Výkon činnosti advokáta – povolení krok za krokem

Činnost advokáta spočívá v poskytování právních služeb, kterými se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.

Zájemce o výkon činnosti advokáta musí být obvykle nejprve zapsán do seznamu advokátních koncipientů. Po absolvování právní praxe ( 3 roky) pak musí vykonat advokátní zkoušku a složit advokátní slib . Zkoušku nemusí skládat ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, notářskou zkoušku, prokurátorskou zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku na komerčního právníka. Totéž platí i pro uznání právní praxe. Po složení zkoušky je možné požádat Českou advokátní komoru o zápis do seznamu advokátů. Advokát začne vykonávat advokacii nejdříve dnem složení advokátního slibu, nejpozději do tří měsíců ode dne vykonání slibu. Advokát je zapsán stejně jako advokátní koncipient do seznamu, který je veřejný (umístěný na webových stránkách České advokátní komory.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o zápis do seznamu advokátních koncipientů po splnění podmínky právní praxe
 2. Žádost o vykonání advokátní zkoušky
 3. Žádost o zápis do seznamu advokátů + vykonání advokátního slibu (splnění podmínek daných v ustanovení § 5
 4. K výkonu činnosti advokáta je dále nutné uzavřít pojištění profesní odpovědnosti

Ad 1) Žádost o zápis do seznamu advokátních koncipientů

 • Žádost se podává u České advokátní komory
 • Žádost nemá předepsanou formu avšak musí obsahovat náležitosti dané zákonem o advokacii, zejména je  nutno předložit požadované doklady o ukončeném magisterském studiu v oboru právo, pracovní smlouvu dokazující, že  žadatel je v pracovním poměru k advokátovi sjednaném na stanovenou týdenní pracovní dobu a doklad o bezúhonnosti.

Po absolvování tříleté právní praxe může advokátní koncipient požádat o vykonání advokátní zkoušky. Do doby právní praxe lze započítat i dobu jiné právní praxe (max. v rozsahu 1 roku). Žadatel musí sdělit a doložit, že nehodlá absolvovat celou dobu právní praxe.

Ad 2) Žádost o vykonání advokátní zkoušky

K žádosti se přikládá:

 • potvrzení advokáta, u něhož je jako advokátní koncipient doposud v pracovním poměru, že do konce zákonné koncipientské praxe u něj zůstává v pracovním poměru,
 • potvrzení o účasti na akcích k výchově advokátních koncipientů
 • záznamy o významnějších úkonech právních služeb, kterých se koncipient zúčastnil nebo při kterých zastupoval advokáta
 • výpis z rejstříku trestů
 • doklad o úhradě poplatku za advokátní zkoušku. Tento poplatek za zkoušku ve výši 8.500 Kč je možno uhradit na účet ČAK č. 6724361001/2700 vedený u UniCredit Bank, KS: 308, VS: registrační pětimístné číslo koncipienta (ostatní uvedou číslo 9) nebo v hotovosti do pokladny kanceláře ČAK. Ta je otevřena vždy v pondělí až čtvrtek od 8.00 – 15.30, v pátek pak od 8.00 do 14.00.
 • v případě žádosti o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta dodat potvrzení od zaměstnavatele, kde byla jiná právní praxe vykonávána.

Další informace o povolovacím řízení

Po úspěšném složení zkoušky je žadateli vydáno osvědčení o vykonání  advokátní zkoušky.

Ad 3) Žádost o zápis do seznamu advokátů

K žádosti se přikládá:

 • doklady o získání vysokoškolského vzdělání v magisterském studiu v oboru právo na vysoké škole v České republice.
 • doklady o bezúhonnosti
 • doklad o ukončení pracovního poměru
 • doklad o vykonání advokátní zkoušky

Advokát začne vykonávat advokacii nejdříve dnem složení advokátního slibu, nejpozději do tří měsíců ode dne vykonání slibu.. Advokát je zapsán stejně jako advokátní koncipient do seznamu, který je veřejný ( umístěný na webových stránkách České advokátní komory. Komora vydá advokátovi nejpozději do jednoho týdne po zápisu do seznamu advokátů osvědčení a vyhotovený identifikační průkaz, kterým se advokát prokazuje při poskytování právních služeb.

Ad 4) K výkonu činnosti advokáta je dále nutné uzavřít pojištění profesní odpovědnosti

 • Toto pojištění pro advokáty zajišťuje Odbor hospodářský a organizační České advokátní komory. Kontakt na tel. čísle: +420 221 729 011

Po splnění přejděte k dalšímu kroku.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu.

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme