Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů

Činnost spočívá ve výrobě lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukernatých roztoků v úpravě lihu takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací a výrobě alkoholických nápojů, při jejichž výrobě přímo vzniká destilací alespoň část etanolu obsaženého v těchto nápojích, s výjimkou výroby ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením. Tato činnost se nevztahuje na výrobu piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny.

Zájemce o provozování koncese musí získat rozhodnutí o udělení koncese od živnostenského úřadu. Koncese se uděluje na základě písemné žádosti. K žádosti se vyjadřuje Ministerstvo zemědělství.

Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Těmi se v tomto případě rozumí:

  1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii, nebo
  2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
  3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
  4. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru,

Žadatel dále k žádosti přikládá:

  1. popis a nákres uspořádání výrobního zařízení lihovaru,
  2. technickou (projektovou) dokumentaci výrobního zařízení lihovaru a
  3. doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně a k výrobnímu zařízení uvedeného lihovaru

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme