Vzor: Plná moc (právnická osoba)

Vzor smlouvy o udělení plné moci zmocněnci. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Plná moc umožňuje subjektu, který ji udělí právnické osobě, aby jej tato právnická osoba zastupovala, a to v konkrétně specifikované záležitosti nebo ve více obecně specifikovaných záležitostech.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Podbarvené části označují alternativní znění vzoru.

Plná moc

Obchodní společnost (doplnit), identifikační číslo (doplnit), se sídlem (doplnit), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), oddíl (doplnit), vložka (doplnit), za ní jednající (doplnit), funkce (doplnit), (dále jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuje

pana/paní jméno a příjmení (doplnit), nar. (doplnit), bytem (doplnit), (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování v plném rozsahu ve věci/v řízení (doplnit),

zejména aby zmocněnec za zmocnitele činil veškerá právní jednání potřebná k (doplnit), aby přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podepisoval písemnosti, vzdával se případně nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval.

Zmocněnec níže svým podpisem tuto plnou moc od zmocnitele přijímá a prohlašuje, že na základě této udělené plné moci bude za zmocnitele jednat osobně.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. /NEBO/ Tato plná moc se uděluje od jejího vystavení na dobu určitou do (doplnit).

V  …………… dne ……………..

______________________________

Jméno a příjmení (doplnit)

Zmocnitel

Zmocnění přijímám v plném rozsahu.

________________________

Jméno a příjmení (doplnit)

Zmocněnec

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

Vzor plné moci pro fyzickou osobu

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme