Turecko

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Ankaře

e-mail: Commerce_Ankara@mzv.cz 

www.mzv.cz/ankara

Hospodářský růst Turecka je v posledních letech jedním z nejvyšších v rámci skupiny zemí G20. Země disponuje mladou a rostoucí populací přesahující 85 mil. obyvatel. Míra nezaměstnanosti v post-covidovém období dle oficiálních statistik klesá a pohybuje se mírně nad 10 %. Míra zadlužení země byla doposud zvládatelná, deficit státního rozpočtu v roce 2023 se ale nevyvíjí dobře (dle EIU až 4,5% vůči HDP), celkový veřejný dluh poté také roste. Za zhoršením veřejných financí stojí ničivé zemětřesení z počátku roku 2023 a nákladné předvolební sliby, včetně prudkého zvýšení minimální mzdy. To vše dohromady s vysokým deficitem běžných plateb se zahraničím znamená pro Turecko značné komplikace. Mezi výrazné problémy země v tuto chvíli dále patří rekordně vysoká inflace. Dále pokračující oslabování turecké liry a celkově převládající nedůvěra trhu a zejména investorů v makroekonomické politiky vládnoucí administrativy. Nedůvěru podnikatelů vyvolávají kroky Turecké centrální banky, která pod silným politickým tlakem pokračuje v udržování nízkých základních úrokových sazeb a dalších kroků, které dále umocňují inflaci. Nehledě na současnou makroekonomickou nestabilitu, je Turecko země s velkým růstovým potenciálem. Díky rozvinuté produkční infrastruktuře a levné pracovní síle (37 % populace pracuje za minimální mzdu cca 455 USD, přičemž průměrná mzda v Turecku dosahuje cca 912 USD), existenci celní unie s EU a moderní základní infrastruktuře, má Turecko předpoklady být významnou produkční i importní alternativou k asijským zemím.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 11,4 5,7 2,8 2,7 3,4
Veřejný dluh (% HDP) 42,2 34,2 37,0 36,0 34,0
Míra inflace (%) 19,6 72,4 42,2 25,1 15,0
Populace (mil.) 84,8 85,3 85,8 86,3 86,7
Nezaměstnanost (%) 12,0 10,5 10,4 10,4 10,3
HDP/obyv. (USD, PPP) 30 480,0 34 120,0 36 180,0 37 590,0 39 420,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -7,2 -48,8 -43,4 -35,0 -33,4
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -29,3 -89,7 -82,0 -66,3 -66,3
Průmyslová produkce (% změna) 17,8 5,7 0,5 2,5 2,3
Exportní riziko OECD 5/7 5/7 5/7 5/7
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD, TUIK

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Čína 11,9
Rusko 10,7
Německo 8
Spojené státy americké 4,8
Itálie 4,3
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 271,4
Předměty obchodu zvláštní 33,9
Odpad, šrot železný, ocelový, ingoty ze železa, oceli 11,1
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 9,9
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 6,7
Hmoty plastické ostatní v prvotních formách 6,5
Zdroj: EIU

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

ICT sektor v Turecku rostl v posledních 5 letech průměrným ročním tempem 17 % a v posledních třech letech se pohybuje okolo 30 miliard dolarů. V oblasti komunikačních a informačních technologií je v Turecku zaměstnáno 185 000 osob a toto číslo v posledních letech prudce narůstá. Cca 80 000 lidí (+23 % oproti roku 2021) poté působí ve vládou štědře podporovaných R&D centrech a technologických parcích, jejichž počet stoupl na 92. Priorita digitalizace je zmíněna ve všech základních vládních strategiích počínaje novým ekonomickým plánem i rozvojovým plánem. Prioritami zůstává digitalizace SME’s, rozvoj AI i podpora herního průmyslu.

ICT sektor celkově i AI specificky mají masivní a viditelnou podporu TR státu, jak systémovou, tak materiální. Systém je sice dirigistický, ale politická priorita a soustavná státní podpora nesou výsledky. V oblasti AI je zásadním dokumentem nově přijatá „Národní strategie umělé inteligence“ pro roky 2021-2025. Ústřední roli zde hraje Prezidentská kancelář pro digitalizaci a ministerstvo průmyslu a technologií. Tato strategie má několik zásadních priorit: podpora expertů a zaměstnanosti v oboru; podpora výzkumu podnikání a inovací v oboru; rozšíření přístupu k datům a zlepšení technické infrastruktury, posílení mechanismů na socioekonomické přizpůsobení se AI; posílení mezinárodní spolupráce; akcelerování strukturální transformace.

Mezinárodní spolupráce v ICT (vč. tahu na získávání technologií všemi cestami i přilákání vývoje a výroby do TR) patří mezi priority TR. ČR je v rámci EU na špici v oblasti využívání AI ze strany SME’s, proto je pro TR zajímavým partnerem. Velice vhodnou příležitosti pro prezentaci na místním trhu je poté účast na TR AI – pravidelné podzimní akci konané v Istanbulu, přenášené online. Pro financování AI řešení je poté možná využít instrument KOSGEB s názvem „KOGIBEL-SME Development Support Programme“, který místním firmám nabízí možnost proplacení digitalizaci vnitropodnikových řešení až do výše 2 mil. TRY.

Specifickou částí ICT sektoru TR je herní scéna, kt. je dynamická, s průměrným stářím společnosti méně než 3,5 roku. S tím souvisí i její zaměření – hlavním tématem jsou mobilní hry a snaha o bleskový vývoj a uvedení na trh. Životnost takovýchto produktů je poté logicky kratší než několik let vyvíjených PC her. S více než 42 milionovým poolem hráčů, velikostí trhu 275 mil. USD (v posledních dvou letech došlo k USD vyjádření poklesu kvůli klesající hodnotě TR měny) a výraznou státní podporou je ale TR mobilní herní trh velice perspektivním. Je zde řada možností investic, outsourcingu či založení vlastní firmy. Zde je možné využít celé řady finančních pobídek ze strany státu – ať už přes organizaci KOSGEB (český protějšek AMSP) či přímo přes ministerstvo průmyslu a technologií. 

Obranný a bezpečnostní sektor

Turecko má druhou největší armádu v NATO, na obranu pravidelně vyčleňuje více než 2 % HDP ročně. Důraz na vývojovou a výrobní soběstačnost vedl k rozvoji sektoru jak v objemu, tak kvalitě. Turecké subjekty ale předpokládají, že s nimi zahraniční firmy budou spolupracovat. Obranný průmysl je pod silnou, centralizovanou a efektivní státní kontrolou. Uspět v sektoru vyžaduje mít silného místního zástupce. Strategické projekty zajímavé pro zahraniční subdodavatele jsou například vrtulníky Gokbey a ATAK, národní projekt stíhačky TFX, lehký podzvukový bitevník HURJET projekt národního tanku Altay či spolupráce v oblasti dronů. 

Turecký obranně-průmyslový export a import jsou dlouhodobě zhruba na stejné úrovni (import i export dlouhodobě dosahují cca 5 mld.) USD. I přes schopnost vyvinout a vyrobit úspěšný konečný produkt, je TR obranný průmysl stále závislý na dodávkách technologicky nejvyspělejších komponent. Poptávka zde panuje zejména v oblasti avioniky. Konkrétně lze zmínit subdodávky pro víceúčelový vrtulník Gökbey či bitevní vrtulník T129 ATAK. Turečtí partneři zde poptávají zejména palivová čerpadla, jednotky řízení paliva a jednotky dávkování paliva. Poptávané jsou poté i vojenské konektory, přepěťové ochranné jednotky a palubní systémy na výrobu kyslíku. Systém nákupu zde pro hlavního výrobce avioniky v zemi, státní společnost TUSAS/TAI, do značné míry zajišťuje SSB. I v těchto souvislostech je potřebná podpora místního agenta zahraniční firmy. 

Z dlouhodobého hlediska může být pro některé české subjekty zajímavé uvažovat o přenesení výroby do Turecka, které by jim zajistilo komparativní výhodu u státních zakázek v porovnání s ostatními zahraničními subjekty. Díky snaze o co největší samostatnost turecká administrativa nabízí řadu výhod a pobídek pro společnosti, jež se rozhodnou pro produkci v Turecku. Patří sem například odpočet daně z příjmu právnických osob až do 100 %, bezplatné přidělování pozemků, osvobození od pojistného na sociálním zabezpečení, osvobození od DPH a cla či mnoho programů na podporu školení. Ještě více je poté podporováno R&D v této oblasti, kde je možné dosáhnout na osvobození od: daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu pro pracovníky výzkumu a vývoje, od DPH na konečné produkty či proplacení až 100 % výdajů na výzkum a vývoj. Podrobné znění a podmínky pobídek je možné získat u Prezidentské kanceláře pro investice.

Zemědělství a potravinářství

I v roce 2022 TR platilo za potravinářského giganta – soběstačného v dodávkách většiny produktů. Nepodařilo se ovšem zvrátit viditelný trend posledních cca 10-15 let, tedy, že růst zemědělského sektoru výrazně zaostával za růstem sektorů ostatních. Základní čísla jsou výmluvná, zatímco TR HDP vzrostlo v roce 2022 v průměru o 5,6 % oproti roku 2021, zemědělský sektor za stejné období vykázal růst pouze 0,6 % (v posledním čtvrtletí r. 2021 poté došlo k propadu o 0,3 %). Kromě digitalizačních a dalších technologických řešení vedoucích k zefektivnění produkce, je možné šance pro zahraniční dodavatele hledat ve vakcinačních látkách a celkově potřebách pro domácí mazlíčky. V posledních měsících se také opětovně nastartovala turecká poptávka po živém skotu.

CZ agrární vývoz do TR v posledních letech postupně klesá. Toto je způsobeno především neustálým omezováním dovozu skotu z TR strany i klesající spotřebou hovězího masa na TR trhu způsobenou na jedné straně změnou návyků spotřebitele – maso se stává příliš drahé, svoji roli zde hraje také skutečnost, že TR administrativě se nedaří dostatečně účinně motivovat domácí chovatele skotu k vlastní produkci. Výsledkem tohoto mixu je tedy nejen dlouhodobě klesající import živého skotu, ale také pokles zvěře chovaných přímo v TR. I přes tyto negativní skutečnosti dosáhl CZ agrární vývoz do TR v roce 2022, dle statistik TUIK, hodnoty 30,3 mil. USD.  

I přes výše zmíněné pozorujeme opětovné oživení turecké poptávky po živém skotu. Řada domácích chovatelů se stále obrací na ZÚ Ankara i GK Istanbul s dotazy ohledně CZ chovů a vzhledem k nepříznivé situaci na domácím trhu se všeobecně očekává mírné zvýšení TR importu v této oblasti. Pro ČR, jakožto historicky největšího exportéra živého skotu do Turecka, je tento vývoj velice zajímavý. Z hlediska specifických odvětví je možné upozornit i na neustále rostoucí TR exporty ryb – i zde je možné stále rozvíjet R&D projekty a navazovat na úspěšně běžící spolupráci mezi univerzitami obou zemí, Turecko v této oblasti nabízí i řadu investičních příležitostí. Jedná se o obecně platnou skutečnost v živočišném průmyslu, která se týká mimo jiné i drůbeže. 

Dle vyjádření Ministerstva zemědělství a lesnictví narostl počet domácích mazlíčků v posledních třech letech o 30-40 % (v Turecku ale neplatí povinnost své psy registrovat jako např.: v ČR, takže přesné statistiky o počtu psů a koček v zemi neexistují a vychází se spíše z dat založených na údajích o poptávce; vedle toho v TR existuje obrovská populace toulavých psů a koček). Zde opět Turecko nedisponuje domácími kapacitami na uspokojení domácích potřeb a to nejen v oblasti vakcinace psů a koček, ale také v oblasti jejich krmiv, kde obzvláště movití majitelé domácích mazlíčků preferují zahraniční produkty před těmi domácími.

Při dovozu vakcinačních prostředků či krmiv do Turecka je třeba brát v potaz poměrně složité certifikační procedury. Odpovědnou institucí je v tomto směru Ministerstvo zemědělství a lesnictví, konkrétně „General Directorate of Food and Control/Veterinary Health Products Department“. Existuje zde také celá řada domácích společností specializujících se na právní pomoc v průběhu certifikačního procesu. Obecně je cestou také využití prověřeného tureckého importéra, který tyto záležitosti obstará za zahraniční společnost. 

Železniční sektor

Turecko sice disponuje 6. nejdelší sítí vysokorychlostních železnic v Evropě a 8. na světě, velice ovšem zaostává v oblasti městské kolejové dopravy. Jakožto země s nejvíce milionovými městy v Evropě (23), mladou a dynamicky se vyvíjející populací má velké problémy s přelidněním a dopravou v městských oblastech. Většina měst proto do svých strategických plánů zahrnuje výstavbu nových linek metra či započetí staveb metra obecně. Na pořadu dne jsou ve většině měst i diskuze o zavedení tramvajové dopravy, které je v zemi spíše raritou, než pravidlem. 

V současnosti se v Turecku staví nové linky metra v Izmiru a Istanbulu. Tramvajové linky se rapidně rozšiřují v Burse,  Istanbulu i Gaziantep, možnosti rozšíření tramvajových linek jsou dále zkoumány v Eskisehiru a město Mersin má v plánech vybudování zcela nové tramvajové sítě.  Dle předpokladů národního dopravce TCDD bude v následujících letech pro potřeby městské kolejové dopravy v zemi třeba pořídit cca 7000 kolejových souprav a vystavět ve městech 1500 km kolejí (v současnosti je v zemi 812 km kolejí). Při splnění těchto předpokladů by došlo ke zdvojnásobení nárůstu počtu městských kolejových souprav v zemi.

V současné době pokračuje stavba vysokorychlostní železniční tratě mezi Ankarou a Izmirem. Po dokončení projektu se doba jízdy mezi oběma městy vzdálenými 624 kilometrů zkrátí na 3,5 hodiny. Kromě toho je na konci roku 2024 plánované dokončení železniční tratě Mersin-Osmaniye-Adana-Gaziantep, která je ve výstavbě. Po dokončení této tratě tedy bude možné cestovat vysokorychlostním vlakem ze západní turecké hranice s Bulharskem až na syrské hranice.

Turecké ministerstvo dopravy také představilo „Akční plán pro řízení energie a změnu klimatu“, v němž jedno z tří hlavních témat je „Ekologická doprava na železnici”. Ve střednědobém horizontu 4-10 let se v rámci plánu počítá s tím, že 35 % energie spotřebované na železnici bude pokryto z obnovitelných zdrojů. Zejména zajištění koordinace těchto druhů dopravy s inteligentními dopravními systémy může být dalším předmětem zájmu českých výrobců.

Na druhé straně pokračuje výstavba a rozšiřování systémů metra, tramvajových tratí a dalších lehkých kolejových systémů. Budují se nové linky metra v Ankaře, Izmiru, Istanbulu, Burse, Kayseri, Gaziantep, Konya, Antalya, Samsun, Kocaeli, Adana. Ve všech těchto projektech mají čeští výrobci šanci na úspěch. Důležité je ale také přijít s komplexním řešením a nabídnout tureckému partnerovi možnosti financování. Právě ucelená řešení mají v tureckých poměrech největší potenciál uspět.

Průmyslové technologie, průmysl 4.0

V oblasti strojírenské techniky zůstává Turecko, i přes výrazný nárůst svého exportu, v červených číslech. Zahraniční strojaři zde nachází uplatnění zejména v oblasti přesných obráběcích strojů a frézování. Užití těchto produktů/materiálu je poté sektorově pestré – od obranného, přes železniční až po loďařský průmysl. Systém investičních pobídek v současnosti nijak nediskriminuje turecké výrobní společnosti kupující zahraniční stroje, což nahrává orientaci na kvalitu a umožňuje další působení českých subjektů.

Obrábění tvarově složitých celků a možnost upravit stroje na základě přání zákazníka jsou vysokými předpoklady úspěchu působení na tureckém trhu zj. v oblasti obranného průmyslu. Právě takové stroje se podílí na několika projektech strategického významu turecké armády, kde velkou roli hraje i schopnost opracovat nejen tvarově složité, ale také až extrémně těžké obrobky. Licenční řízení je zde samozřejmostí, se kterou musí v tomto případě exportér počítat.

V oblasti soustružení a frézování je možné poukázat na potenciál v oblasti CNC soustruhů či univerzálních hrotových brusek. Tyto menší stroje mohou najít uplatnění v automobilovém či dodavatelském průmyslu. Zde je možné se soustředit na oblasti zejména okolo měst Bursa a Kocaeli – místům, kde se koncentruje největší množství subjektů aktivních v automotivu.

Zajímavá je také oblast fréz a vrtáků pro různé typy materiálů, kde zásadní roli hraje lepší odolnost proti porušování řezné hrany. Turecké firmy zde také poptávají diamantové a CBN brousící nástroje pro přesné obrábění společně s diamantovými a tvrdokovovými korunkami a dláty. Jedná se o velice specifické produkty, které jsme v ČR schopni vyrobit a uspokojit tak potřeby v této oblasti ještě nenasyceného místního trhu.

Zajímavé jsou pak možnosti uplatnění českých exportérů na tzv. joint-ventures cílící na třetí trhy – zde jde o univerzální příležitost, které neplatí pouze pro strojírenství. Turecko se v posledních letech zaměřuje na pronikání na trhy Postsovětských republik a Afrického kontinentu. Dle Turecké agentury pro spolupráci a kooperaci bylo na Africkém kontinentu vybudováno 205 infrastrukturních projektů a 210 projektů pro zemědělský rozvoj tamních států. Za konkrétní zmínku stojí např. budování železniční infrastruktury v Etiopii, do kterého již turecké subjekty investovaly přes 1,7 miliard dolarů. V posledních letech, se také pořádají veletrhy orientované pouze na Africké státy a turecké firmy nacházejí odbytiště svých výrobků v Africe.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Oblast vědy, výzkumu a inovací v Turecku centrálně zastřešuje TUBITAK (Turecká rada pro vědecký a technologický výzkum), implementace poté leží na univerzitách a výzkumných ústavech. Výzkumné a vývojové aktivity v Turecku vykazují v posledních letech výrazný nárůst. Turecko se v roce 2022 umístilo na 37. místě v žebříčku „Global Innovation Index“, přičemž ještě v roce 2011 zaujímalo ve stejném Indexu 65. místo. Podíl výdajů na VaV v rámci HDP činil v roce 2020 1,37 %, v roce 2021 se podíl výdajů na VaV na HDP zvýšil na 1,40 %.

 TUBITAK se nyní nepřekvapivě, i vzhledem k implikacím Zeleného údělu na TR ekonomiku, zaměřil na otázku zelené transformace spojený s deklarovaným cílem dosáhnout bezemisní ekonomiky do roku 2053. S cílem přispět k boji proti klimatickým změnám a problémům životního prostředí na samém začátku roku 2021 připravil TUBITAK pokyny k prioritním otázkám výzkumu, vývoje a inovací, kterými jsou boj se změnou klimatu; ochrana životního prostředí a biologická rozmanitost; čistá a cirkulární ekonomika; čisté, dostupné a bezpečné dodávky energií; zelené a udržitelné zemědělství a udržitelná inteligentní doprava.

TUBITAK také podnikl významné kroky v oblasti VaV v oblasti potravin. Food Innovation Center a Turkish Food Innovation Platform – TUGIP, zřízené v rámci největšího tureckého projektu výzkumu, vývoje a inovací INNOFOOD, se otevírají 6. července 2023. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost potravinářského průmyslu na základě inovací v regionálním a mezinárodním měřítku.

Pokud jde o další vědecké oblasti mimo ty již dříve zmíněné, můžeme dále poukázat na potenciál spolupráce mezi Českou republikou a Tureckem v oblasti jaderné energetiky, technologie elektromobilů včetně baterií a technologie dobíjecích stanic. Dále také sektor čipových technologií, biotechnologií, zdravotnického průmyslu či nanotechnologií.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí

Doporučujeme