Laboratorní vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení povolení a další informace o povolovacím řízení k výkonu odborné činnosti laboratorní vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce.zpět na dokument „Laboratorní vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel)“

Podmínky udělení povolení

 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost k výkonu příslušné činnosti – tj. veterinární lékaři, a jiné osoby než soukromý veterinární lékař, tj. soukromý veterinární technik, osoba odborně způsobilá podle § 59a odst. 1 písm. b) až e) veterinárního zákona a osoba, která absolvovala speciální odbornou průpravu, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.
 • podmínka vykonávat činnost v prostředí a za veterinárních a hygienických podmínek, které odpovídají podle vyjádření příslušné krajské veterinární správy druhu a rozsahu příslušné činnosti. Krajská veterinární správa splnění této podmínky osobně posoudí na místě.

Náležitosti žádosti

Žádost obsahuje:

1.     jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště a datum narození žadatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky a identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, jakož i jména, příjmení, trvalý pobyt, pobyt nebo bydliště a data narození osob, které jsou jejím statutárním orgánem a odborným zástupcem,

2.     způsobilost k právním úkonům

3.     bezúhonnost,

4.     požadovaný druh a rozsah činnosti.

Fyzické osoby k žádosti přikládají:

 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 6 měsíců
 • doklady odborné způsobilosti

Právnické osoby k žádosti přikládají:

 • výpisy z evidence Rejstříku trestů osob, které jsou jejím statutárním orgánem a odborným zástupcem
 • doklady o odborné způsobilosti odborného zástupce

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení – správní rozhodnutí

Příslušný úřad

 • Krajská veterinární správa

Kontrolní a dozorové orgány

 • Krajská veterinární správa

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a schválí krajská veterinární správa. V případě nutnosti provádí v průběhu rozhodování místní šetření.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od podání žádosti

Poplatky

 • 2000,- Kč (položka 73 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb.)

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena


Právní úprava

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Existující komunitární úprava

K žádosti se přikládají doklady odborné způsobilosti.

Podává-li žádost právnická osoba, přikládá tytéž doklady, které se týkají odborného zástupce a výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce.

Další informace o povolovacím řízení

Krajská veterinární správa vydá rozhodnutí o povolení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na dokument „Laboratorní vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel)“

Doporučujeme