Vzor: Licenční smlouva

Vzor licenční smlouvy mezi poskytovatelem, který je výlučným vlastníkem autorských práv, a nabyvatelem o oprávnění k výkonu práva autorského k užívání díla. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku si strany mohou ujednat licenční smlouvu, když jedna smluvní strana za odměnu poskytne druhé oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. Malí a střední podnikatelé si tak mohou ujednat například použití loga na reklamních předmětech, známého citátu z filmu nebo část textu písně na reklamním letáku nebo katalogu, použití fotografií, obrázků a jiných autorských děl.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Podbarvené části označují alternativní znění vzoru.

Licenční smlouva

uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1Smluvní strany

1.1    (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „poskytovatel“)

a

1.2    (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „nabyvatel“)

poskytovatel a nabyvatel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

licenční smlouvu

2. Úvodní ustanovení

2.1   Poskytovatel je výlučným vlastníkem autorských práv (doplnit) řešení (doplnit), včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití (dále také jen „dílo“). Poskytovatel je oprávněn dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat, a to bez právních vad takovéhoto jednání.

2.2   Poskytovatel touto licenční smlouvou hodlá poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorského k užívání díla (dále také jen „licenci“). Nabyvatel má zájem získat od poskytovatele licenci v souladu a za podmínek ujednaných touto licenční smlouvou.

3. Předmět smlouvy

3.1   Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorského dílo užít všemi způsoby (určitým způsobem) užití, jež povaha díla připouští v neomezeném (omezeném) rozsahu výhradně v jeho původní podobě (v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě).

4. Rozsah užití licence

4.1   Nabyvatel je oprávněn licenci užívat samostatně.

4.2   Nabyvatel je oprávněn licenci užívat bez jakýchkoliv omezení (s omezeními).

4.3   Nabyvatel je oprávněn licenci užívat jen na území České republiky.

5. Podlicence

5.1  Nabyvatel je oprávněn i bez souhlasu poskytovatele poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (dále také jen „podlicence“). Podlicenci je nabyvatel oprávněn poskytnout zcela (zčásti).

6. Postoupení licence

6.1   Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licenci postoupit třetí osobě, byť jen zčásti. Nabyvatel je povinen sdělit poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

7. Výhradní (nevýhradní) licence

7.1  Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci jako licenci výhradní (nevýhradní). Poskytovatel nemá právo poskytnout licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Poskytovatel se zdrží výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci. (Poskytovatel je oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.)

8. Práva a povinnosti poskytovatele

8.1  Udělením licence vzniká poskytovateli povinnost strpět zásah do práva užít díla v rozsahu vyplývajícím z této licenční smlouvy.

8.2  Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření této licenční smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.

8.3  Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu na vyžádání součinnost k právní ochraně jeho licence, dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence.

9. Práva a povinnosti nabyvatele

9.1  Nabyvatel není povinen licenci využít. Nevyužije-li nabyvatel licenci vůbec, poskytovatel není povinen vrátit nabyvateli odměnu, kterou od něho přijal na základě této licenční smlouvy. Ustanovení § 2381 odst. 1 občanského zákoníku se tak nepoužije.

9.2  Nabyvatel není (je) oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě.

9.3  Nabyvatel poskytne poskytovateli bez zbytečného odkladu na vyžádání na své náklady alespoň jednu rozmnoženinu poskytovatelova díla z rozmnoženin jím pořízených na základě licence.

9.4  Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu dostalo od poskytovatele. Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až do doby, kdy se stanou obecně známými.

10. Právní bezvadnost

10.1  Poskytovatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto licenční smlouvou, tj. za to, že užitím díla podle této licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a nabyvateli v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám.

10.2  Poskytovatel odpovídá nabyvateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob.

10.3  Poskytovatel podpisem této licenční smlouvy výslovně prohlašuje, že jiná osoba než nabyvatel není oprávněna díla užít.

11. Odměna

11.1   Nabyvatel se zavazuje poskytnout poskytovateli odměnu za poskytnutou licenci ve výši (doplnit) Kč (slovy: (doplnit) (korun českých)) (dále také jen „odměna“). Odměna neobsahuje DPH v zákonné výši. (Smluvní strany sjednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.)

11.2   Nabyvatel se zavazuje odměnu zaplatit na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dnů ode dne následujícího po jeho doručení nabyvateli. Odměna bude nabyvatelem zaplacena bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této licenční smlouvy.

11.3   Pro případ prodlení nabyvatele se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, den prodlení. Nabyvatel je povinen poskytovateli zaplatit smluvní pokutu do sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

12. Doba trvání smlouvy

12.1  Tato licenční smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových autorských práva poskytovatele.

13. Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele

13.1  Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy poskytovatele, může poskytovatel od této licenční smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že nevyužívání nebo nedostatečné využívání licence je způsobeno okolnostmi převážně spočívajícími na straně poskytovatele. Tato licenční smlouva se ruší dnem doručení odstoupení nabyvateli.

13.2  Nabyvatel může z důvodů uvedených v předchozím odstavci odstoupit teprve poté, kdy nabyvatele vyzve, aby v přiměřené lhůtě od doručení výzvy licenci dostatečně využil, a nabyvatel oprávnění dostatečně nevyužije ani přes tuto výzvu.

13.3  Poskytovatel nemůže právo na odstoupení od této licenční smlouvy pro nečinnost nabyvatele uplatnit před uplynutím dvou (2) let od poskytnutí licence.

14. Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení poskytovatele

14.1  Poskytovatel je oprávněn od této licenční smlouvy odstoupit tehdy, neodpovídá-li již dílo, které dosud nebylo zveřejněno, jeho přesvědčení a zveřejněním díla by byly značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. Tato licenční smlouva se ruší dnem doručení odstoupení nabyvateli.

14.2  Poskytovatel nahradí nabyvateli škodu, která mu odstoupením od této licenční smlouvy vznikla.

14.3  Projeví-li poskytovatel po odstoupení od této licenční smlouvy podle tohoto článku opětovný zájem o užití díla, nabídne licenci přednostně nabyvateli za podmínek srovnatelných s podmínkami původně sjednanými.

15. Zánik licence

15.1  Smrtí (zánikem) nabyvatele přechází práva a povinnost z této licenční smlouvy na jeho právního nástupce.

16. Platnost a účinnost smlouvy

16.1   Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

17. Závěrečná ustanovení

17.1   Změny této licenční smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou formou.

17.2   Tato licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.

17.3   Tato licenční smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

17.4   Smluvní strany po přečtení této licenční smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato licenční smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V (doplnit) dne (doplnit)                                          V (doplnit) dne (doplnit)

________________________                                  ________________________

                poskytovatel                                                          nabyvatel

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.