Provádění veřejných dobrovolných a nedobrovolných dražeb – získání koncese krok za krokem

Na základě oprávnění lze provádět dražby dobrovolné i nedobrovolné. Dále jde o oprávnění k činnosti směřující k zabezpečení organizace dražby.

Zájemce o provozování koncese musí získat rozhodnutí o udělení koncese od živnostenského úřadu. Koncese se uděluje na základě písemné žádosti. K žádosti se vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí:

pro provádění veřejných dražeb dobrovolných:

 1. vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 3. střední vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 4. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 9 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 5. doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona;

pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných:

 1. vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání a 4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 3. střední vzdělání a 6 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 4. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 10 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 5. doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), 1) nebo m) živnostenského zákona

Dále musí dražebník uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho činností. Tuto smlouvu je nutné uzavřít do 30 dnů od vzniku oprávnění.

Dražebník provádějící nedobrovolné dražby musí vedle předchozích požadavků splňovat dále tyto podmínky:

 1. je-li právnickou osobou, musí jeho základní kapitál, popřípadě zapisovaný základní kapitál činit alespoň 5 000 000 Kč a musí být v plném rozsahu splacen
 2. jeho povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti musí být splněna tak, aby výše pojistného plnění činila alespoň 35 000 000 Kč, a
 3. je povinen mít svou účetní závěrku ověřenu auditorem

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí  je možné začít provozovat danou činnost

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme