Udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace – krok za krokem

Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o získání profesní kvalifikace.Udělování autorizací probíhá na základě zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel si nejprve vybere, pro kterou profesní kvalifikaci či profesní kvalifikace chce získat autorizaci. Jednotlivé profesní kvalifikace náleží dle svého zaměření do gesce autorizujících orgánů, jimiž jsou ústřední správní úřady. Následně je nutné podat na příslušný autorizující orgán, který má v gesci danou profesní kvalifikaci, jejíž dosažení hodlá ověřovat, písemnou žádost o autorizaci. Žádost o autorizaci podléhá správnímu poplatku. Autorizující orgán o udělení autorizace rozhodne do 30 dnů.

Postup pro získání oprávnění:

  1. Výběr profesní kvalifikace
  2. Podání žádosti o autorizaci

1) Výběr profesní kvalifikace

Seznam všech profesních kvalifikací včetně dalších důležitých informací týkajících se profesních kvalifikací lze nalézt na stránkách Národní soustavy kvalifikací. U každé profesní kvalifikace je uvedeno, pod který autorizující orgán spadá. Tomuto autorizujícímu orgánu je poté nutno zaslat žádost o autorizaci. Např. o autorizaci pro profesní kvalifikaci Mlékař bude zájemce žádat Ministerstvo zemědělství, o autorizaci pro profesní kvalifikaci Stravovací a ubytovací služby Ministerstvo pro místní rozvoj.

Další důležité informace týkající se procesu autorizací lze též nalézt na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a též na stránkách jednotlivých autorizujících orgánů.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

2) Podání žádosti o autorizaci

Písemná žádost se podává příslušnému autorizujícímu orgánu. Žádost je doporučeno podávat na již existujícím formuláři. Konkrétní vzory formulářů lze vždy nalézt na internetových stránkách autorizujících orgánů.

Existují 4 druhy žádostí:

Další informace o autorizaci a náležitosti žádosti

Další důležité informace

Pokud žadatel splní všechny podmínky pro udělení autorizace stanovené zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, má na udělení autorizace právní nárok.

Platnost autorizace je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace.

Udělená autorizace je nepřevoditelná na jiné fyzické nebo právnické osoby a nepřechází na právní nástupce.

Další informace o autorizačním řízení

Úřad udělí autorizaci do 30 dnů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu.

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme