Vyplňování a zasílání statistických informací respondenty ČSÚ

Program statistického zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány ČSÚ. Zpravodajské povinnosti se rozumí povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování.Identifikační číslo návodu

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Vyplňování a zasílání statistických informací respondenty ČSÚ

Předmět žádosti

Předmětem žádosti je důvod vzniku zpravodajské povinnosti: Program statistického zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány ČSÚ.

Zpravodajskou povinností se rozumí povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování. Tato statistická zjišťování jsou získáváním individuálních údajů od zpravodajských jednotek pro statistické účely.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zpravodajskou jednotkou (respondentem) se stává právnická nebo fyzická osoba, která byla ČSÚ vyzvána k podávání informací.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obdržíte-li statistický výkaz (s průvodním dopisem a další pokyny ČSÚ), pečlivě jej prostudujte, vyplňte a zašlete na příslušný úřad.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Vyplňte a zašlete statistický výkaz dle pokynů ČSÚ.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Český statistický úřad

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Kontaktní místo a případně i osoba jsou uvedeny v průvodním dopise nebo na titulní straně výkazu.

Jaké doklady a informace musíte mít sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář statistického výkazu (dále jen výkaz) respondent obdrží poštou.

O náhradní výkaz lze požádat buď příslušný odbor statistického zpracování ČSÚ (uveden na titulní straně výkazu) nebo je možné si jej stáhnout ve formátu PDF ze stránky Vzory výkazů ČSÚ.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Statistické výkazy, příp. programy pro elektronické pořízení výkazu jsou poskytovány respondentům bezplatně.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro dodání výkazu zpět na Český statistický úřad je uvedena vždy na titulní straně výkazu spolu s kontaktní adresou.

Kteří jsou další účastníci postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po Vás jako po žadateli požadovány

Případná spolupráce při vyjasňování sporných údajů s ČSÚ

Můžete využít tuto elektronickou službu

ČSÚ u většiny statistických šetření nabízí možnost vyplnění a odeslání výkazu elektronicky. Program pro elektronické vyplnění výkazu lze získat zdarma elektronickou poštou nebo je možné si jej stáhnout z webu ČSÚ.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

89/1995 Sb., zákon o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Program statistických zjišťování

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

ČSÚ může vyzvat zpravodajskou jednotku k vyjasnění a opravě vykázaných údajů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce zpravodajským jednotkám a podmínky pro jejich uložení jsou určeny zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a to:

  • a) až do výše 100 000 Kč, jestliže neposkytne údaje za základě programu statistických zjišťování nebo je poskytne opožděně nebo nesprávně,
  • b) až do 50 000 Kč za porušení jiné povinnosti stanovené tímto zákonem.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

1. Jsem povinen poskytovat údaje ČSÚ?

Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout ČSÚ požadované údaje. Splnění zpravodajské povinnosti nelze odmítnout ani s odvoláním na ustanovení zvláštních předpisů o dodržování obchodního tajemství.

2. Proč jsem se stal respondentem statistického zjišťování?

Vznik zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty vyplývá z Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit?

Český statistický úřad, odbor informačních služeb,
Na padesátém 81,
100 82 Praha 10

tel.: 274 052 304, 274 052 648, 274 052 451, 274 052 765

Příslušné informace můžete také získat z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Na internetových stránkách ČSÚ v části věnované sběru dat nebo na internetových stránkách věnovaných statistickým výkazům.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český statistický úřad, odbor přípravy statistických úloh

Za správnost návodu odpovídá pan, paní

Ing. Miluše Kavěnová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

30. června 2004

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21. března 2011

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme