Veterinární asanační činnost – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení povolení k výkonu odborné činnosti Veterinární asanační činnost a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Veterinární asanační činnost – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Ústřední veterinární správa vydá povolení k provozování asanačního podniku osobě, která splňuje předpoklady stanovené veterinárním zákonem:

 • věk 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost,
 • odborná způsobilost k výkonu příslušné činnosti. Osobami odborně způsobilými k provozování asanačního podniku jsou kromě veterinárních lékařů rovněž osoby odborně způsobilé podle § 59a odst. 1 písm. a) až e) veterinárního zákona., za něž se považují absolventi vysoké školy, kteří dosáhli požadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního teoretického a praktického studia v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny.
 • podmínkou je také výkon činnosti v prostředí a za veterinárních a hygienických podmínek, které odpovídají podle vyjádření příslušné krajské veterinární správy druhu a rozsahu příslušné činnosti.

Náležitosti žádosti

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště a datum narození žadatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky a identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, jakož i jména, příjmení, trvalý pobyt, nebo bydliště a data narození osob, které jsou jejím statutárním orgánem a odborným zástupcem,
 2. požadovaný druh a rozsah činnosti,
 3. místo výkonu činnosti včetně jeho prostorového uspořádání, technického a hygienického vybavení,
 4. jde-li o provozování asanačního podniku, také územní obvod (svozová oblast) a místo, kde budou vedlejší živočišné produkty neškodně odstraňovány nebo dále zpracovávány.

Pro žádost o vydání povolení k výkonu veterinární asanační činnosti, nejde-li o povolení k provozování asanačního podniku, platí výše uvedené náležitosti obdobně.

Fyzická osoba přiloží k žádosti podle § 15 odst. 1 vyhlášky výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 6 měsíců, nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 6 měsíců, a doklady o své odborné způsobilosti.

Právnická osoba přiloží k žádosti podle § 15 odst. 1 vyhlášky výpisy z evidence Rejstříku trestů osob, které jsou jejím statutárním orgánem a odborným zástupcem, nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je statutární orgán nebo odborný zástupce občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 měsíců, doklady o odborné způsobilosti odborného zástupce a vyjádření příslušné krajské veterinární správy. Výpisy z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší 6 měsíců.

Pro žádost podle § 15 odst. 2 vyhlášky platí výše uvedené přiměřeně.

Doklad o odborné způsobilosti:

 • Osobami odborně způsobilými k výkonu asanačních činností jsou osoby, které získaly vzdělání uvedené v § 59 nebo § 59a veterinárního zákona.
 • Osobou odborně způsobilou k odchytu toulavých a opuštěných zvířat a sběru a neškodnému odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu je osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou s veterinárním studijním programem, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

Další informace o povolovacím řízení


Forma povolení

 • Rozhodnutí o povolení

Příslušný úřad

 • Krajská veterinární správa/Ústřední veterinární správa

Kontrolní a dozorové orgány

 • Krajská veterinární správa/Ústřední veterinární správa

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a schválí Krajská veterinární správa/Ústřední veterinární správa. Součástí posuzování je také šetření na místě, které provádí místně příslušná Krajská veterinární správa.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od podání žádosti

Poplatky

 • Asanační činnost 1000,-; Asanační podnik 3000,-

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena

Právní úprava

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů


Existující komunitární úprava

 • Nařízení EP a Rady č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

zpět na dokument „Veterinární asanační činnost – povolení krok za krokem“

Doporučujeme