Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, ortéz a dalších obdobných věcí

Tato činnost spočívá v sériové výrobě protéz, ortéz a měkkých bandáží po stránce druhové, konstrukční a materiálové dále v úpravách a opravách sériově vyráběných protéz, ortéz a měkkých bandáží.

Ohlášení řemeslné živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy ohlášení

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí:

  1. odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik – protetik podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nebo
  2. odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetický technik podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a 3 roky praxe v oboru, nebo
  3. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, nebo
  4. doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme