Uskutečňování vzdělávacího programu pro lékařské obory

Uskutečňováním vzdělávacího programu pro lékařské obory rozumíme přípravu na výkon povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jejímž ukončením se získává specializovaná způsobilost.Zájemce o uskutečňování vzdělávací činnosti pro lékařské obory zažádá o udělení akreditace Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Žádost o udělení akreditace

Žádost pro:

 1. obor specializačního vzdělávání
 2. doplňující odbornou praxi
 3. certifikovaný kurz

adresuje žadatel Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

K žádosti je nutné doložit:

 1. Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu s podpisem statutárního orgánu (statutární orgán je ředitel, nebo jednatel nebo předseda představenstva nebo fyzická osoba, která žádost předkládá).
 2. Dotazník, ve kterém jsou uvedeny informace o personálním a materiálně – technickém zabezpečení, včetně údajů o zajištění celého spektra vzdělávacího programu nebo ucelené části vzdělávacího programu.
 3. Spolu se žádostí je nutno doložit plán atestační přípravy školence, včetně plánu plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud pracoviště zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.
 4. Doklady o odborné a specializované způsobilosti nebo jiné odborné kvalifikaci fyzických osob (garantů, školitelů) odpovědných za průběh specializačního vzdělávání nebo doplňující odborné praxe na konkrétním pracovišť (kopie).
 5. Výpis z obchodního rejstříku (kopie). Předkládá právnická osoba.
 6. Doklad o registraci nestátního zdravotnického zařízení (kopie). Předkládá fyzická osoba.
 7. Zřizovací listina (kopie). Předkládá zdravotnické zařízení.
 8. V případě, že žadatel bude zajišťovat vzdělávací program v celém rozsahu a nezabezpečuje ho vlastními prostředky, je nutné v žádosti uvést seznam smluvních zařízení a žádost doložit smlouvou o spolupráci s jiným akreditovaným pracovištěm.
 9. V případě, že žadatel bude zajišťovat část vzdělávacího programu, v žádosti uvede vymezení části vzdělávacího programu (tzn. ucelenou část, která je vymezena platným vzdělávacím programem). Smluvní zařízení, která nemají akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele a spolu s doložením smlouvy k žádosti žadatele je nutné doložit dotazník o personálním a materiálně – technickém zabezpečení spolupracujícího pracoviště a doklady o odborné a specializované způsobilosti školitelů na spolupracujícím pracovišti.
 10. Nutné náležitosti ve smlouvě :
  • vyznačení smluvních stran, včetně sídla a IČ;
  • vypsaná jména statutárních orgánů;
  • smlouva musí vymezovat vzájemná práva a povinnosti;
  • způsob vypořádání případného způsobení škod a náhrada škody;
  • údaj o tom, zda plnění smlouvy bude bezúplatné, nebo uvést výši ceny za poskytnutí plnění smluvního ujednání;
  • informaci o případném prodlení;
  • název vzdělávacího programu a vymezení části vzdělávacího programu, včetně délky a počtu měsíců.
 11. Žádost se zasílá ve trojím ve trojím písemném vyhotovení (1x originál a 2x kopie) spolu s elektronickou podobou (CD).
 12. Doklad o zaplacení správního poplatku (1000 Kč kolek, který se lepí na žádost na vyznačené místo). V případě, že kolek nebude přilepen, ministerstvo neručí za jeho ztrátu.

Žádosti jsou ke stažení na adrese:

Další informace o žádosti a o povolovacím řízení

Úřad rozhodne o udělení akreditace ve lhůtě 4 měsíců + 60 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme