Výkon zeměměřických činností – oprávnění krok za krokem

Tato živnost zahrnuje činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územněsprávních celků a nemovitostí, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností, apod.

Ohlášení vázané živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí:

  1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo
  2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  4. oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (§ 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.), nebo
  5. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme