Uskutečňování vzdělávacího programu pro nelékařské obory

Uskutečňováním vzdělávacího programu pro nelékařské obory rozumíme přípravu na výkon zdravotnického povolání a na výkon činnosti související s poskytováním zdravotní péče.Uskutečňování vzdělávacích programů podle zákona č. 96/2004 Sb.

Udělením akreditace se získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro:

 1. specializační vzdělávání(zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví)
 2. akreditovaný kvalifikační kurz(zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví)
 3. certifikovaný kurz (zpracovaný v souladu s § 61 zákona č. 96/2004 Sb.)

V případě vzdělávacích programů akreditovaných kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů se uděluje akreditace na celý vzdělávací program.

Žádost se předkládá v trojím písemném vyhotovení a na CD Ministerstvu zdravotnictví, Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání.

Žádost o udělení akreditace obsahuje:

 1. Formulář žádosti o udělení akreditace s dokladem o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč formou kolku vyplněný prostřednictvím aplikace Evidence zdravotnických pracovníků (EZP)
 2. Doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob (odborných garantů/školitelů);
 3. Doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob, které se budou podílet dále na vzdělávacím programu;
 4. Seznam lektorů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat;
 5. Příslušný vzdělávací program;
 6. Materiální a technické vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení;
 7. Doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru;
 8. Smlouvu o vzájemné spolupráci (pokud žadatel není poskytovatelem zdravotní péče v příslušném oboru);
 9. Doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání;

Vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávací programu.

Příloha:

Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu (Metodicky-pokyn-k-priprave-a-realizaci-vzdelavaciho-programu-certifikovaneho-kurzu.doc, 114 kB)

Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (Metodicky-pokyn-k-priprave-a-realizaci-vzdelavaciho-programu-akreditovaneho-kvalifikacniho-kurzu.doc, 73 kB)

Metodický pokyn k přípravě specializačních vzdělávacích programů (Metodicky-pokyn-kterym-se-stanovi-pravidla-specializacniho-vzdelavani.doc, 127 kB)

Ministerstvo zdravotnictví vydá rozhodnutí do 60 dnů od obdržení stanoviska akreditační komise.

 

 

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme