Vyhodnocení kritéria veřejného dluhu

Spoučást článku Podmínky přijetí eura a Česká republika.Česká republika dlouhodobě plní kritérium veřejného dluhu. Hodnota veřejného dluhu se dlouhodobě pohybuje kolem 30 % HDP, což je významně pod referenční hodnotou tohoto kritéria.

Kritérium hrubého veřejného dluhu požaduje, aby poměr vládního dluhu k hrubému domácímu produktu nepřekračoval 60 % kromě případů, kdy se tento poměr snižuje a blíží se uspokojivým tempem k referenční hodnotě.

Při hodnocení tohoto kritéria je kladen důraz zejména na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Udržitelné plnění kritéria veřejného dluhu v České republice vyžaduje adekvátně reagovat především na problém stárnutí populace. Předpokládaný demografický vývoj totiž naznačuje, že současný systém financování důchodového systému je dlouhodobě neudržitelný, protože v následujících desetiletích dojde k masivnímu nárůstu lidí v důchodovém věku (nyní je 20 % obyvatelstva starších 60-ti let, v roce 2050 to má být již 40 %). Nutnost provedení reformy penzijního systému v blízké době nevyplývá pouze z požadavku splnit jedno z maastrichtských kritérií, ale především z důvodu udržitelnosti systému veřejných financí a v zájmu dlouhodobého ekonomického růstu České republiky.

Dluh sektoru vládních institucí (v % HDP)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hodnota kritéria 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
ČR 25,3 28,8 37,8 30,4 29,8 29,6 28,9 28,8 27,9 26,8

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.

Skokové zvýšení veřejného dluhu v roce 2003 pramení ze započítání většiny nepřímých závazků vlády (vládních garancí) a ze začlenění České inkasní a České konsolidační agentury mezi vládní instituce. V následujících letech se podařilo stabilizovat podíl vládního dluhu na HDP, k čemuž významně přispěl rychlý hospodářský růst.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.