Vnitrozemská vodní doprava – koncese krok za krokem

Vnitrozemská vodní doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles.

Žadatel musí nejprve složit zkoušku odborné způsobilosti, která je podmínkou pro udělení koncese živnostenským úřadem. Koncese se uděluje na základě písemné žádosti. K žádosti se vyjadřuje Ministerstvo dopravy.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o vydání plavebního dokladu
 2. Žádost o vydání koncese

1) Žádost o vydání plavebního dokladu

Forma podání

 • Žádost se podává na předepsaném formuláři. Ten lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou, nebo je dostupný ve formátu PDF. Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládá doklad o splnění požadované praxe v oboru (minimálně 5 let),

Na základě žádosti bude žadatel pozván ke složení odborné zkoušky. Po jejím úspěšném absolvování mu bude vydáno osvědčené odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby. Podrobnosti o zkoušce je možné nalézt na stránkách plavebního úřadu.

K žádosti je třeba přiložit návrh stanovení věcného, územního a časového rozsahu provozování vodní dopravy:

 • věcný rozsah – nepravidelná osobní doprava, pravidelná osobní doprava, nákladní doprava, přívoz (lze kombinovat)
 • územní rozsah – úsek vodního toku, vodní tok, vodní toky nebo obecně vodní cesty ČR, lze i včetně mezinárodních přeprav
 • časový rozsah – na dobu určitou / na dobu neurčitou.

Rozsah provozování vodní dopravy uvádí ve svém stanovisku Ministerstvo dopravy na základě ustanovení § 34 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

2) Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Ta se v tomto případě prokazuje:

 1. Osvědčením odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby ( viz předchozí bod). Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nahrazuje vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z předmětů stanovených prováděcím předpisem, pokud byly tyto předměty její součástí a pokud plavební úřad tuto zkoušku uzná z hlediska odborné způsobilosti.
 2. Kritérium spolehlivosti – za spolehlivou k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby se nepovažuje osoba, která provozovala vodní dopravu pro cizí potřeby v průběhu posledních tří let před podáním žádosti neoprávněně, a osoba, které byla v průběhu posledních tří let před podáním žádosti odejmuta koncese k provozování vodní dopravy z důvodů porušování povinností uložených právními předpisy, které s provozováním vodní dopravy souvisejí, nebo proto, že neplnila podmínky stanovené v koncesi.

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme