Veterinární asanační činnost – povolení krok za krokem

Veterinární asanační činností se rozumí shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů, dále dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i dezodorizace nebo odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do karantény nebo izolace.Shromažďování, přepravu, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů je možné provozovat pouze jako asanační podnik.  Asanační podnik je provozován na základě povolení vydaném Ústřední veterinární správou Státní veterinární správy.  K provozování jen některých veterinárních asanačních činností, tj. nejde-li o provozování asanačního podniku, vydá povolení krajská veterinární správa Státní veterinární správy osobě, která splňuje podmínky stanovené veterinárním zákonem a předpisy Evropské unie upravující hygienická pravidla pro vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

Odchyt toulavých nebo opuštěných zvířat nebo o sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, může provádět pouze osoba odborně způsobilá, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost, složila závěrečnou zkoušku a získala osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

Povolení je vydáno na základě písemné žádosti, jejíž požadavky jsou stanoveny v § 15 a  v případě asanačního podniku i v § 16 vyhl.č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Žádost o povolení veterinární asanační činnosti

Doklad o odborné způsobilosti:

  • Osobami odborně způsobilými k výkonu asanačních činností jsou osoby, které získaly vzdělání uvedené v § 59 nebo § 59a veterinárního zákona.
  • Osobou odborně způsobilou k odchytu toulavých a opuštěných zvířat a sběru a neškodnému odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu je osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou s veterinárním studijním programem, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

Další informace o povolovacím řízení

Místně příslušná krajská veterinární správa provádí šetření na místě – je ověřováno splnění veterinárních a hygienických podmínek

Krajská/Ústřední veterinární správa vydá rozhodnutí o povolení k provozování veterinární činnosti  v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme