Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy – povolení krok za krokem

Činnost spočívá ve vypracovávání průkazu energetické náročnosti budovy, kterým se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

  • Žadatel musí splňovat odbornou způsobilost. Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.
  • Žadatel musí dále úspěšně složit zkoušku (písemná a ústní část zkoušky) k výkonu oprávněných činností v oblasti energetické účinnosti. Tato zkouška se skládá před odbornou komisí na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Po jejím absolvování pak již stačí zažádat o zápis do seznamu energetických specialistů.
  • O oprávnění k této činnosti může každá fyzická osoba, která splní podmínky pro udělení oprávnění podle § 10 odst. 2 zák. č. 406/2000 Sb. Žadatel je na základě písemné žádosti předvolán před zkušební komisi, kde musí složit zkoušku (písemná a ústní část zkoušky). V případě úspěšného složení je žadateli vydáno osvědčení, na jehož základě může vykonávat činnost.

Žádost o udělení oprávnění energetického specialisty

  • Žádost se podává na Ministerstvu průmyslu a obchodu
  • Žádost se podává prostřednictvím formuláře, který je dostupný na internetových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost je třeba žádost vyplnit ručně a fyzicky poslat společně se všemi přílohami na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

K žádosti se přikládá:

  • doložení praxe (potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ čestné prohlášení o délce a oboru praxe)
  • kopie dokladu o dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení)

Další informace o žádosti a o povolovacím řízení

Absolvování zkoušky před odbornou komisí, do 30 dnů vydáno rozhodnutí a osvědčení.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Formuláře uvedené v návodu:

  • Žádost o zkoušení k výkonu oprávněných činností v oblasti energetické účinnosti
 

• Oblasti podnikání: Energetika