Usazený patentový zástupce – zahraniční osoba

Činností patentového zástupce rozumíme poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.Zájemce o provozování činnosti usazeného patentového zástupce musí nejprve zažádat o uznání odborné kvalifikace Komoru patentových zástupců, dále musí v případě podstatných rozdílů mezi kvalifikací dosaženou a kvalifikací potřebnou vykonat rozdílovou zkoušku pořádanou Úřadem průmyslového vlastnictví. Následně zájemce zažádá o zápis do seznamu patentových zástupců.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o uznání odborné kvalifikace
 2. Žádost o vykonání rozdílové zkoušky
 3. Žádost o zápis do seznamu usazených zahraničních patentových zástupců
 4. Složení slibu (do jednoho měsíce po doručení žádosti)
 5. Uzavření pojištění odpovědnosti za škodu

1) Žádost o uznání odborné kvalifikace

 • Žádost v následujícím rozsahu se podává na Komoře patentových zástupců.

K žádosti je nutné doložit:

 1. doklad o dosažení vysokoškolského vzdělání (prostá kopie)
 2. osvědčení o vykonávání profese patentového zástupce v zahraničí
 3. doklad o úhradě poplatku za zkoušku 2.000,- Kč

V případě zjištění podstatných rozdílů mezi kvalifikací dosaženou a kvalifikací potřebnou

2) Žádost o vykonání rozdílové zkoušky

 • Žádost se podává na Úřad průmyslového vlastnictví, který vydá o vykonání zkoušky doklad.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

3) Žádost o zápis do seznamu usazených zahraničních patentových zástupců

 • Žádost se podává na Komoru patentových zástupců České republiky.

K žádosti je nutné přiložit:

 1. výpis z rejstříku trestů
 2. doklad o uznání kvalifikace, případně doklad o složení rozdílové zkoušky

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

4) Složení slibu (do jednoho měsíce po doručení žádosti)

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Základní informace o činnosti Patentového zástupce

Úřad zapíše žadatele do seznamu a o zápisu vydá do 15 dnů osvědčení

5) Uzavření pojištění odpovědnosti za škodu

 1. individuální
 2. v rámci hromadné smlouvy uzavírané Komorou patentových zástupců

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme