Výroba a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci – koncese krok za krokem

Činnost spočívá ve výrobě a rozvodu tepelné energie, na které se neuděluje licence podle jiného právního předpisu. Instalovaným výkonem jednoho zdroje se rozumí celkový výkon kotelny, ve které může být instalován jeden zdroj s výkonem nad 50 kW, nebo více zdrojů o nižším výkonu, které ve svém součtu překročí hodnotu 50 kW. Obsahem živnosti není dodávka tepelné energie zajišťovaná vlastníky domů pro své vlastní nájemníky.

Zájemce o provozování koncese musí získat rozhodnutí o udělení koncese od živnostenského úřadu. Koncese se uděluje na základě písemné žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. K žádosti se vyjadřuje Státní energetická inspekce.

Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí:

  1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy a 3 roky praxe v oboru, nebo
  2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 6 roků praxe v oboru, nebo
  3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 6 roků praxe v oboru;

u zdrojů tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje:

  1. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzděláni s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
  2. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro provozování malých energetických zdrojů vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese a není držitelem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, musí dále:

  1. prokázat že má technické předpoklady k zajištění výkonu koncesované činnosti (podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.) a že touto činností nedojde k ohrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí.
  2. musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme