Úřední měření – autorizace krok za krokem

Úředním měřením rozumíme metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má charakter veřejné listiny.Jedná se o stanovení hodnoty fyzikální nebo technické veličiny měřidly a postupy stanovenými autorizační listinou. Hodnota veličiny, vyjádřená číselnou hodnotou měřené veličiny a měřicí jednotkou, je úředně zaručena. Předmětem stanovení může být rovněž složení látek a materiálů.

Vyhodnocování a porovnávání výsledků úředního měření s hodnotami stanovenými právními nebo jinými předpisy není předmětem výkonu úředního měření.

Je vhodné, aby zájemce o výkon této činnosti před podáním žádosti nejprve absolvoval, vzhledem ke specifičnosti a složitosti celého procesu, tzv. vstupní pohovor s pracovníky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, který provádí autorizaci k výkonu této činnosti. Zde mimo jiné získá všechny potřebné informace, týkající se výkonu úředního měření a náležitostí pro podání žádosti o tuto autorizaci.

Jedním ze základních dokladů, které se k žádosti o autorizaci přikládají, jsou certifikáty odborné způsobilosti osob, které budou činnost vykonávat. Tyto certifikáty vydávají na základě žádosti akreditované certifikační orgány pro certifikaci pracovníků.

Základním podkladem pro žádost o autorizaci k výkonu úředního měření je osvědčení o technické a metrologické způsobilosti, které vydává Český metrologický institut.

Postup pro získání oprávnění (autorizace):

 1. Žádost o vydání certifikátu odborné způsobilosti
 2. Žádost o vydání osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření
 3. Žádost o autorizaci

1) Žádost o vydání certifikátu odborné způsobilosti

Na vydání certifikátu není zákonem stanovena lhůta

2) Žádost o vydání osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k úřednímu měření

K žádosti se přikládá:

 • Certifikát (nebo certifikáty) odborné způsobilosti úředního měřiče
 • Kopie Výpisu z obchodního rejstříku (u právnických osob). Ten je možné získat na každém kontaktním místě veřejné správy (tzv. czechpoint). Fyzické osoby, které jsou podnikateli přikládají kopii živnostenského listu.
 • Seznam a metrologické parametry všech měřidel určených k provádění úřednímu měření včetně uvedení jejich největších dovolených chyb
 • Doklad o vlastnictví nebo smluvní dostupnosti měřidel, určených pro výkon úředního měření
 • Doklady o metrologické návaznosti měřidel (kalibrační nebo ověřovací listy).
 • Seznam normativně technické dokumentace vztahující se k příslušnému měření.
 • Metodiky měření obsahující také výpočty nejistot měření.
 • Doklady způsobilosti, pokud jsou pro daný obor měření vyžadovány jinými právními předpisy.
 • Návrh deníku Úředního měření dle MPM 13-06, příloha č. 8 a návrh dokladu o úředním měření dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Další doklady podle dispozic Českého metrologického institutu.

Český metrologický institut vydá osvědčení, lhůta pro jeho vydání není stanovena.

3) Žádost o autorizaci

Další informace o žádosti a o autorizačním řízení

Úřad vydá rozhodnutí o autorizaci ve lhůtě stanovené správním řádem.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci lze provádět úřední měření.

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme