051

7,6

42 920

35 434

2,9

Střední a Jižní Amerika

27 643

27 599

2,0

14 632

13 054

1,0

Asie

180 288

166 231

12,5

149 429

134 398

10,1

Střední a Blízký východ

27 511

30 358

1,9

7 183

5 686

0,5

Ostatní asijské země

152 777

135 873

10,6

142 246

128 712

9,6

Oceánie a Antarktida

19 338

16 873

1,3

3 583

3 111

0,2

 Zdroj: www.scb.se

Největší obchodní partneři – export Švédska (v mil. SEK) za 2018

Pořadí

Pořadí

Země

1.-12. 2018

1.-12. 2017

Podíl (%) 2018

2018

2017

Celkem

1 441 825

1 304 824

100,0

1

1

Německo

156 860

141 975

10,9

2

2

Norsko

151 613

133 287

10,5

3

3

Finsko

100 772

90 303

7,0

4

5

Dánsko

99 917

89 508

6,9

5

4

USA

98 031

89 971

6,8

6

7

Nizozemsko

84 644

71 138

5,9

7

6

Velká Británie

81 779

81 022

5,7

8

8

Čína

67 136

58 507

4,7

9

10

Francie

62 069

54 772

4,3

10

9

Belgie

58 153

57 172

4,0

11

11

Polsko

48 150

39 790

3,3

12

12

Itálie

40 423

35 241

2,8

13

13

Španělsko

30 091

25 109

2,1

14

14

Japonsko

22 167

19 531

1,5

15

15

Rusko

19 990

18 737

1,4

22

22

Česká republika

12 307

10 993

0,9

Zdroj: www.scb.se

Největší obchodní partneři – import Švédska (v mil. SEK) za 2018

Pořadí

Pořadí

Země

1.-12. 2018

1.-12. 2017

Podíl (%) 2018

2018

2017

Celkem

1 478 061

1 315 630

100,0

1

1

Německo

265 107

247 431

17,9

2

2

Nizozemsko

138 915

117 266

9,4

3

3

Norsko

127 787

106 913

8,6

4

4

Dánsko

104 515

94 865

7,1

5

5

Velká Británie

73 561

67 739

5,0

6

7

Finsko

70 344

62 050

4,8

7

8

Čína

67 007

59 651

4,5

8

6

Belgie

62 485

64 764

4,2

9

10

Polsko

59 304

51 007

4,0

10

9

Francie

54 890

51 557

3,7

11

11

Itálie

48 866

42 870

3,3

12

12

Rusko

46 910

37 643

3,2

13

13

USA

39 331

31 481

2,7

14

14

Česká republika

23 178

19 146

1,6

15

15

Španělsko

21 096

18 520

1,4

Zdroj: www.scb.se

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

V komoditní struktuře švédského exportu hrají výraznou úlohu strojírenské výrobky s 45 % (průmyslové stroje 15 % veškerého exportu, dopravní vozidla 14 %, elektronika 10,8 %), následovány chemikáliemi (13,1 %), minerály (10,5 %), dřevem a papírovými výrobky (10,1 %) a fosilními palivy s elektrickou energií (6,9 %). Dané složení jasně vypovídá o profilu švédské ekonomiky, jíž dominuje strojírenské, dřevařské, papírenské, těžařské a energetické odvětví.

V komoditní struktuře švédského importu jsou hlavní položkou strojírenské výrobky (44 %), chemikálie (12 %), potraviny a nápoje (11 %) a fosilní paliva (10 %).

Komoditní struktura vývozu v roce 2014–2018 (dle SITC)

Komoditní skupina

2014

2015

2016

 2017

 2018

Potraviny a živá zvířata

59 162

63 691

71 146

 71 080

 78 357

Nápoje a tabák

8 114

9 086

9 303

 9 632

 10 583

Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

77 606

72 477

72 115

 85 299

 95 356

Minerální paliva, maziva, elektřina

98 608

77 679

72 034

 90 805

 115 180

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

1 672

1 743

2 079

 2 614

 2 628      

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

136 061

152 910

151 185

 162 553

 175 889

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

207 335

212 716

211 994

 231 326

 248 466

Zařízení a dopravní prostředky

430 141

471 343

483 168

 528 123

 587 443

Průmyslové spotřební zboží

101 062

112 266

112 038

 116 373

 120 997

Ostatní výrobky

5 514

6 310

7 510

 7  019   

 6 926

Celkem

1 125 276

1 180 491

1 192 356

 1 304 824

 1 441 825

údaje v mil. SEK   Zdroj: www.scb.se  

Komoditní struktura dovozu v roce 2014–2018 (dle SITC)

Komoditní skupina

2014

2015

2016

 2017

 2018

Potraviny a živá zvířata

101 930

111 813

121 625

 123 300

 134 732

Nápoje a tabák

11 599

12 313

13 275

 13 741

 15 538

Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

31 959

33 087

31 837

 35 668

 42 710

Minerální paliva, maziva, elektřina

152 622

113 592

107 637

 132 680

 175 915

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

4 945

5 071

5 702

 6 345

 6 267

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

129 576

134 854

133 818

 142 486

 158 526

Zpracované výrobky, hlavně podle materiálu

144 472

151 837

158 511

 182 549

 203 831

Zařízení a dopravní prostředky

401 554

449 306

474 029

 509 529

 561 631

Průmyslové spotřební zboží

134 080

154 010

159 921

 168 301

 177 929

Ostatní výrobky

760

1 164

1 249

 1 032

 980

Celkem

1 113 497

1 167 047

1 207 569

 1 315 630

 1 478 061

údaje v  mil. SEK   Zdroj: www.scb.se

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Ve Švédsku nejsou zřízeny žádné zóny volného obchodu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Švédsko patří tradičně k významným příjemcům přímých zahraničních investic, stejně tak předsatavuje významného investora v zahraničí. Zájem zahraničních investorů v SE se soustřeďuje hlavně na hi-tech sektor (ICT firmy), farmaceutiku, energetiku a strojírenství. Rychle se zvyšují i investice do finančních služeb. 45 % veškerých zahraničních investic je směřováno do vědy a výzkumu. Zahraniční přímé investice ve Švédsku byly na konci roku 2018 ve výši 2 982 mld. SEK. Nejvíce PZI směřuje do Švédska z Nizozemska (488 mld. SEK), Lucemburska (413 mld. SEK), Velké Británie (411 mld. SEK), Finska (265 mld. SEK), Německa (262 mld. SEK), Norska (237 mld. SEK), Dánska (207 mld. SEK) a USA (199 mld. SEK).

Hodnota švédských investic v zahraničí se na konci roku 2018 pohybovala na hodnotě 3 255 mld. SEK. Nejvíce investic směřuje do USA (456 mld. SEK), Nizozemska (288 mld. SEK), Norska (236 mld. SEK), Finska (215 mld. SEK), Dánska (185 mld. SEK), Německa (178 mld. SEK) a Velké Británie (167 mld. SEK).

 Přímé zahraniční investice (PZI)  

 

 2014

 2015

 2016

2017 

 2018

švédské PZI do zahraničí

2 897 2 952 3 247 3 192 3 255       

cizí PZI do Švédska

2 412 2 473 2 810 2 909 2 982

údaje v mld. SEK Zdroj: www.scb.se, Betalningsbalansen (BoP)

Dle Švédského statistického úřadu SE investice v ČR dosáhly v roce 2018 hodnoty 26 mld. SEK. Podle údajů České národní banky dosáhl příliv investic ze Švédska do České republiky v roce 2018 podílu 0,8 % na celkových investicích mířících do ČR. Aktuálně dosahuje hodnoty 36, 5 mld. Kč. Nejvíce investic směřovalo do odvětví finančního zprostředkování; výroby základních kovů, hutního zpracování kovů a slévárenství; inženýrského stavitelství a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Podílem na celkových investicích se Švédsko může zdát nevýznamné, avšak mnozí ze švédských investorů jsou významnými regionálními zaměstnavateli.

Nejvýznamnější projekty ze Švédska:

 • Sandvik Materials Technology – společnost zajišťuje v Chomutově výrobu produktů z nerezové oceli a speciálních slitin. Začátkem roku 2015 byla firma oceněna konzultantskou společností A.T. Kearney jako nejlepší inovátor roku v České republice.
 • Mölnlycke Health Care – přední světový výrobce produktů pro ošetřování ran, chirurgických prostředků pro jednorázové použití a poskytovatel služeb pro zdravotní sektor, který má výrobní provoz v Karviné.
 • SKF – přední výrobce ložisek. V ČR se SKF zaměřuje na výrobu mazacích systémů a česká pobočka v Chodově je v této oblasti klíčovým závodem pro celý koncern SKF. Jejich budova, která byla postavená jako udržitelná a energeticky efektivní, získala jako první výrobní závod ve střední a východní Evropě certifikaci LEED Platinum, což vyžaduje splnění přísných kritérií v oblastech zdraví a životního prostředí.
 • Arla Plast – přední evropský výrobce vytlačovaných desek, který má výrobní halu v Kadani.
 • Trelleborg – přední výrobce pneumatik, jehož největším výrobním závodem je bývalý Mitas Otrokovice.
 • Assa Abloy – přední výrobce zámků přesunul z Německa do ČR vývojové centrum zámků nové generace.
 • Husqvarna – známý výrobce zahradní techniky provozuje výrobní závod ve Vrbně.
 • Hanza AB – otevřela produkční závod na výroby elektrotechniky v Kunovicích.

České divize svých firem v ČR otevřely společnosti jako IKEA, Skanska, H&M, Volvo Trucks. Mezi další významné projekty patří investice firem Sweco, Lindab, NIBE, ITAB, nebo VBG Group.

Mezi faktory, které jsou klíčové pro švédské společnosti, patří výhodná geografická poloha ČR přinášející úsporu v oblasti logistiky při dodávkách na trhy západní i východní Evropy, nižší mzdové náklady ve srovnání se zeměmi severní Evropy za současného zajištění kvality produkce díky kvalitní pracovní síle a přítomnosti vyspělých subdodavatelů.

Zdroje: Česká národní banka, CzechInvest

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Švédsko nabízí obchodně příznivé prostředí s dlouhodobou tradicí v průmyslové výrobě a znalostních oborech. Jako největší skandinávská ekonomika, ležící mezi Baltským mořem a dalšími zeměmi EU, je Švédsko strategicky velmi dobře umístěno pro firmy mající zájem o podnikání  v severní Evropě a Skandinávii.  Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu jsou velmi příznivé a Švédsko neklade překážky.

Švédsko se prezentuje jako země s vysokou vzdělaností obyvatelstva, velkou penetrací telefonních a internetových přípojek, jedním z nevyšších podílů R&D na vytvořeném HDP a vyspělou infrastrukturou. V hodnocení jednotlivých faktorů konkurenceschopnosti je Švédsko na předních pozicích (hodnocení podle IMD – Institute of Management Development).

 Z nejdůležitějších faktorů přitažlivosti investičního prostředí lze uvést následujících 10:

 • vedoucí země v inovativních řešeních a produktech
 • volný přístup k prosperujícímu domácímu, skandinávskému a evropskému trhu
 • mezinárodní prostředí pro business, které je moderní a otevřené novým obchodům
 • vysoká produktivita
 • jedinečná pozice ve středu centralizovaného trhu operujícího v severní Evropě
 • moderní pracovní prostředí, odborní pracovníci a rovnost pohlaví
 • světová třída ve výzkumu a rozvoji
 • vysoká úroveň infrastruktury
 • atraktivní korporátní daně
 • vysoká kvalita života

Business Sweden na své webové stránce poskytuje potřebné informace pro zřizování kanceláře, o daňových úlevách, životních nákladech a další fakta potřebná k založení firmy.

K českým investicím ve Švédsku – blíže viz kapitola 4.4

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu (Švédsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem