Tchaj-wan

Diplomatické styky má Tchaj-wan navázány s 15 státy. Jasnou prioritou jsou vztahy s USA a dále pak především se zeměmi v regionu (např. Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Indie, státy ASEAN). Důležitým momentem je rozvoj spolupráce s EU a jejími členskými státy. Vzájemné vztahy EU s TW od března 2003 zajišťuje v Tchaj-peji Evropská ekonomická a obchodní kancelář (European Economic and Trade Office, EETO). Těžištěm činnosti EETO je rozvoj spolupráce v oblastech ekonomiky, investic, vědy, školství, kultury a výměny informací.

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoTchaj-pej
Počet obyvatel2,60 mil.
JazykStandardní čínština, tchajwanština, hakka, domorodé jazyky
NáboženstvíBuddhismus (35 %), taoismus (33 %), křesťanství (3 %)
Státní zřízeníPoloprezidentská republika
Hlava státuTsai Ing-wen
Hlava vládySu Tseng-chang
Název měnyNový tchajwanský dolar (TWD)
Cestování
Časový posun+7 hod (v létě +6hod)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Patrick Rumlar
Ekonomický úsekMgr. Milan Horák
Konzulární úsekMgr. Dita Táborská
Czechtradene
Czechinvestne
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 742,6
Hospodářský růst (%) 4,5
Inflace (%) 1,5
Nezaměstnanost (%) 3,6

Tchajwanská ekonomika je vysoce proexportně zaměřená a její hospodářský růst je tažen především zahraniční poptávkou. Výkyvy globální ekonomiky mají značný dopad na místní hospodářství. Již od poloviny 80. let prodělávala tchajwanská ekonomika rychlou přeměnu struktury, kdy tradiční zemědělství a rukodělný průmysl uvolňovaly místo vědě, vyspělým technologiím a službám. Vzhledem k omezeným zdrojům surovin byla věnována velká pozornost hlavně rozvoji zpracovatelského průmyslu (chemický, textilní, elektrotechnický, stavební). K „hospodářskému zázraku“ přispěl i dynamický vývoj průmyslových parků a exportních zón.

Změny v ekonomické struktuře vedly i ke změnám struktury zahraničního obchodu. Tradiční exportní komodity, jako textilní výrobky a hračky, byly nahrazeny počítači, elektronickými výrobky, elektrickými stroji a přístroji. Od počátku 80. let tchajwanský obchod vykazuje přebytky obchodní bilance. Ke snížení inflace a stabilizaci devizového trhu Tchaj-wan uplatňoval sérii opatření, směřujících k ekonomické liberalizaci a internacionalizaci. Byly liberalizovány domácí i mezinárodní devizní a finanční služby, zhodnocen kurs tchajwanské měny vůči americkému dolaru a dalším měnám. Dále byly provedeny strukturální změny v souvislosti se žádostí o členství ve WTO (úpravy celních tarifů, odstraňování obchodních restrikcí, uvolnění nepřímého obchodu s Čínou aj.). K liberalizaci došlo i v oblasti zahraničních investic a rozvojové pomoci. Tchaj-wan v uplynulých 40 letech dosáhl pozoruhodných ekonomických výsledků, podepřených zejména rostoucím zahraničním obchodem (proexportní zaměření). Zařadil se mezi průmyslově vyspělé ekonomiky, patří do skupiny tzv. „asijských tygrů“ a úspěšnou realizací národních projektů se stal modelem pro rozvojové země. Tchajwanská průmyslová základna se opírá o kvalitní a extenzivní síť průmyslových zón a rostoucí počet technologických a vědeckých parků, které jsou podpořeny jak vysoce kvalifikovanou pracovní silou, tak i plně integrovanou dodavatelsko-odběratelskou sítí. Malé a střední podniky často využívají podpory tchajwanské administrativy směřované do oblasti inovací a moderních technologií.

České firmy mohou na Tchaj-wanu nalézt řadu obchodních příležitostí, mimo jiné, také v sedmi inovativních průmyslových oblastech (neboli „5 + 2“) vycházejících z priorit a cílů administrativy. Následující sektory mají celkově přispět k modernizaci a transformaci ekonomiky a zároveň zvýšit konkurenceschopnost Tchaj-wanu v mezinárodním globálním řetězci: zelené technologie, biotechnologie, chytré strojírenství, vznik „Asijského silikonového údolí“, inovativní zemědělství a cyklické hospodářství. K hlavním průmyslovým odvětvím na Tchaj-wanu se dále řadí řadí informační technologie (ICT), zpracování kovů, chemický průmysl a oblast 3C (computer, communication and consumer).

Tchajwanská ekonomika je úzce spjata s čínským trhen, v obchodním sporu USA s Čínou je Tchaj-wan vysoce zranitelný. Tchajwanská hospodářská závislost na čínské ekonomice je druhá největší v Asii.

Navzdory globální pandemii covid-19 je situace na Tchaj-wanu stabilizovaná, nebyla zavedena žádná drastická opatření, výroba nebyla zastavena a ekonomické aktivity nejsou výrazně omezeny. I tak v reakci na globální šíření nákazy koronavirem představila tchajwanská administrativa rozsáhlá opatření na podporu ekonomiky a zachování ekonomické stability. Pro rok 2021 je predikován růst HDP o 4,5 %.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Tchaj-wan (318.12kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Tchaj-wan (MZV) (74.33kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Desetiletí demokratického vývoje (od r. 1987, kdy skončil mimořádný stav vyhlášený v r. 1949) umožnila zformovat a konsolidovat jednu z nejstabilnějších demokracií v regionu. Dnešní Tchaj-wan (užívaný oficiální název Čínská republika) je demokratickou společností, jejímž nejvyšším představitelem je prezident. Administrativa na Tchaj-wanu má tři úrovně – centrální, provinční/municipální a okresní. Ústřední moc představuje Kancelář prezidenta republiky a pět tzv. dvorů (Yuanů). K voleným orgánům veřejné moci náleží Legislativní dvůr (Legislative Yuan). Je to nejvyšší zákonodárný orgán v zemi (v podstatě jednokomorový parlament), jehož úkolem je schvalovat zákony, které potvrzuje prezident. Dalším voleným orgánem je Kontrolní dvůr (Control Yuan), který schvaluje kandidáty na funkci prezidenta, viceprezidenta, vrchních soudců soudního dvora a kandidáty na členy Přezkušovacího dvora. Přezkušovací dvůr (Examination Yuan) navazuje na konfuciánskou tradici úřednických zkoušek. Je zodpovědný za to, že místa ve veřejné správě vykonávají lidé, kteří jsou k tomu morálně i odborně způsobilí. Kromě toho zodpovídá i za úroveň odborníků zastávajících vedoucí funkce na vybraných vědeckých, technických a kulturních pracovištích. Výkonný dvůr (Executive Yuan) je de facto vláda. V jeho čele je premiér, kterého jmenuje prezident republiky. Justiční dvůr (Judicial Yuan) je zodpovědný za dodržování zákonů, za zajištění bezpečnosti občanů i nedotknutelnosti jejich majetku. Na tchajwanské politické scéně dominují dvě hlavní strany, které jsou známé jako modrý tábor a zelený tábor. Modrou symboliku užívá strana Kuomintang (KMT – Čínská národní strana). Zelený tábor představuje Demokratická pokroková strana (Democratic Progressive Party – DPP).

1.2. Zahraniční politika země

1.3. Obyvatelstvo

Až 95 % populace Tchaj-wanu je tvořena příslušníky největší čínské etnické skupiny Hanů (z toho etnická skupina Hoklo 70 %, Hakka 20 %) pevninští Číňané 14 %. Původní obyvatelé tvoří 2 % z celkového počtu obyvatel (16 úředně registrovaných domorodých kmenů, nejpočetnější jsou kmeny Amis, Paiwan a Atayal). Na Tchaj-wanu je 21 registrovaných náboženství (2015). Hlavní náboženské skupiny na Tchaj-wanu jsou budhismus (35 %) a taoismus (33 %), tchajwanskou specialitou je prolínání těchto dvou náboženství spolu s vírou původních obyvatel. Třetím nejrozšířenějším je I-Kuan Tao (počet věřících 800 tis.). Od konce 80. let vstoupilo náboženské hnutí do nové fáze ruku v ruce s přechodem Tchaj-wanu na plnohodnotnou demokracii. Úředním jazykem je standardní čínština (na rozdíl od pevninské Číny se zde používají tradiční znaky). Dalšími oficiálně používanými jazyky jsou tchajwanština Hoklo (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z původních etnických skupin svůj vlastní jazyk. Počet obyvatel Tchaj-wanu byl v roce 2020 23 561 236. Průměrná hustota zalidnění byla v roce 2019 652 obyvatel na km2, míra přirozeného přírůstku obyvatel činí 0,06%.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Tchaj-wan v době celosvětové pandemie koronaviru vykazuje bezprecedentní růst ekonomiky, v roce 2020 3,1 %, pro rok 2021 se kalkuluje s růstem ve výši 4,5 %, resp. 3,0 % pro rok 2022. Růstový potenciál leží především v orientaci tchajwanské ekonomiky na spotřební elektroniku a ICT obecně a zvýšené globální poptávce v tomto sektoru. Nezaměstnanost se v loňském roce pohybovala na úrovni 3,9 % a inflace klesla na – 0,2 %.   HDP na obyvatele vystoupalo na 58 620 USD. Běžný účet platební bilance země je dlouhodobě přebytkový. Co se týče obchodních statistik, hodnota tchajwanského vývozu v roce 2020 zvýšila na 336 mld. USD. Dovoz se v porovnání s předchozím rokem mírně snížil a ke konci roku činil 257 mld. USD. Celkově tchajwanský zahraniční obchod v roce 2020 klesl o 1,6 % na hodnotu 594 mld. USD. Bilance zahraničního obchodu skončila v roce 2020 s přebytkem 79,5 mld. USD.

Tchajwanská ekonomika je jedním z největších světových dodavatelů elektronických součástek, jako jsou počítačové paměťové čipy a polovodiče, stejně tak jako počítače a optoelektronika, včetně plochých obrazovek. Tchaj-wan vyrábí elektronické součástky a komponenty do finálních produktů, které jsou následně „obrandovány“ a prodány zahraničními značkami. Spousta tchajwanského zboží je dále zpracována v Číně nebo jihovýchodní Asii s následným prodejem v Japonsku, USA nebo EU. Více než 80 % tchajwanského vývozu je tvořeno meziprodukty. Úloha Tchaj-wanu je ve světovém obchodu zvláště patrná v odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT). Tchaj-wan je domovem špičkového polovodičového průmyslu, což umožňuje dodávat klíčové komponenty a sestavovat konečnou spotřební elektroniku. Tchajwanská ekonomika se také aktivně podílí na vývoji cloudových technologií a softwarových službách.


Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 2,83,03,14,53,0
HDP/obyv. (USD/PPP) 53 170,655 690,558 620,062 290,065 370,0
Inflace (%) 1,40,6-0,21,50,9
Nezaměstnanost (%) 3,73,73,93,63,5
Export zboží (mld. USD) 345,5330,7336,8377,1376,8
Import zboží (mld. USD) 278,5273,1257,3282,0278,7
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 67,057,779,595,198,2
Průmyslová produkce (% změna) 3,6-0,47,110,14,7
Populace (mil.) 23,623,623,623,523,5
Konkurenceschopnost 13/14012/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 1/71/71/71/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -0,5
Veřejný dluh (% HDP) 26,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) 112,1
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH 5 %

Pro rok 2021 byl schválen rozpočet ve výši 73,13 mld. USD. Částka v porovnání s rokem 2020 vzrostla o 4,4 %.

Největší část rozpočtu je alokována v kapitole sociálních výdajů, téměř 26 % z celkového rozpočtu, následují výdaje na vzdělávání, kulturu a vědu, které činí téměř 20 %. Ke značnému navýšení došlo i v kategorii obrany. V reakci na globální šíření nákazy koronavirem představila tchajwanská administrativa také rozsáhlá opatření na podporu ekonomiky a zachování ekonomické stability, např. dotace pro postižené podniky, zavedení stimulačních opatření, urychlení investic a zadávání veřejných zakázek s cílem zvýšení domácí poptávky, podpora návratu tchajwanských investorů a odstranění administrativních překážek. Lhůta pro platby daně z příjmu bude posunuta až o jeden rok. Resorty dopravy (MOTC), zdravotnictví (MOHW), financí (MOF), hospodářství (MOEA) plánují další kroky, mezi které mimo jiné patří kompenzace pro hotely, ubytovací zařízení, zábavní parky a letecké společnosti. Cílem je přesměrování turistických cest Tchajwanců ze zahraničí do tuzemska a oživení poptávky po službách, jež byly zasaženy výpadkem turistů z ostatních zemí. Mezi další opatření pro podniky a jednotlivce patří snížení úrokových sazeb pro hypotéky do výše 10 milionů NTD a snížení daně z příjmu právnických osob, v některých případech až ve výši 100 procent. Centrální banka dále vyčlení prostředky pro půjčky malým a středním podnikům. Lze předpokládat, že v závislosti na vývoji situace budou přibývat další úlevy. 


Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo 112,1 mld. USD. Veřejný dluh tvoří 26 % HDP. Fiskální deficit by měl dosáhnout 6,83 mld. USD.


2.3. Bankovní systém

Tchajwanská centrální banka je hlavním regulátorem bankovního sektoru. Vydává měnu, spravuje devizové rezervy, zpracovává pokladní příjmy a výplaty, stanovuje úrokovou politiku a dohlíží na operace místních finančních institucí.

Vedle centrální banky dále existuje 39 domácích bank, 23 úvěrových družstev, 283 zemědělských družstevních záložen a 28 rybářských družstevních záložen. Tyto banky, družstva a družstevní záložny hrály stěžejní roli ve vývoji finančního systému na Tchaj-wanu. Zahraniční bankovní instituce jsou na místním finančním trhu dobře etablovány a těší se obdobnému zacházení jako domácí banky. Mnohé zahraniční instituce nabízí širokou nabídku bankovních služeb a úspěšně tak konkurují domácím institucím. Mezi nejvýznamnějsí tchajwanské banky patří Bank of Taiwan, Lank Bank of Taiwan,Taiwan Cooperative Bank, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank, Chang Hwa Commercial Bank a Shanghai Commercial & Savings Bank. Specifickou pozici má Export-Import Bank, která je spravována rezortem financí a zaměřuje se na podporu obchodu.

Aktuální přehled akreditovaných tchajwanských bankovních institucí je k dispozici na stránkách Tchajwanské centrální banky, viz https://www.cbc.gov.tw/tw/mp-1.html

Úroková míra se v posledních 5 letech trvale snižuje až na současných 1,125 %.


2.4. Daňový systém

Centrální administrativa je zodpovědná za výběr a alokaci daňových výnosů včetně celních povinností, daně z příjmu, daně z nemovitosti a darů, daně ze zboží, daně z budoucích transakcí, daně z transakcí s cennými papíry, daněz podnikání, daně z tabáku a vína. Cla jsou vybírána Directorate General of Customs, ostatní daně jsou vybírány místní daňovou správou v závislosti na kraji či městě (National Taxation Bureau, NTA). V současné době existuje 5 regionálních kanceláří NTA. Městské nebo okresní daňové úřady jsou podřízenými jednotkami správy města nebo okresu a jejich úkolem je vybírat municipální daně.


Přehled vybíraných daní na centrální úrovni:

•Daň z příjmu ziskových podniků (Profit-Seeking Enterprise Income Tax)

•Daň z příjmu jednotlivce (Individual Income Tax)

•Srážková daň (Withholding Tax)

•Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (Tax Treaties)

•Daň ze zboží (Commodity Tax)

•Celní povinnosti (Customs duty)

•Daň z nemovitostí a darů (Estate and Gift Tax)

•Daň z podnikání (Business Tax)

•Daň z transakcí s cennými papíry (Securities Transaction Tax)

•Daň z budoucích transakcí (Future Transactions Tax)

•Daň z tabáku a vína (Tobacco and Alcohol Tax)


Přehled vybíraných daní v rámci obcí, krajů a měst:

•Daň ze zemědělské půdy (Agriculture Land Tax)

•Daň z přidané hodnoty (Land Value Tax)

•Land Value Increment Tax

•House Tax

•Deed Tax

•Daň z registrace vozidel (Vehicle License Tax)

•Daň ze zábavy (Amusement Tax)

•Kolkovné (Stamp Tax)


3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Obchod mezi EU a Tchaj-wanem má v posledních vzestupnou tendenci, avšak s chronickým obchodním deficitem na evropské straně. EU je pro Tchaj-wan 4. největším obchodním partnerem hned po Číně, USA a Japonsku. V rámci EU je Německo na prvním místě v bilaterálním obchodu ve výši 16,21 mld. USD, následuje Nizozemsko, Francie a Belgie. V roce 2020 mělo 9 států z EU s Tchaj-wanem pozitivní obchodní bilanci – Německo, Nizozemsko, Itálie, Francie, Rakousko, Irsko, Švédsko, Finsko a Slovensko. Tchaj-wan je pro EU 14. největší obchodní partner, celková bilance obchodní výměny činí 49,3 mld. EUR. 


Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 20 096,523 573,722 899,0N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 26 846,427 400,726 424,7N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) 6 749,93 827,03 525,6N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

ČR dle tchajwanských statistik patří 12. příčka v rámci zemí EU (celkově 41. příčka) s celkovou hodnotou obchodu 890 mil. USD. Český export na Tchaj-wan má trvale vzrůstající tendenci, za rok 2020 bylo exportováno zboží za 6,1 mld. Kč. V česko-tchajwanské obchodní výměně však dominuje spíše tchajwanská strana, což je dáno především díky svým investicím do elektrotechnického průmyslu, a s tím související dovoz tohoto zboží do ČR. V dovozu ČR z Tchaj-wanu se tak projevuje dovoz komponentů pro montáž a následný reexport výrobků tchajwanských investic v ČR. Nejde jen o pouhý přímý dovoz zboží pro konečného spotřebitele.


Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 4,65,66,1N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 26,726,629,4N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 22,121,023,3N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Evropská komise si uvědomuje růst významu asijského kontinentu, a proto se na něj zaměřuje i ve své obchodní a investiční strategii Trade for All (z roku 2015). EU s Tchaj-wanem úzce spolupracuje na řešení některých přetrvávajících obchodních překážek, jimž čelí evropští vývozci. Vzájemné obchodní a investiční vztahy EU s Tchaj-wanem jsou navíc významné a pevné a vzhledem k synergiím a doplňkovosti v hospodářských odvětvích EU a v oblasti investic je zde potenciál je dále posílit. EU a Tchaj-wan vedou pravidelné dialogy o hospodářských, obchodních a investičních záležitostech. Komise zatím nepřijala rozhodnutí o zahájení investičních jednání s Tchaj-wanem a nemá ani plán jednání.


Smlouvy s ČR

V roce 2015 bylo podepsáno memorandum o pracovní dovolené pro mládež, dále pak deklarace o vzdělávání (2016). V roce 2020 byla po několikaletém vyjednávání schválen zákon o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Tchaj.wanem. Mezi vysokými školami v ČR a na Tchaj-wanu existuje na 80 bilaterálních memorand o porozumění, na základě kterých dochází k vzájemné výměně studentů a vyučujících.

3.3. Rozvojová spolupráce

Česká republika Tchaj-wanu neposkytuje rozvojovou pomoc a ani ji od Tchaj-wanu nepřijímá. V letech 2011 – 2013 se v Burkina Faso uskutečnil společný rozvojový projekt České republiky a Tchaj-wanu na výstavbě ICT centra napájeného solární energií. Tchaj-wan se díky domácímu ekonomickému úspěchu stal z čistého příjemce čistý poskytovatel zahraniční rozvojové pomoci. V roce 1996 byl založen Tchajwanský fond pro spolupráci a rozvojovou pomoc –TaiwanICDF, který koordinuje poskytování této pomoci z různých vládních zdrojů. V posledních letech je do rozvojové pomoci zapojován i soukromý sektor a zdroje jednotlivých vládních organizací jsou lépe integrovány. Fond TaiwanICDF používá svůj vlastní kapitál pro implementaci projektů technické pomoci v oblastech jako je průmysl, budování institucí a specializovaný výzkum. Kromě toho též spravuje program působení dobrovolníků v zahraničí – tzv. Overseas Volunteers Program a Program mobilních zdravotnických misí (Mobile Medical Missions – MMMs). Nicméně ve světle svéspecifické diplomatické situace musí Tchaj-wan čelit těžkostem při zapojování se do bilaterálních i multilaterálních programů na úrovni oficiální rozvojové pomoci (ODA). Tato situace vymezuje formální kanály, kterými Tchaj-wan může poskytovat rozvojovou pomoc ostatním zemím. TaiwanICDF aktualizoval strategické cíle v kontextu trvale udržitelného rozvoje, tj. podpora potravinového zabezpečení, udržitelnost životního prostředí, pomoc zemím postiženým finanční krizí, podpora vyhledávání nových příležitostí, pomoc rozvojovým zemím ke spolupráci s “emerging economies” a posilování bilaterálních partnerství ke konsolidaci multilaterálních vztahů.


3.4. Perspektivní obory (MOP)

▶ Civilní letecký průmysl

V leteckém průmyslu má v současné době Tchaj-wan několik záměrů, kterých chce v blízké budoucnosti dosáhnout: integrace dodavatelského řetězce, propagace chytrého strojírenství i v leteckém průmyslu či stát se součástí mezinárodního dodavatelského řetězce v leteckém sektoru. Příležitosti se nabízí v oblasti dodávek kabelových svazků, elektromechanických celků, elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent. Další zajímavou oblastí může být trh s UAV a to např. využití UAV v energetice, při ochraně hranic, pobřeží či civilních letišť nebo monitoringu požárů či pátrání a záchraně apod.

▶ Dopravní průmysl a infraskruktura

České firmy se mohou zapojit do projektů na vybudování nových linek metra, rozšiřování vysokorychlostních železničních stanic či modernizaci tradičních železnic na Tchaj-wanu. V plánu je výstavba nových linek metra a rozšíření dalších linek v Taipei, New Taipei City, Tainan a Taichung City. Dále jsou zde plány pro modernizaci městských kolejových drah ve městě Taoyuan a Kaohsiung, údržba světelných signalizačních zařízení na železnicích či výstavba nových stanic pro vysokorychlostní železnice. Příležitosti pro české firmy: inženýrské poradenství; světelná signalizace; výstavba a konstrukce stanic dodávky v železniční infrastruktuře, dílčích komponentů pro kolejová vozidla a služeb.

▶ Energetický průmysl

Tchaj-wan má v plánu vytvořit inovační ekosystém v oblasti zelené energetiky tím, že spojí příslušná průmyslová odvětví, jako je například přesné strojírenství, Internet of Things, kompozitní materiály či ICT. Tchajwanská administrativa podporuje „zelené“ a inovativní technologie ve všech sektorech s ohledem na ochranu životního prostředí, a to i vzhledem ke své téměř stoprocentní závislosti na dovozu energetických surovin. Výrazná podpora je soustřeďována nejen na obnovitelné, ekologicky šetrné energetické zdroje, ale také na modernizaci a efektivní řízení přenosových energetických soustav. V posledních měsících Tchaj-wan učinil značné kroky k dosažení svého cíle rozvinout rozsáhlé pobřežní větrné zdroje – tj. plány vyzývající k instalaci až 500 ti větrných turbín v Tchajwanské úžině. Do roku 2025 by obnovitelné zdroje energie měly tvořit až 20 %. Tchajwanská administrativa počítá s investicemi do tohoto sektoru v hodnotě nejméně 38 mld. USD do roku 2025, což je skvělá zpráva pro české a další zahraniční investory. Příležitosti pro české firmy: zelená energie; dodávky, renovace a rekonstrukce energetických bloků tepelných elektráren; dodávky kompletních technologických zařízení větrných a solárních elektráren; dodávky kogeneračních jednotek; chytré měření; energetické úspory, vodík a palivové články; elektromobily; možnost navázání spolupráce v rámci vědy a výzkumu i v rámci vysokých škol. S rozvojem větrné energie se nabízí příležitosti i pro vývojáře systémů, výrobce materiálů či elektromechanickým společnostem.

▶ Služby

Již přes 20 let hraje tchajwanský průmysl informačních a komunikačních technologií významnou roli na celosvětovém trhu. Výrobci v oblasti ICT mají především zájem o kvalitní inovativní technologie a technologické celky, včetně specifických hardwarových komponentů. Trh se v tomto oboru soustředí nově také na cloudové technologie, aplikační služby, vysokokapacitní datová úložiště, internetovou infrastrukturu nebo systémy pro detekci objektů. Příležitosti pro české firmy jsou v oblastech cloud computingu či vytváření softwarových aplikací pro mobilní zařízení.

▶ Strojírenský průmysl

V posledních letech je cílem Tchaj-wanu, v rámci inovativní strategie, upgradovat tradiční strojírenství na „chytré“ strojírenství. Tchaj-wan se tak chce stát světovou základnou pro R&D v oblasti chytrého strojírenství a výroby. Pro české výrobce jsou perspektivní zejména výrobky a zařízení přesného strojírenství, oblast telematiky a dopravně technologické celky. Dalšími příležitostmi pro české firmy jsou: dopravní prostředky – silniční vozidla, motorové lokomotivy, elektrické lokomotivy, nákladní automobily, autobusy; logistika – těžká pozemní a námořní zařízení, skladovací technika, zvedací, manipulační a dopravníková zařízení, nákladní a speciální výtahy a obráběcí stroje.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Tchaj-wan má jeden z nejvyšších podílů co se týče výdajů na obyvatele v severovýchodní Asii v potravinářství. Tamější obyvatelstvo disponuje poměrně vysokými disponibilními příjmy a má k dispozici celkem širokou škálu zdravých, kvalitních a prémiových potravin a nápojů. Tchajwanský obchod v agrárním sektoru se nachází ve výrazném deficitu. Aspekty trhu a hlavní hybná síla: zvyšující se zájem o zdravé a „funkční“ potraviny, stárnutí populace, zdraví uvědomělí spotřebitelé, jenž tlačí na inovaci produktů a bezpečnost potravin. Typický tchajwanský importér / agent má obvykle široké portfolio, a nikoli jen jednu produktovou řadu. Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku tchajwanských spotřebitelů, dovozci neustále hledají nové produkty a nové značky produktů. V případě nových produktů je však důležité podpořit prodej reklamou a propagačními materiály pro vytvoření povědomí o značce mezi zákazníky. Příležitosti pro české firmy: vývozu vína, piva a likérů, inovativní technologie – biotechnologie; dodávky traktorů či dodávky zemědělské techniky.


Mapa globálních oborových přiležitostí

https://www.mzv.cz/file/3603450/Mapa_globalnich_oborovych_prilezitosti_2019_2020.pdf

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Tchajwanci mají podnikavý přístup k životu, jejich obecně přijatým krédem je „tvrdě pracuj a usilovně šetři“. V obchodní kultuře je důležitá „tvář“, což je něco podobného jako reputace a získává se dary a projevy ochoty, jejíž podstatou je velkorysost.


4.2. Oslovení

Při oslovování se používá příjmení, které se správně uvádí na vizitkách a listinách na prvním místě narozdíl od naší praxe. Tchajwanci se však již značně poevropštili, a tak v mnoha případech svá příjmení uvádějí po vzoru naší praxe až za jménem. Pokud má někdo vědecký titul, je třeba jej uvést před příjmením. Mějte na paměti také to, že Tchajwanci neradi přecházejí s obchodními partnery na „ty“. Při obchodních jednáních počkejte na iniciativu tchajwanského partnera. Obvykle je přijatelné západní podání ruky. Někdy se však můžete dopustit chyby, protože podle tchajwanské tradice je postačující mírný úklon. Líbání na tvář jepovažováno za příliš intimní a určitě nevhodné na prvních schůzkách.


4.3. Obchodní schůzka

Tchajwanci při jednání bývají velmi dobře argumentačně vybavení, oplývají velkou dávkou trpělivosti a jdou asertivně zasvým cílem. Pokud jde o jednání na nejvyšší úrovni, budou tchajwanští představitelé mít velmi přesnou a aktuální informaci o situaci v České republice. Myšlení tchajwanských vyjednávačů je značně koncepční, uvažují o všem s perspektivou mnoha let dopředu. Při jednání se ukazuje jejich trpělivost, psychická odolnost, negociační slušnost askromnost. Znalost angličtiny je na dobré úrovni. Je zásadní chybou nemít velkou zásobu vizitek, pro podniky více obchodující s Tchaj-wanem se vyplatí mít je i s čínským překladem. Tituly (Ing. apod.) se zpravidla nepoužívají, důležité je uvedení funkcí a respektování jejich hierarchie. Vizitky, listiny, dary (velmi důležité) apod. se podávají a přebírají oběma rukama. Není také vhodné schovávat vizitku do kapsy v přítomnosti jejího majitele. Často je užitečné umístit vizitku nastůl před sebe během schůzky – pomáhá to zapamatovat si jméno a funkci obchodního partnera. Doba oběda je „svatá“,jednání by tedy mělo být nejlépe od 9 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. Pro dosažení cílů tchajwanský partner nešetří časem a je schopen protáhnout jednání až do pozdních hodin, či dojít k dohodě v časovém prostoru, který již zahraniční strana považuje za ztracený. Klíčová je v obchodním jednání funkce majitele firmy. Nelze podceňovat hierarchii. Do konferenčního sálu vstupují jako první šéfové delegace a oni vyjednávají. Partneři by měli dbát na to, aby si byli rovni postavením. Členové týmu by neměli vyjadřovat názory odlišné od názoru lídra. Majitel firmy či CEO by měl být u všech jednání s partnerem, zejména pokud na tchajwanské straně jedná „nejvyšší“.Velmi se cení přesnost – pozdní příchod na schůzku je osobní urážkou. Schůzka začíná přivítáním hostitele – šéfa týmu. Následně by to měla oplatit druhá strana (příslušně k postavení). Diskuse o banálních věcech má uvolnit atmosféru a navodit příjemnou náladu. Potlesk může být způsobem přivítání návštěvy ve firmě. Měl by být opětován. V přítomnosti není vhodné gestikulovat, dělat grimasy, dotýkat se někoho nebo poklepávat na rameno či se bezdůvodně se smát. Tchajwanci si cení střízlivého chování a klidu. Nesnášejí také ukazování prstem – pokud chcete na něco ukázat, udělejte to celou dlaní. Dalším důležitým momentem je fakt, že co je jeden den dojednáno, není nutně „startovací“ pozicí pro nadcházející jednání. Je běžné, že se musí začít tak trochu od začátku. I zde je tedy nutné se vyzbrojit trpělivostí a vést si podrobné záznamy z jednání. Všechny důležité otázky by měly být zmíněny na začátku partnerství, později už k tomu nebude prostor, resp. otázky by mohly vyvolat „ztrátu tváře“. Je tedy lepší zmínit problémové otázky na začátku vztahu s tím, že se k nim vrátíte.

Významnou úlohu při vytváření podmínek pro uzavření obchodní transakce hraje tzv. guanxi (kuan-ši). Partneři z Evropy by měli vnímat, že „guanxi“ je v zásadě nemožné vybudovat bez tchajwanského elementu. Jinými slovy, žádný cizinec, i když bude na Tchaj-wanu pracovat 20 let, nemá „skutečné“ guanxi. Guanxi je synonymem pro „chodili jsme spolu do školy“, „naši tátové jsou bývalí spolužáci“, „pracovali jsme spolu 10 let na centrále“, „je to moje teta“. Takové guanxi lze jen těžko dohánět a proto je účast tchajwanských spolupracovníků či partnerů při vstupu a působení na trhu zcela zásadní. Vzájemné poznání a potřebné známosti jsou tak pro získání důvěry partnera a uzavření kontraktu důležité. Z toho důvodu zahraniční partner musí počítat s tím, že někdy musí absolvovat několik návštěv a jednání.

Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek a obuv, tónované kravaty. Nejsou přípustné smokingy. Pro běžná obchodní jednání postačí košile s dlouhým rukávem, kravata a tmavé kalhoty. V létě muži nemusí nosit kravaty nebo saka. Akceptují se tmavé kalhoty a košile rozepnuté pod krkem. Obchodní etiketa pro ženy předpokládá tmavé sukně nebo kostýmy a boty na nízkém podpatku. Mini sukně, okázalé klenoty nebo hluboce vystřižené halenky nedělají dobrý dojem.

Stejně jako v mnoha asijských zemích je jídlo a pití s potenciálními partnery a klienty je důležitou součástí podnikání na Tchaj-wanu. Doporučuje se uspořádat úvodní setkání a jiné důležité diskuse nad jídlem a pitím.

4.4. Komunikace

Ačkoli je angličtina často užívaným komunikačním jazykem v podnikatelské sféře, je užitečné a praktické komunikovat (i když jen v omezené míře) v mandarínštině či Hokkien. Rovněž se doporučuje najmout dvojjazyčného překladatele/tlumočníka, zejména pokud se sjednává obchodní smlouva či další právní záležitost. Namísto podpisu smlouvy obvyklého u nás běžně používají razítka se jménem. Při setkání si lidé podávají ruce, neuklánějí se s výjimkou formálních společenských příležitostí. Jedním z aspektů tchajwanské kultury, který může cizince zmást nebo dokonce rozzlobit, je smích. Tchajwanci se smějí jindy než my, především když jsou na rozpacích nebo když chtějí odlehčit nepříjemnou situaci. Smích může také zakrývat překvapení či nesouhlas s nevhodným návrhem nebo dotazem. Tchajwanský partner je schopen sdělit šokující zprávu či negativní názor s úsměvem. Zpravidla jim činí obtíže přímočaře formulovat negativní stanoviska, proto je důležité při jednání umět číst mezi řádky a být trpělivý. Ale i oni mají smysl pro humor, jen je dost jiný. Humor oceňují Tchajwanci spíše neosobní, záporně se staví k netrpělivému, agresivnímu, prudkému či žoviálnímu jednání ze strany partnera. Zásadní je pro Tchajwance „neztratit tvář“, proto je třeba opatrnosti při kritice a žádosti o výrazné ústupky. Evropská slušnost vůči ženám, např. pomoci se zavazadlem či do kabátu, vyvolá spíše rozpaky.


4.5. Doporučení

Dárek nebo navštívenku je zdvořilé podávat oběma rukama, což symbolizuje darování z celého srdce. V tchajwanské společnosti je mimořádně důležitá dochvilnost. Nedochvilnost je vykládána jako nedostatek respektu k partnerovi a může se stát, že ten plánované setkání zruší. Vhodné je také navázat dobrý vztah s místním partnerem a vytvořit si spolehlivou obchodní síť – „networking“ je důležitou součástí podnikání a mít tzv. „guanxi“ (kuan-si neboli konexe) se na Tchaj-wanu vysoce cení. Doporučuje se hned v počátku podnikání najít místního partnera nebo manažera na seniorské pozici, jenž bude udržovat či rozvíjet obchodní vztahy/ sítě.


4.6. Státní svátky

1. – ledna Nový rok

10. – 16. února – Čínský Nový rok

28. února a 1. března – Den míru

4. dubna – Den dětí

5. dubna – Památka zesnulých

1. května – Den práce

14. června – Festival Dračích lodí*

20. – 21. října – Podzimní festival*

10. – 11. října – Státní svátek

31. posince – Státní sátek

Připadne-li svátek na úterý nebo čtvrtek, obvykle se přesune pracovní volno z předchozí nebo následující soboty tak, aby vznikl prodloužený čtyřdenní víkend (tj. volno je SO-ÚT nebo ČT-NE a pracuje se místo toho o nejbližší sobotě).


5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Zahraniční firmy, zejména malé a střední podniky, obecně spoléhají na agenty, kteří zprostředkují prodej zboží distributorům. Nejčastější forma distribuce zboží od dodavatele ke koncovému zákazníkovi je na Tchaj-wanu následující: dodavatel -› distributor -› maloobchodník -› prodejce -› spotřebitel.  Někteří dodavatelé distribuují zboží prostřednictvím prodejců, avšak tzv. multi-level marketing je na Tchaj-wanu velmi běžná praxe.


Před vstupem na tchajwanský trh je dobré vědět následující:

•Tchaj-wan je relativně malý, zato vysoce konkurenční trh – malá geografická rozloha s relativně vysokou hustotou obyvatel ve srovnání s jinými asijsko-pacifickými trhy napomáhá ke vzniku vysoce konkurenčního trhu.

•Dobrý vztah s místním partnerem a spolehlivá obchodní síť – „networking“ je důležitou součástí podnikání. Doporučuje se hned v počátku podnikání najít místního partnera nebo manažera na seniorské pozici, jenž bude udržovat či rozvíjet obchodní vztahy/sítě.


Většina zahraničních firem využila služeb místního zástupce či agenta před vstupem na tchajwanský trh. Tchajwanské firmy ve většině případů dávají přednost jednání/partnerství s místním agentem. Nicméně pokud to situace vyžaduje, je možné také uvažovat o zřízení pobočky či dceřiné společnosti na Tchaj-wanu. Tchaj-wan vítá zahraniční investice a i přes některé byrokratické postupy je zřízení kanceláře na Tchaj-wanu poměrně snadné.

Firmy by rovněž měly zvážit online prodej, tedy prodej přes e-commerce platformy. Online a televizní (B2C) nakupování je na Tchaj-wanu velmi populární. Nejčastější zákazníci jsou lidé ve věku 20 – 39 let. Nejvíce využívané platformy malými podniky jsou PChome, Yahoo! Kimo, Momo, a Raku. Zákazníci naopak nejvíce využívají platformu Shopee. V posledních letech oblast tchajwanského e-commerce rapidně roste. Mezi nejprodávanější kategorie se řadí spotřební elektronika či oděv a obuv, ale také například i domácí potřeby nebo kosmetika apod. Se stále rostoucí poptávkou se předpokládá, že on-line platformy brzy předčí prodej ve fyzických maloobchodních prodejnách. S rostoucí poptávku po nákupu přes e-commerce souvisí i legislativa, která je průběžně aktualizována a upravována. Zákon o elektronických podpisech, který vychází z norem OSN, uznává elektronické podpisy certifikačních orgánů. Zákon o ochraně spotřebitele umožňuje spotřebitelům vrátit zboží do 7 dnů odnákupu. V roce 2015 byl schválen zákon, ve kterém jsou podrobně popsány postupy o online platbách. Co se týče finančního sektoru v oblasti e-commerce, ten je na Tchaj-wanu (oproti jiným trhům) stále mnohem konzervativnější.


5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Na Tchaj-wanu je možné založit některou z následujících obchodních jednotek:

•akciovou společnost

•společnost s ručením omezeným

•pobočku společnosti

•zastupitelskou kancelář

Většina zahraničních podnikatelů nebo firem vstupující na tchajwanský trh preferuje založení firmy formou s.r.o. Akciové společnosti se zakládají v případě, že plánujete disponovat větším objemem finančních zdrojů či rozprodat akcie firmy. Pobočka společnosti je další možností, jak začít podnikat na Tchaj-wanu. Subjekty registrované jako společnosti (dle zahraniční legislativy), by nejprve měly požádat o uznání statusu zahraniční společnosti a teprve potom založit pobočku na Central Region Office – Ministerstva hospodářství. Zastupitelská kancelář se zakládá většinou tehdy, pokud zahraniční firmy nejsou ochotny zakládat nové společnosti či pobočky na Tchaj-wanu, nicméně mají zájem jmenovat někoho, kdo je bude zastupovat. Více informací o postupu při zakládání výše popsaných typů společností naleznete na stránkách Startup/SMEs www.startup.sme.gov.tw a potřebné formuláře lze stáhnout na portálu Commerce Industrial Services gcis.nat.gov.tw

Rozhodnutí o tom, jaký typ společnosti založit, by mělo být učiněno s ohledem na rozsah plánovaných aktivit a předpokládanému druhu podnikání, stejně jako po vyhodnocení právních a daňových důsledků investice. Právní a účetní firmy působící na Tchaj-wanu mohou být nápomocny při určení nejlepší volby pro investiční projekt. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že společné podniky, jako takové, nejsou na Tchaj-wanu právnickými osobami vytvořenými jako firma ve společném vlastnictví za účelem provozování činnosti společného podniku. V neposlední řadě, od výše zisku nad 120 001 NTD vniká 20% daňová povinnost u právnických osob na Tchaj-wanu.

Registrovat firmu lze přes online portál, včetně např. zjištění dostupnosti jména Vaší společnosti, viz

onestop.nat.gov.tw/oss/web/Show/engWorkFlow.do



5.3. Marketing a komunikace

Bez masivního marketingu a reklamy nelze v podmínkách ostré konkurence na tchajwanském trhu uspět. Spotřebitel je doslova zavalen reklamou na každém kroku a proto firma, která chce svůj produkt dostat do povědomí zákazníků, nesmí litovat prostředků pro tyto účely. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé nemají potřebnou identifikační a diferenciační schopnost vůči českým výrobkům a zároveň jsou přehlceni reklamou všeho druhu, je vstup na trh nutné podpořit výraznou marketingovou kampaní. Při přípravě marketingové kampaně je nanejvýš potřebné navázat spolupráci se specializovanou místní agenturou, která je seznámena s mentalitou tchajwanského obyvatelstva i s místním mediálním trhem. I přesto, že místní partner/agent Vám může poskytnout dobré rady o tom, kde a jak inzerovat, doporučujeme zvážit také účast na významných veletrzích a využití reklam v příslušných odborných časopisech, které mohou pomoci zvýšit prodej Vašich výrobků na tchajwanském trhu.

Níže uvádíme seznam nejvýznamnějších tchajwanských novin/magazínů zaměřených na obchod:

•Commercial Times news.chinatimes.com

•Economic Daily News www.udngroup.com

•Business Weekly www.businessweekly.com.tw

•Commonwealth english.cw.com.tw

•Management Magazine www.managementmagazine.com.tw

•Director of Taiwan www.taiwannews.com.tw


5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Rychlý průmyslový rozvoj v posledních letech přinesl bezprecedentní nárůst žádostí o patenty a ochranné známky, které schvaluje a certifikáty vydává tchajwanský úřad pro intelektuální vlastnictví (Taiwan Intellectual Property Office – TIPO) patřící pod rezort hospodářství. Ochrana práv duševního vlastnictví je pro tchajwanský průmysl tématem číslo jedna, jenž je založený na vědomostech a duševním bohatství. Tamější průmysl se stal nejdůležitější hybnou silou ostrovní ekonomiky od doby, kdy se tradiční výrobní odvětví přesunula do jiných zemí, když už nebyla konkurenceschopná. Problém ochrany právduševního vlastnictví se tak přesunul z výrobní sféry do sféry intelektuální, zahrnující problematiku patentování, autorských práv a designu polovodičů. Na rozdíl od minulosti se tak stále více tchajwanských výrobků stává terčem pirátství. Tchajwanská administrativa přikládá IPR velký význam z důvodu dlouhodobého ekonomického a kulturní horozvoje země a proto vynakládá značné prostředky též do mediální kampaně, která informuje veřejnost o významu ochrany IPR. Na pomoc profesionálům v oblasti ochrany duševního vlastnictví byla, mimo jiné, na Tchaj-wanu zřízena specializovaná školící instituce, tzv. Taiwan Intellectual Property Training Academy (TIPA). Tchaj-wan z hlediska svého specifického postavení není členem World Intellectual Property Organisation (WIPO), avšak přistoupil k WTO, TRIPS (WTO Agreementon Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), IPEG a zároveň podepsal řadu bilaterálních smluvních ujednání (např. i s ČR – Memorandum o porozumění o spolupráci mezi TIPO a ÚPV ČR).

5.5. Trh veřejných zakázek

V roce 2009 přistoupil Tchaj-wan k dohodě Světové obchodní organizace (WTO) o veřejných zakázkách (GPA). Public Construction Commission (PCC) je zodpovědná za implementaci GPA, tj. za dohled nad zadáváním veřejných zakázek, vyřizováním sporů, posuzováním kvalifikace uchazečů a udělováním kontraktů. I když jsou ustanovení tchajwanského GPA periodicky modifikována, v mezinárodní podnikatelské komunitě obecně panuje názor, že navzdory závazkům země ve WTO ne vždy odpovídají mezinárodně uznávaným standardům. Nejčastějším problémem bývá jazyková mutace u zadané zakázky, která je nezřídka pouze v čínštině.

Počet zahraničních účastníků na veřejných zakázkách má v posledních letech stoupající tendenci. Největší zakázky v posledních třech letech byly určeny pro elektrárny, železnice, přístavy či lékárny. Probíhající veřejné zakázky lze vyhledat na stránkách Government Procurement System, viz https://web.pcc.gov.tw

Na těchto stránkách se lze také seznámit s obecnými informacemi o zadávání veřejných zakázek na Tchaj-wanu. Dohled nad veřejnými zakázkami má na starosti Public Construction Commission (PCC), viz https://www.pcc.gov.tw/en/

Podle tchajwanské GPA musí být dokumentace k žádosti o cenovou nabídku (Request For Quotation – RFQ) či výzva k podání nabídky (Invitation to Bid – ITB) veřejně dostupná. ITB obsahující oznámení o tendru, technické požadavky, výkresy, kvantitativní výčet a návrh kontraktu může být rovněž stažena z internetových stránek PCC v čínštině. Tento mechanismus pro veřejné posouzení umožňuje vznášet připomínky ze strany kterékoliv zainteresované entity, pokud jde o modifikaci projektu, upřesnění podmínek a technických parametrů, opomenutých okolností a dalších aspektů obsahu ITB. Cílem tohoto postupu je umožnit připomínky a úpravy projektu, které zákazník považuje za příhodné, aby se předešlo zbytečným sporům v pozdějším stádiu projektu. Poté je výběrové řízení oficiálně vyhlášeno. Podle zákona GPA musí řízení trvat nejméně 14 dní. Investor může definovat, které z jeho potřeb lze uspokojit tuzemskými, resp. zahraničními dodávkami zboží nebo služeb. V případě složitějších projektů může zákazník zvolit selektivní výběrovou metodu, v rámci které v prvním kole sestaví užší seznam nejméně tří potenciálních uchazečů. Pouze ty firmy, které projdou prvním kolem, mohou pokračovat dále. Pokud se prvního kola účastní méně než 3 firmy, je investorská organizace povinna toto výběrové výběrové řízení zrušit a vypsat nové. V případě obnoveného řízení je lhůta na přijímání návrhů nejméně 10 dní. Počet uchazečů není v tomto případě nijak omezen a může být i nižší než 3. Dojde-li k tomu, že se nenajde ani jeden uchazeč o projekt, může klient použít zkrácený postup výběru. V takovém případě není povinen veřejně vyhlašovat výběrové řízení a může o realizaci zakázky jednat přímo s jedním nebo dvěma dodavateli. Nejrozšířenější praxí je přidělování zakázek návrhům s nejnižší cenou. Pokud jde o zakázky na inženýrské služby nebo dodávky na klíč, jsou často udělovány firmám, které předloží „nejlevnější“ variantu. V případě tohoto scénáře je jmenována hodnotící komise, která stanoví kritéria výběru. Úspěšní uchazeči musí předložit návrh, který podrobně specifikuje způsob zajištění projektu a zpravidla jsou vyzváni k provedení prezentace. Hodnotící komise podle stanovených kritérií jednotlivým návrhům přiřadí skóre, na jehož základě rozhodne, komu bude kontrakt přidělen.



5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Tchaj-wan nemá žádná specifická rizika v rámci svého trhu. Problémy jsou srovnatelné s vyspělými světovými ekonomikami. Obdobně jako ve většině vyspělých zemí světa se obchodní spory řeší prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud to neodporuje povaze smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Platební morálka v zemi je standardně dobrá a v současných stabilních ekonomických podmínkách nejsou obecně známy závažné problémy projevů platební nevůle. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.

Na počátku navazování obchodní spolupráce se využívají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený dokumentární akreditiv (L/C – Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních partnerů akceptovat i méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P – Documents against Payment). Nedoporučuje se přistupovat na platbu směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Pohledávky českých firem po splatnosti se nevyskytují. Tchaj-wan patří k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením. Nicméně i přesto je obezřetné volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů apod.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Mezi Evropskou unií a Tchaj-wanem je platná dohoda o bezvízovém pobytu nepřesahujícím 90 dní. Pro turistický (nevýdělečný) pobyt na Tchaj-wanu nepřesahující 90 dní tedy občan České republiky předkládá při vstupu cestovní pas ČR, který je platný ještě minimálně 6 měsíců od vstupu na území. V důsledku globální pandemie covid-19 platí pro vstup na Tchaj-wan přísné restrikce, o aktuálních podmínkách vstupu se informujte u Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze. Zde můžete také požádat o víza pro jiný účel pobytu než turistický (studentská, pracovní, business apod.).

Podrobnější informace o vstupu lze nalézt na stránkách rezortu zahraničních věcí Tchaj-wanu – konzulárním odboru. Pro dovoz živočichů a rostlin na Tchaj-wan se informujte na stránkách mezinárodního letiště v Tchaj-peji, případně na Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine. Pro případ dovozu/vývozu ostatních produktů se lze informovat na stránkách Celního úřadu Tchaj-wanu. Na území Tchaj-wanu nejsou místa se zvýšeným bezpečnostním rizikem pro cizince. Hlavním rizikem, turisty často podceňovaným, jsou tajfuny přicházející v letní a podzimní sezoně. Doporučujeme proto sledovat předpovědi počasí a v případě blížícího se tajfunu respektovat pokyny místních úřadů. Aktuální informace o tajfunech můžete sledovat na stránkách Central Weather Bureau. Na stránkách CWB najdete také pokyny co dělat při zemětřesení, které je na Tchaj-wanu také poměrně časté, viz www.cwb.gov.tw/eng/

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců na Tchaj-wanu je zcela běžné, přičemž regulační opatření spadají do kompetence jednotlivých orgánů administrativy. Před rozhodnutím o zaměstnání na Tchaj-wanu doporučujeme ověřit aktuální požadavky na internetových stránkách těchto institucí:

Workforce Development Agency www.wda.gov.tw/en/Default.aspx

Bureau of Consular Affairs www.boca.gov.tw/mp-1.html

National Immigration Agency www.immigration.gov.tw/5475

Department of Labor (Taipei) english.bola.gov.taipei/

Skutečnost, že podnikatel je výhradním vlastníkem podniku, sama o sobě nezakládá právo cizince na práci a pobyt na Tchaj-wanu. To je výsledkem řízení, které hodnotí rozsah investice a přistěhovalecký statut cizince.

Od roku 2016 byl rovněž zahájen program pracovní dovolené pro mládež mezi ČR a Tchaj-wanem. S žádostí o udělení příslušného víza se obracejte na Tchajpejskou ekonomickou a kulturní kancelář v Praze. Roční kvóta v rámci tohoto programu je 100 žadatelů.

Základní sazba minimální mzdy je stanovena na 160 NTD/hod či 24000 NTD /měsíc.



5.9. Veletrhy a akce

Vzhledem k pandemii covid-19 byla většina veletrhů zrušena, odložena či proběhne v online podobě. Aktuální přehled mezinárodních výstav a veletrhů lze vyhledat na specializovaných internetových stránkách tchajwanské agentury napodporu exportu TAITRA, viz

https://www.taiwantradeshows.com.tw


6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Českou republiku na Tchaj-wanu zastupuje Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (ČEKK), která sídlí na adrese:

7F,No.200, Keelung Rd, Sec.1, TAIPEI, TAIWAN 110 71

TEL : 886-2-2722 5100, 886-2-2722 1342, 886-2-2722 1435

E-MAILY:

taipei_ceco@mzv.cz – sekretariát ČEKK

taipei_consul@mzv.cz  – konzulární úsek

commerce_taipei@mzv.cz  – obchodní a ekonomický úsek, vědecký a technologický úsek

Úřední hodiny : pondělí-pátek 8:30 – 17:00, konzulární oddělení: pondělí-čtvrtek 8:30 – 16:30,  pátek zavřeno

Kancelář je v blízkosti stanice metra Taipei City Hall.


Zastoupení dalších českých institucí (České centrum, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism) se na Tchaj-wanu nenachází. Je však možné kontaktovat následující regionální kanceláře, které mají v kompetenci i tchajwanské teritorium.


Regionální kancelář CzechTrade v Šanghaji

Junling Plaza, No. 500 Chengdu North Rd., Room 1106, Huangpu District, 200003 Shanghai

Tel.: +86 2152954251, Mob: (+86) 13524572386

e-mail: shanghai@czechtrade.cz

Kontaktní osoba: Aleš Červinka


Regionální kancelář CzechInvest v Šanghaji

Tel.: +86 13817792614

e-mail:china@czechinvest.org

Kontaktní osoba: Jan Zapletal


Regionální kancelář CzechTourism v Tokiu

2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku Tokyo 150-0012 JAPAN

Tel.: +813-6427-3093

e-mail: tokyo@czechtourism.com

Kontaktní osoba: Štěpán Pavlík


6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

V případě nouze je možné využít tato telefonní čísla:

•110 – policie

•policie – nepřetržitá služba v angličtině: tel. 2556 6007, fax 2555 4275

•119 – hasiči a lékařská záchranná služba

•106 – pomoc pro komunikaci v anglickém jazyce

•linka pro turisty – 2717 3737 nebo 08000 11765


6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Veškeré informace o daních a daňovém systému na Tchaj-wanu naleznete na stránkách daňového úřadu, nebo nastránkách Invest in Taiwan

www.ntbt.gov.tw

investtaiwan.nat.gov.tw/homePage


Pro informace o obchodním partnerovi lze navštívit zjednodušenou databázi v anglickém jazyce na stránkách Úřadu pro zahraniční obchod, viz fbfh.trade.gov.tw

Podrobnou databázi firem obdobnou českému obchodnímu rejstříku lze nalézt pouze v čínštině, a to na stránkách Ministerstva hospodářství v kapitole Business and Industry Inquiry Services.

Asistencipři vyhledávání (prověření) vhodného obchodního partnera je možné vyžádat na stránkáchTaiwanTrade, viz www.taiwantrade.com


Na portálu business.com lze vyhledat příslušného obchodního partnera (výrobce) dle oborové specializace, viz business.com.tw

Aktuální produktové katalogy lze rovněž stáhnout na stránkách Taiwan Trade, viz publication.taiwantrade.com.tw/tp/

Aktuální seznam nejdůležitějších mezinárodních veletrhů na Tchaj-wanu, viz www.taiwantradeshows.com.tw/en_US/index.html


Další důležité informace týkající se obchodování na Tchaj-wanu naleznete na webových stránkách následujících institucí:

Bureau of Foreign Trade(BOFT)-Úřad pro zahraniční obchod. Obchodní politika vč. vypracovávání a vykonávání právních předpisů s cílem vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj zahraničního obchodu; účast v mezinárodních obchodních organizacích a posilování bilaterálních obchodních vztahů; vyjednávání, konzultace či řešení obchodních sporů; vyjednávání obchodních dohod o volném obchodě; správa importního/exportního režimu; podpora zahraničního obchodu a rozvoj zahraničních trhů; dohled a koordinace kanceláří MOEA v zahraničí; poradenské služby v oblasti podnikání, www.trade.gov.tw

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) -Rada pro rozvoj zahraničního obchodu koordinuje činnost s ostatními vládními agenturami a dalšími průmyslovými komorami s cílem poskytování pomoci exportujícím firmám apodpory zahraničního obchodu. TAITRA poskytuje informační, analytické, konzultační, propagační a zprostředkovatelské služby tchajwanským i zahraničním firmám, www.taitra.org.tw

Small and Medium Enterprise Administration (SMEA) -Správa malých a středních podniků. Formulace příslušných právních předpisů na podporu a rozvoj malých a středních podniků; poskytování poradenství v oblastech souvisejících s rozvojem malých a středních podniků a provádění kontrol malých a středních podniků; poskytování pomoci malým a středním podniků s cílem zlepšit jejich technologickou výrobu vč. školení apod., www.moeasmea.gov.tw

Bureau of Animal and Plant Health Inspectionand Quarantine (BAPHIQ) – Inspekce živočišných a rostlinných produktů, www.baphiq.gov.tw

Invest inTaiwan – Poskytuje služby stávajícím i potenciálním investorům: vyhodnocení investičního plánu a poskytování poradenských služeb; poskytnutí tzv. „one-stop“ služby vč. asistence při náborů pracovníků; identifikace vhodné lokality pro zahraniční investici; spolupráce a koordinace s ústředními a regionálními vládními agenturami při řešení problémů; poskytování informací investorům a dalších služeb související s investování na Tchaj-wan, investtaiwan.org

Customs Administration – Celní správa, eweb.customs.gov.tw




• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí