Usnadňování investic ve WTO

Na 11. Ministerské konferenci Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) uskutečněné v prosinci 2017 v Buenos Aires bylo 70 členy WTO vydáno společné ministerské prohlášení k usnadňování investic.Mezi konkrétní výsledky 11. Ministerské konference WTO, která proběhla ve dnech od 10. do 13. prosince 2017 v Buenos Aires, lze zařadit společné ministerské prohlášení 70 členů WTO, ve kterém vyzývají ke strukturované diskuzi s cílem vytvoření mnohostranného rámce pro usnadňování investic, jež představuje jedno z potenciálních „nových témat“ do budoucího pracovního programu WTO.

Problematika usnadňovaní (facilitace) investic není zcela nová a je diskutována i na jiných mezinárodních fórech, např. na půdě UNCTAD, OECD nebo Světové banky. Z důvodu provázanosti obchodu a investic a jejich rostoucího významu pro rozvoj se však prosazuje názor, že by téma mělo být diskutováno především v rámci WTO.

V nejobecnější rovině do usnadňování investic patří především odstraňování technických a administrativních překážek pro investice a investiční operace a rovněž praktických obtíží, se kterými se investoři setkávají. Dále lze pod investiční facilitaci zařadit zlepšení transparentnosti a dostupnosti informací pro investory, účinné správní postupy pro investory, posílení konzistence a předvídatelnosti politického prostředí pro investory, kroky ke zlepšení odpovědnosti a efektivnosti státních úřadů předcházení investičních sporů, spolupráce mezi agenturami na podporu investic a vytváření podpůrného mechanismu pro investory.

Podle ministerského prohlášení z Buenos Aires by se aktivity ve WTO měly soustředit na určení a rozvinutí nástrojů, které usnadní přímé zahraniční investice, a to prostřednictvím zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti investičních opatření, posílení mezinárodní spolupráce, sdílení informací, předcházení sporů, urychlení správních řízení nebo vyjasnění vztahu k již existujícím pravidlům WTO.

Tyto diskuze by se pak neměly týkat přístupu na trh, investiční ochrany ani systému řešení sporů investor-stát. Zaručeno by mělo být právo států na regulaci pro účely naplňování jejich politických cílů. Vytvářený rámec by tak měl být flexibilní a přizpůsobivý k měnícím se státním prioritám v oblasti usnadňování investic.

Dle údajů UNCTAD celkový počet facilitačních opatření pro investice zůstává za posledních šest let nízký a pouze malá pozornost je na mezinárodní úrovni věnována odstraňování praktických překážek pro investice. V porovnání s usnadňováním obchodu, kde vstoupila v platnost 22. února 2017 Dohoda WTO o usnadňování obchodu, která byla sjednána na Ministerské konferenci WTO na Bali v r. 2013, existuje jen málo mezinárodních pravidel pro usnadňování investic, a to i na regionální úrovni.

Jedná se o oblast, která byla v investičních politikách dosud spíše opomíjena. ČR proto považuje toto téma za důležité a podporuje jej. Navíc jde o problematiku úzce spojenou s atraktivitou investičního prostředí, kterou se ČR snaží dlouhodobě zvyšovat. Zároveň mohou budoucí mnohostranná pravidla v této oblasti napomoci i českým investorům v zahraničí.

Doporučujeme