Vzor: Plná moc

Vzor smlouvy o udělení plné moci zmocněnci. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Plná moc umožňuje subjektu, který ji udělí fyzické osobě / právnické osobě, aby jej tato fyzická osoba / právnická osoba zastupovala, a to v konkrétně specifikované záležitosti nebo ve více obecně specifikovaných záležitostech.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Podbarvené části označují alternativní znění vzoru.

Plná moc

Jméno a příjmení (doplnit )
nar. (doplnit)
bytem (doplnit)

/ nebo v případě právnické osoby

Obchodní společnost (doplnit)
identifikační číslo (doplnit)
se sídlem (doplnit)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), oddíl (doplnit), vložka (doplnit),
za ní jednající (doplnit), funkce (doplnit)

(dále jen „zmocnitel“)

Jméno a příjmení (doplnit )
nar. (doplnit)
bytem (doplnit)

/ nebo v případě právnické osoby

Obchodní společnost (doplnit)
identifikační číslo (doplnit)
se sídlem (doplnit)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), oddíl (doplnit), vložka (doplnit)
za ní jednající (doplnit), funkce (doplnit)

(dále jen „zmocněnec“)

Já níže podepsaný zmocnitel tímto zmocňuji zmocněnce, aby mě na základě této udělené plné moci zastupoval

  • ve věci (doplnit)
  • v řízení (doplnit)

aby za mne v souvislosti s (doplnit) zmocněnec činil veškerá právní jednání potřebná k (doplnit) zejména, aby přijímal doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, podepisoval písemnosti, vzdával se případně nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzoval.

Tuto plnou moc zmocnitel uděluje zmocněnci v rozsahu práv a povinností podle

občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních, a dále též i v rozsahu práv a povinností podle správního řádu, trestního zákoníku a trestního řádu, zákoníku práce a dalších procesních předpisů a jako zvláštní plnou moc.

Zmocněnec níže svým podpisem tuto plnou moc od zmocnitele přijímá a prohlašuje, že na základě této udělené plné moci bude za zmocnitele jednat osobně /nebo případně k jednání na základě této plné moci ustanoví svého zástupce (pouze v případech, kdy zmocnění třetí osoby odlišné od zmocnitele bude ze strany zmocnitele akceptovatelné).

V  …………… dne ……………..

______________________________

Jméno a příjmení (doplnit)

Zmocnitel

________________________

Jméno a příjmení (doplnit)

Zmocněnec

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.