Tři kroky k úspěšnému veletrhuZákladní informace o projektu

Tento text je součástí příručky „Efektivní účast na zahraničním veletrhu“. Příručku připravila agentura CzechTrade spolu s Hospodářskou komorou ČR v rámci projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“, financovaném ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Cílem projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí “ (SVV) je koncepčně připravovat a organizovat společné prezentace českých firem a odborných asociací na zahraničních veletrzích a tím podpořit jejich konkurenceschopnost a potenciál na zahraničních trzích.

Účast na výstavách a veletrzích v zahraničí je důležitým marketingovým nástrojem, zároveň je však poměrně nákladná a klade nároky i na odborné znalosti účastníků. Projekt řeší některé významné problémy, s nimiž se potýkají profesní organizace i individuální podniky při přípravě své veletržní prezentace tím, že:

 • koordinuje oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních organizací a individuálních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí podporovaných MPO;
 • snižuje náklady na veletržní účasti poskytnutím podpory účastníkům až do výše 100 % uznatelných nákladů (maximálně 120 000 Kč na jednu účast);
 • realizuje doprovodné propagační akce přímo v teritoriu veletrhu, zaměřené na prezentaci společné účasti českých podniků a profesních organizací;
 • obsahuje další podpůrné aktivity, především poradenství, konzultace a silnou administrační podporu účastníkům při zajištění dokumentace pro poskytnutí podpory;
 • zahrnuje hodnocení efektivity účastí na zahraničních veletrzích s provázaností výstupů do činnosti CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a jejich exportních aktivit a politik.

Základní fakta:

 • projekt je realizován agenturou CzechTrade, která je také poskytovatelem podpory pro účastníky;
 • příjemci podpory jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky a profesní organizace;
 • pro období 2010-2012 projekt zahrnuje minimálně 100 specializovaných veletrhů a výstav v zahraničí vhodných pro oborovou prezentaci podnikatelských subjektů z oborů výroby a služeb, jejichž přidaná hodnota vzniká v ČR. Na těchto vybraných akcí bude zajištěna účast minimálně 1 400 vystavovatelů z ČR;
 • u všech společných účastí jsou realizovány podpůrné doprovodné činnosti v oblasti komunikace – zejména výroba a distribuce tiskovin, organizace tiskových konferencí, setkání s místní oborovou a podnikatelskou sférou, propagace české účasti v médiích apod.;
 • projekt poskytuje všem účastníkům potřebné informace a odborné poradenství o možnostech marketingové prezentace jejich výrobků a služeb v zahraničí;
 • projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013;
 • přípravou, koordinací a organizačním zajištěním realizačních činností byla na základě výběrového řízení pověřena Hospodářská komora České republiky (HK ČR). Zajišťuje koordinaci, marketingovou a komunikační podporu v místě konání veletrhu a vyřizuje potřebnou administrativu spojenou s účastí na výstavní akci a žádostí o podporu. Díky své celorepublikové působnosti poskytuje HK ČR zájemcům také poradenství a konzultace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity účasti na veletrhu.

Informace pro účastníky

Účastníkům projekt SVV přináší zejména:

 • přímou podporu ve výši 100 % uznatelných nákladů do výše 120 000 Kč na jednu účast;
 • komunikační podporu realizovanou CzechTrade a HK ČR v místě konání akce (např. uvedení zdarma v Průvodci CZ účastí, účast na akcích pořádaných v rámci společné účasti atd.);
 • poradenství a konzultace při výběru a přípravě veletržní účasti;
 • administrační podporu a informační servis HK ČR při kompletaci podkladů pro získání podpory.

Společná účast a společná expozice:

Na podpořených veletrzích je organizována společná účast českých účastníků zahrnující jednak Společnou expozici („centrální“ expozice společně se zastoupením CzechTrade), jednak samostatné stánky účastníků mimo Společnou expozici.

Základní podmínky po získání podpory:

 • účastník (firma či asociace) je oprávněným žadatelem;
 • ekonomická činnost prezentovaná účastníkem na akci spadá do podporovaných ekonomických činností dle CZ – NACE a je prokazatelně spojena s výrobou či službami poskytovanými mimo hl. m. Prahu;
 • účastník splňuje podmínky podpory v režimu de minimis (neplatí pro profesní organizace);
 • účastník splnil pravidla publicity dle OPPI (vlajka EU a povinná loga);
 • účastník je uveden v oficiálním katalogu veletrhu;
 • účastník plní další podmínky stanovené projektem a poskytuje potřebnou součinnosti HK ČR při přípravě, realizaci a vyúčtování veletrhu.

Příklad:

Oprávněným žadatelem NENÍ subjekt:

 • jehož ekonomická činnost je zejména obchodní povahy;
 • má sídlo v Praze a prokazatelně nevyrábí či neposkytuje služby mimo Prahu;
 • jeho ekonomická činnost nespadá do vybraných oblastí dle CZ – NACE.

Podpora a způsobilé výdaje:

 • podpora je poskytována do výše 100 % způsobilých výdajů, maximálně však ve výši 120 000 Kč bez DPH na jednu akci a účastníka, a to na přímé náklady spojené s veletržní expozicí;
 • způsobilé výdaje:

  • pronájem výstavní plochy;
  • registrační poplatek;
  • základní zápis do výstavního katalogu;
  • základní vybavení stánku (nábytek – jednací stůl, židle 4 ks, výstavní pult, výloha, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, prvky požární prevence);
  • technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž expozice;
  • technické zabezpečení (elektrická energie, voda, úklid)
  • průvodce CZ expozicí (realizuje HK ČR);
 • Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období (to znamená při sečtení podpory de minimis získané v současném účetním období a za dvě předcházející účetní období) přesáhnout částku 200 000 EUR.

Oprávnění žadatelé:

 • podniky:

  • malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců);
  • velké podniky;
 • podnikající profesní organizace:

  • profesní a zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9 a) ve znění pozdějších předpisů;
  • Hospodářská komora a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb. O Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky;
  • Svaz českých a moravských výrobních družstev a Svaz českých a moravských spotřebních družstev, zřízené jako zájmové sdružení právnických osob podle občanského zákoníku.