Vzor: Směnná smlouva

Vzor směnné smlouvy určené k dohodě o vzájemné směně movitých či nemovitých věcí. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Směnná smlouva

uzavřená podle § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Jméno a příjmení: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

bydliště: (doplnit)

(dále také jen „Strana 1“)

a

1.2 Jméno a příjmení: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

bydliště: (doplnit)

(dále také jen „Strana 2“)

Strana 1 a Strana 2 dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto směnnou smlouvu.

2. Prohlášení smluvních stran

2.1 Strana 1 tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví (doplnit specifikaci movité či nemovité věci). (V případě, že je předmětem směny nemovitá věc, doporučujeme zde popis nemovité věci dostatečně přesně vypsat dle zápisu v listu vlastnictví.)

2.2 Strana 2 tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví (doplnit specifikaci movité či nemovité věci). (V případě, že je předmětem směny nemovitá věc, doporučujeme zde popis nemovité věci dostatečně přesně vypsat dle zápisu v listu vlastnictví.)

3. Předmět smlouvy

3.1 Smluvní strany se zavazují, že vzájemně směňují věci specifikované v čl. 2.1 a 2.2 této smlouvy (dále jen jako „předměty směny“).

3.2 Strana 1 se zavazuje převést své vlastnické právo k věci specifikované v čl. 2.1 této smlouvy na Stranu 2 a Strana 2 se zavazuje ji převzít do svého výlučného vlastnictví.

3.3 Strana 2 se zavazuje převést své vlastnické právo k věci specifikované v čl. 2.2 této smlouvy na Stranu 1 a Strana 1 se zavazuje ji převzít do svého výlučného vlastnictví.

3.4 Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně předají předměty směny, a to nejpozději do (doplnit) dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

4. Cena

4.1 Obvyklá cena věci specifikované v čl. 1.1 této smlouvy činí (doplnit) Kč (slovy: (doplnit) korun českých) a obvyklá cena specifikované v čl. 1.2 této smlouvy činí (doplnit) Kč (slovy: (doplnit) korun českých).

4.2 Smluvní strany se shodly, že jelikož rozdíl mezi cenami směňovaných věcí činí (doplnit) Kč (slovy: ……………………. korun českých), uhradí Strana 1/ Strana 2 ve prospěch druhého směňujícího rozdíl cen ve výši (doplnit) Kč, a to do (doplnit) dní od účinnosti této smlouvy na bankovní účet Strany 1/ Strany 2 vedený u (doplnit) banky, č. ú.: (doplnit)/ (doplnit) //NEBO// Smluvní strany se shodly, že obvyklé ceny obou předmětů směny dosahují stejné výše, a proto smluvní strany prohlašují, že jejich závazky jsou z této smlouvy tímto zcela vyrovnány.
Pozn. zde zvolte verzi ustanovení, které odpovídá Vašemu konkrétnímu případu.

5. Další ujednání

5.1 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám stav předmětů směny, důkladně se s tímto stavem seznámily a v takovém stavu přejímají předměty směny do svého vlastnictví.

5.2 Smluvní strany se zavazují odevzdat si předměty směny ve stavu, v němž byly v okamžiku uzavření této smlouvy.

5.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že předměty směny převádějí bez právních vad, neváznou na nich žádné dluhy, břemena ani jakákoli jiná práva třetích osob.

5.4 Plody a užitky z předmětu směny náleží smluvní straně převádějící, a to až do doby, kdy má dle smlouvy předmět směny odevzdat straně přejímající. Od té doby již náleží plody a užitky straně přejímající.

5.5 Nebezpečí škody na předmětu směny přechází na stranu přejímající převzetím předmětu směny.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou formou.

6.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky.

6.3 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

6.4 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V (doplnit) dne (doplnit)                                           V (doplnit) dne (doplnit)

________________________                                  ________________________

Strana 1                                                                     Strana 2

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme