Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly – získání pověření krok za krokem

Touto činností se rozumí zjišťování technického stavu vodních děl ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodních děl, měřením jejich deformací, sledováním průsaků vod, i hodnocením výsledků všech pozorování a měření. Součástí technickobezpečnostního dohledu je i vypracování návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zpracování posudků.Zájemce o provozování této činnosti musí od Ministerstva zemědělství získat pověření k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly. Pověření je udělováno na základě písemné žádosti. O pověření si může zažádat podnikatel v oblasti týkající se projektování nebo provozování vodních děl.

Žádost o pověření k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly

  1. žádost se podává na Ministerstvo zemědělství
  2. je doporučeno používat již vypracovaný formulář žádosti
  3. náležitosti žádosti a podmínky pro vydání pověření

K žádosti se přikládá:

  1. Originál nebo ověřená kopie dokladů prokazujících, že je podnikatelem v oblasti týkající se projektování nebo provozování vodních děl (například výpis z obchodního rejstříku)
  2. Reference k výkonu technickobezpečnostního dohledu nebo souvisejících činností (není povinnou přílohou)
  3. Originály nebo ověřené kopie odborných osvědčení, kterými jsou například osvědčení o akreditaci, osvědčení o zavedení systému jakosti, členství a činnosti v profesních sdruženích apod. (není povinnou přílohou)
  4. Výpis z rejstříku trestů členů statutárního orgánu a osoby odpovědné za výkon technickobezpečnostního dohledu. Výpis lze získat prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy
  5. Originál nebo ověřená kopie dokladů prokazujících dosažené vzdělání a praxi zástupce žadatele odpovědného za výkon technickobezpečnostního dohledu Požadovaná kvalifikace se liší podle kategorie vodního díla. Podrobnosti naleznete v náležitostech žádosti a podmínkách pro vydání pověření
  6. Charakteristika odborného, personálního a materiálního vybavení a kvalifikačních předpokladů pro výkon technickobezpečnostního dohledu, přiměřeně k rozsahu žádosti a právní formě žadatele.

Další informace o povolovacím řízení

Ministerstvo vydá pověření do 30 dní.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu.

Doporučujeme