Vzor: Licenční smlouva

Vzor licenční smlouvy mezi poskytovatelem, který je výlučným vlastníkem autorských práv, a nabyvatelem o oprávnění k výkonu práva autorského k užívání díla. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku si strany mohou ujednat licenční smlouvu, když jedna smluvní strana za odměnu poskytne druhé oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. Malí a střední podnikatelé si tak mohou ujednat například použití loga na reklamních předmětech, známého citátu z filmu nebo část textu písně na reklamním letáku nebo katalogu, použití fotografií, obrázků a jiných autorských děl.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví

(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s  § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1Smluvní strany

1.1 Obchodní firma či jméno a příjmení: (doplnit)

IČO nebo dat. nar. (příp. RČ): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit) (pouze v případě PO)

zastoupen/a: (doplnit), (doplnit funkci) (pouze v případě PO)

bankovní spojení: (doplnit)

(dále jen jako „Poskytovatel“)

a

1.2 Obchodní firma či jméno a příjmení: (doplnit)

IČO nebo dat. nar. (příp. RČ): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit) (pouze v případě PO)

zastoupen/a: (doplnit), (doplnit funkci) (pouze v případě PO)

bankovní spojení: (doplnit)

(dále jen jako „Nabyvatel“)

Poskytovatel a Nabyvatel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Poskytovatel prohlašuje a činí nepochybným, že je výlučným a nezpochybnitelným vlastníkem ochranné známky / patentu / užitného vzoru / průmyslového vzoru (zvolit a blíže specifikovat) (dále jako „Předmět licence“), jehož bližší specifikace je Přílohou č. 1 této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

2.2 Poskytovatel je oprávněn s Předmětem licence samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat.

2.3 Poskytovatel hodlá za podmínek této Smlouvy poskytnout Nabyvateli oprávnění k výkonu majetkového práva k užívání Předmětu licence.

3. Předmět smlouvy

3.1 Poskytovatel za podmínek a v rozsahu uvedeném v této Smlouvě uděluje Nabyvateli za úplatu / bezúplatně (zvolit) oprávnění k výkonu majetkových práv k užití Předmětu licence (dále jako „Licence“).

3.2 Nabyvatel tímto od Poskytovatele Licenci přijímá, zavazuje se Licenci užívat v souladu s touto Smlouvu a hradit za Licenci Poskytovateli licenční odměnu způsobem a za podmínek dle této Smlouvy (zvolit).

4. Licenční ujednání

4.1 Poskytovatel uděluje Nabyvateli Licenci jako ne/výhradní (zvolit). Poskytovatel není oprávněn po dobu trvání Licence poskytnout licenci k Předmětu licence třetí osobě, ani s Předmětem licence v rozsahu udělené Licence jakkoliv nakládat (zvolit v případě výhradní licence). Poskytovatel je oprávněn k Předmětu licence poskytnout licenci třetí osobě, stejně jako k Předmětu licence vykonávat svá práva (zvolit v případě nevýhradní licence).

4.2 Poskytovatel uděluje Nabyvateli Licenci na dobu určitou, a to na dobu … let / na dobu trvání majetkových práv Poskytovatele k Předmětu licence (zvolit).

4.3 Poskytovatel uděluje Nabyvateli Licenci v neomezeném rozsahu, pro veškeré způsoby užití Předmětu licence, které jsou ke dni uzavření této Smlouvy známy/ s následujícími omezeními užívání Licence (zvolit).

4.4 Poskytovatel uděluje Nabyvateli Licenci pro území České republiky / pro další území (zvolit).

4.5 Nabyvatel je oprávněn udělit třetí osobě k Předmětu licence podlicenci / není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele udělit třetí osobě k Předmětu licence podlicenci (zvolit).

5. Práva a povinnosti Nabyvatele

5.1 Nabyvatel se zavazuje

  • a) vykonávat práva z poskytnuté Licence řádně, v souladu s touto Smlouvou a s platnými právními předpisy;
  • b) bezodkladně informovat Poskytovatele, je-li omezován ve výkonu práv dle této Smlouvy třetími osobami, nebo zjistí-li, že třetí osoby práva dle této Smlouvy porušují;
  • c) chránit dobrou pověst a dobré jméno Poskytovatele a vyhnout se jakémukoli jednání, které by dobrou pověst nebo jméno Poskytovatele poškozovalo nebo bylo způsobilé je poškodit;

5.2 Nabyvatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě / není oprávněn žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany postoupit jakákoliv práva z této Smlouvy, byť jen z části (zvolit).

6. Práva a povinnosti Poskytovatele

6.1 Poskytovatel je povinen strpět zásah do práva užít Předmět licence v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.

6.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli veškeré podklady a informace související s Licencí a potřebné k jejímu výkonu.

6.3 Poskytovatel poskytne Nabyvateli bez zbytečného odkladu po vyžádání Nabyvatele součinnosti k právní ochraně Licence a Předmětu licence, dozví-li se Nabyvatel o možném ohrožení či zásahu do Licence či Předmětu licence.

6.4 Poskytovatel Nabyvateli odpovídá za právní bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, především za to, že užitím Předmětu licence podle této Smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob, ani k jinému porušení právních předpisů.

7. Licenční odměna a platební podmínky

7.1 Smluvní strany se dohodly, že Nabyvatel bude Poskytovateli hradit licenční odměnu ve výši ………,- Kč (slovy …………) měsíčně / ročně bez DPH (dále jako „Odměna“) (zvolit).

7.2 Odměna je splatná na základě vystavených daňových dokladů (faktur). Poskytovatelem vždy do …. dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, za který se Odměna hradí (zvolit).

8. Mlčenlivost

8.1 Veškeré skutečnosti a informace, které se Smluvní strany dověděly na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jsou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany se zavazují o Důvěrných informacích zachovávat mlčenlivost, a to až do doby, kdy se tyto Důvěrné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti jednou ze Smluvních stran.

9. Platnost, účinnost a doba trvání Smlouvy

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

9.2 Vůči třetím osobám nabývá tato Smlouva účinnosti dnem zápisu Licence do příslušného rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (zvolit v případě, že je Předmět licence zapsán v rejstříku ÚPV).

9.3 Tato Smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla Licence dle této Smlouvy udělena, dále také dohodou Smluvních stran, výpovědí Smlouvy jednou ze Smluvních stran za podmínek stanovených v této Smlouvě nebo v příslušném právním předpisu, či odstoupením od této Smlouvy jednou ze Smluvních stran.

9.4 Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu s výpovědní lhůtou jednoho (1) měsíce, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Nabyvateli, a to v případě, že Nabyvatel je více než čtrnáct (14) kalendářních dnů v prodlení s hrazením Odměny (lze zvolit další výpovědní důvody, stejně jako uvést důvody pro odstoupení od smlouvy).

9.5. Jestliže dojde k ukončení této Smlouvy, je Nabyvatel povinen ukončit veškeré činnosti spojené s výkonem práva užívat Licenci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne skončení účinnosti této Smlouvy. V případě takového ukončení této Smlouvy zanikají veškerá práva Nabyvatele z Licence, které mu byla poskytnuta na základě této Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takto neplatné či neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením.

10.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Smluvní strany si ujednávají, že nepodaří-li se případný spor vyřešit smírnou cestou, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna obrátit se se svým nárokem na věcně a místně příslušný soude České republiky.

10.3 Doručení písemností dle této Smlouvy se děje formou doporučené pošty, případně dalšími způsoby doručení, jež jsou obvyklé.

10.4 Jakékoli změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami.

10.5 Tato Smlouva zcela nahrazuje jakékoli předchozí dohody či ujednání související s předmětem této smlouvy, v písemné či ústní formě.

10.6 Tato Smlouva se vyhotovuje v třech (3) vyhotoveních. Jedno vyhotovení této Smlouvy bude podáno Úřadu průmyslového vlastnictví pro účely registrace Licence u Úřadu a po jednom vyhotovení obdrží Převodce a Nabyvatel. (zvolit v případě, že je Předmět licence zapsán v rejstříku ÚPV).

10.7 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem, ani v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé vůle Smluvní strany připojují k této Smlouvě své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

V (doplnit) dne (doplnit)                                          V (doplnit) dne (doplnit)

________________________                                   ________________________

                za Poskytovatel                                                         za Nabyvatele

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme