Vzor: Smlouva o nájmu k bytu / domu

Vzor smlouvy o nájmu k bytu a domu. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Nájemní smlouva upravuje vztah, kdy jedna ze stran poskytne za úplatu straně druhé dům nebo byt k dočasnému užívání. Tento smluvní vzor je upraven tak, aby splňoval nároky kladené ust. § 2201 a násl. občanského zákoníku, ale rovněž i specifika vyžadovaná pro nájem bytu a domu v ust. § 2235 a násl. občanského zákoníku. V tomto smluvním typu je kladen především důraz na ochranu těch, kteří byt či dům užívají.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Kurzívou uvedené části označují fakultativní znění vzoru.

Smlouva o nájmu k bytu / domu

uzavřená podle § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1.  Smluvní strany

1.1    (Firma či jméno a příjmení):  (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a:  (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení:  (doplnit)

 (dále jen „pronajímatel“)

a

1.2    (Firma či jméno a příjmení):  (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a:  (doplnit), (funkce doplnit)

 (dále jen „nájemce“)

pronajímatel a nájemce dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto nájemní smlouvu k bytu / domu

2.  Předmět nájmu

2.1  Pronajímatel má ve svém vlastnictví bytovou jednotku č. (doplnit) – byt číslo (doplnit) (dále jen „předmětný byt“ či pouze „byt“) ve (doplnit) nadzemním podlaží domu (budovy) sestávající z č.p. (doplnit) na pozemcích parc.č. (doplnit), vše obec (doplnit), katastrální území (doplnit). Předmětný byt sestává z chodby, koupelny s WC, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, balkónu, ložnice, dětského pokoje a (doplnit). K bytu náleží sklep č. (doplnit) nacházející se naproti bytu a garážové stání č. (doplnit).

 Alternativně: Pronajímatel má ve svém vlastnictví dům (stavbu), který je součástí pozemku parc.č. (doplnit), obec (doplnit), katastrální území (doplnit) (dále jen „předmětný dům“ nebo pouze „dům“). Předmětný dům sestává z chodby, koupelny s WC, obývacího pokoje kuchyňským koutem, balkónu, ložnice, dětského pokoje a (doplnit).

2.2  Byt / dům je vybaven zařízením a nábytkem popsaným níže.

2.3  Nájemce prohlašuje, že nemá žádné splatné závazky vůči třetím osobám (zejména v souvislosti s předchozím bydlením) a není proti němu vedeno exekuční řízení ani řízení o výkon rozhodnutí a nejsou dány důvody pro zahájení těchto řízení. Nájemce prohlašuje, že jeho předchozí nájemní vztah, pokud takový byl, neskončil z důvodu neplacení plateb předchozímu pronajímateli.

3.  Předmět smlouvy

3.1  Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do nájmu předmětný byt / dům specifikovaný v čl. I. této smlouvy. Nájemce předmětný byt / dům do nájmu za podmínek uvedených v této smlouvě přijímá a zavazuje se hradit sjednané nájemné a náklady za služby specifikované v této smlouvě.

3.2  Nájemce bude byt / dům užívat výlučně k zajištění svých bytových potřeb.

3.3  Nájemce se zavazuje, že předmětný byt / dům bude užívat výhradně s (doplnit) a (doplnit).

4.  Nájemné

4.1  Účastníci se dohodli, že nájemné za užívání předmětného bytu / domu činí (doplnit),- Kč měsíčně (slovy: (doplnit) korun českých). Pronajímatel je oprávněn nájemné každoročně zvýšit o 100% míry inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem. Nájemce je povinen takto zvýšené nájemné uhradit za období od prvního dne následujícího kalendářního roku s tím, že rozdíl za období od 1. ledna následujícího kalendářního roku do dne obdržení oznámení pronajímatele o zvýšení nájemného o inflaci doplatí ve lhůtě sjednané pro nejblíže splatné nájemné. Takto zvýšené nájemné je základem pro výpočet zvýšení nájemného o maximálně 100% míry inflace v následujícím kalendářním roce. Takto je pronajímatel oprávněn zvyšovat nájemné po celou dobu trvání této smlouvy počínaje rokem (doplnit). Toto ujednání nezbavuje pronajímatele možnosti v letech, kdy nebude zvyšovat nájemné o míru inflace, zvýšit nájemné postupem dle § 2249 občanského zákoníku.

4.2  Nájemce se dále zavazuje hradit zálohy na služby (tj. plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu / domu), které činí (doplnit),- Kč měsíčně (dále jen „platby za služby“). Pronajímatel je oprávněn dle svého uvážení upravit výši záloh na služby.

4.3  Nájemce se zavazuje hradit nájemné a platby za služby nejpozději do (doplnit). dne příslušného kalendářního měsíce. Nájemce splní svoji platební povinnost okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet, který pronajímatel nájemci písemně sdělí. První nájemné se zavazuje nájemce uhradit nejpozději do tří dnů ode dne podpisu této smlouvy. Nájemné je hrazeno vždy předem na každý kalendářní měsíc.

4.4  Nájemce uhradí pronajímateli po podpisu této smlouvy nejpozději do (doplnit) níže uvedenou jistotu ve výši (doplnit)- Kč na účet pronajímatele uvedený v této smlouvě a pronajímatel při předání bytu / domu potvrdí, že tuto jistotu obdržel.

4.5  Pronajímatel je povinen vrátit nájemci jím zaplacenou jistotu dle výše uvedeného článku smlouvy nejpozději do (doplnit) dnů ode dne skončení nájmu. Pronajímatel je oprávněn si přitom započíst vše, co mu nájemce dluží z nájmu či dluh z plateb za služby.

4.6  Pronajímatel je nájemci povinen zaplatit úrok z jistoty od jejího poskytnutí nájemcem do jejího vrácení nájemci, a to ve výši zákonem stanové sazby pro úrok z prodlení.

4.7  Pokud se nájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného, je povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s platbami za služby platí nájemce poplatek prodlení dle právní úpravy. 

5.  Platební podmínky

5.1  Účastníci se dohodli, že platby za služby budou jednou ročně vyúčtovány. Vyúčtování služeb bude obsahovat pouze souhrnnou výši uhrazených záloh, souhrnnou cenu služeb za dané období a rozdíl vyjadřující souhrnný přeplatek nebo nedoplatek. Jiné údaje nemusí vyúčtování obsahovat. Účastníci si vyrovnají případný přeplatek nebo nedoplatek do 15 dnů ode dne odeslání vyúčtování pronajímatelem nájemci.

5.2  Kromě shora uvedených služeb budou nájemci dodávány dodávky elektrické energie. Dodávky těchto služeb bude poskytovat pronajímatel nájemci. Nájemce bude hradit tyto služby zálohově částkou určenou pronajímatelem. Pronajímatel je oprávněn tuto částku kdykoliv měnit. Tato částka činí ke dni uzavření této smlouvy (doplnit),- Kč měsíčně (tj. nad rámec shora uvedené zálohy na služby). Pronajímatel je oprávněn provádět vyúčtování těchto služeb i vícekrát ročně s ohledem na vyúčtování dodavatelů. Vyúčtování bude probíhat tak, že pronajímatel bude nájemci přeúčtovávat přesně tu samou částku, kterou po něm bude požadovat dodavatel elektrické energie, resp. internetového připojení. 

5.3  Požádá-li o to nájemce, umožní mu pronajímatel nejpozději do 1 měsíce od provedení vyúčtování nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok a pořídit si nezbytné kopie tohoto vyúčtování.  

6.  Předání bytu / domu

6.1  Předmětný byt / dům bude nájemci předán k prvnímu dni následujícího měsíce po dni, kdy tato smlouva nabyla účinnosti. Pronajímatel je povinen nájemci předat klíče a umožnit mu v přístupu do bytu / domu. Předmětný byt / dům je vybaven níže uvedeným zařízením:

6.1.1        …………..

6.1.2        ………….

6.1.3        ………….

6.1.4        ………….

6.1.5        ………….

6.1.6        ………….

6.1.7        ………….

6.1.8        …………..

6.2  Nájemce je oprávněn odmítnout se do bytu / domu nastěhovat, pokud bude nezpůsobilý k nastěhování a obývání nebo je-li byt / dům ve stavu, která neodpovídá této smlouvě. V případě, že se nájemce nastěhuje, má nadále právo požadovat plnění povinností pronajímatele vyplývajících z této smlouvy, včetně povinnosti předat předmětný byt / dům ve stavu odpovídajícím této smlouvě.

6.3  V případě, že nájemce využije právo nenastěhovat se do bytu z důvodů uvedených v čl. V. odst. 2 této smlouvy, není povinen po takovou dobu hradit sjednané nájemné. Pokud se nájemce nastěhuje, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel neodstraní vadu.

6.4  Nájemce prohlašuje, že si předmětný byt / dům, vybavení a zařízení prohlédl a shledal je v bezvadném stavu, plně způsobilé k užívání, nastěhování a obývání.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1  Nájemce je povinen byt / dům užívat řádně a v souladu s touto smlouvou.

7.2  Nájemce není oprávněn provádět v předmětném bytě / domě jakékoliv stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Stavebními úpravami se rozumí jakékoliv změny předmětného bytu / domu, jeho zařízení a vybavení (kromě oprav a údržby dle této smlouvy), i přestože tyto změny nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. Pro případ skončení nájmu se smluvní strany dohodly, že Pronajímatel nebude povinen hradit nájemci náklady na jejich provedení ani hodnotu toho, o co se zvýšila hodnota bytu / domu.

7.3  Po zániku nájmu se nájemce zavazuje byt / dům předat ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení nebo s  provedenými stavebními úpravami, a to dle volby pronajímatele. Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu / domu, jejichž potřeba vznikla do doby skončení nájmu, zajistí nájemce nejpozději k datu předání bytu / domu. Pokud tak neučiní, zajistí potřebné opravy a běžnou údržbu pronajímatel na náklady nájemce.

7.4  Nájemce je povinen předat zpět byt / dům bez zařízení a předmětů upevněných ve zdech, podlaze a stropu bytu / domu, aniž by tím došlo k poškození bytu nebo domu, vyjma těch, které tam již byly ke dni předání bytu / domu nájemci.

7.5  Nájemce se zavazuje zajišťovat a hradit běžné opravy v bytě / domě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a navíc opravy, u nichž náklady na jednotlivou opravu nepřesáhnou částku 1.000,- Kč.

7.6  Ostatní opravy a údržbu bytu / domu hradí pronajímatel. Nájemce se zavazuje bezodkladně pronajímateli oznámit potřebu provedení opravy, resp. údržby a poskytnout pronajímateli potřebnou součinnost, aby oprava, resp. údržba mohla být provedena.

7.7  Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli jakoukoliv škodu na předmětném bytě / domě, kterou způsobí nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožní vstoupit do předmětného bytu / domu. Nájemce se dále zavazuje uhradit pronajímateli škodu, kterou způsobí na společných částech domu nebo jiných jednotkách, pokud k úhradě této škody bude vůči třetím osobám povinen pronajímatel (pozn. uplatní se pouze u nájmu bytu).

7.8  Jestliže nájemce ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě / domě, která má být delší než 2 měsíce, a o tom, že byt / dům mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí tuto skutečnost pronajímateli. Současně označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu pronajímatele do bytu / domu v případě, kdy to bude nezbytně nutné.

7.9  Nájemce je oprávněn v bytě / domě pracovat i podnikat, nicméně pouze za předpokladu, že to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt / dům. Nájemce je povinen o takové skutečnosti pronajímatele předem informovat.

7.10  Nájemce je povinen v domě dodržovat po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. (pozn. uplatní se pouze u nájmu bytu)

7.11  Nájemce je oprávněn v bytě / domě chovat zvířata, a to pouze tehdy, pokud nepůsobí jejich chov pronajímateli či ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. V případě zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu je nájemce povinen tyto náklady uhradit pronajímateli.

8.  Vstup do bytu

8.1  Nájemce se zavazuje umožnit pronajímateli, popřípadě osobám pověřeným pronajímatelem, vstup do předmětného bytu / domu po předchozím ohlášení za účelem kontroly stavu předmětného bytu / domu jeho zařízení a vybavení a stavu měřidel energií. V případě havárie, se nájemce zavazuje umožnit pronajímateli přístup do předmětného bytu / domu i bez předchozího ohlášení.

8.2  Účastníci této smlouvy se dohodli, že v případě kdy pokračuje Nájemce v užívání bytu / domu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem skončit, a pronajímatel nevyzve v této době Nájemce, aby byt / dům opustil, tak neplatí, že je nájem znovu ujednán na stejnou dobu, na kterou byl původně sjednán.

9. Jistota

9.1  Nájemce při podpisu této smlouvy předal pronajímateli jistotu ve shora uvedené výši. Jistota slouží k zajištění nájemného, úhrad za služby a k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem. Zbývající část jistoty vrátí pronajímatel nájemci na účet, který mu nájemce písemně sdělí, a to do 1 měsíce ode dne skončení nájmu a provedení vyúčtování za poslední období nájmu. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí a to maximálně ve výši zákonné sazby. Nájemce souhlasí, aby jistota nebyla vedena na speciálním bankovním účtu.

9.2  Nájemce je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit jistotu na původní výši, pokud pronajímatel tuto jistotu oprávněně čerpal dle této smlouvy, a to do jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy zaslané pronajímatelem nájemci.

10.  Ostatní ustanovení

10.1  Účastníci se zavazují navzájem se bezodkladně informovat o všech důležitých skutečnostech týkajících se stavu předmětného bytu / domu, jejich osob, společných prostor domu. Pronajímatel se zavazuje, že bude nájemce zejména informovat o změně svého bankovního spojení. Nájemce se zavazuje, že bude pronajímatele zejména informovat o změně osob užívajících předmětný byt / dům a o změně svého stavu. Nájemce se dále zavazuje bezodkladně pronajímatele informovat o vzniku škody na bytě / domě, na jiných prostorách domu, na vybavení a zařízení předmětného bytu / domu ve vlastnictví pronajímatele a o tom, že vznik takové škody hrozí.

10.2  Nájemce je oprávněn přijmout v bytě další osobu, když je přitom povinen informovat pronajímatele o měně počtu osob žijících v bytě / domě, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že tak nájemce neučiní ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala, má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy.

10.3  Nájemce je povinen zajistit, že byt / dům bude obýván jen tolika osobami, jejichž počet bude přiměřený velikosti bytu / domu a nebude bránit tomu, aby všechny osoby mohly v bytě / domě žít v obvyklých pohodlných a hygienických podmínkách.

10.4  Nájemce je povinen pronajímateli oznámit snížení počtu členů nájemcovi domácnosti, a to bez zbytečného odkladu od nastalé situace.

10.5  Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku v jeho platném a účinném znění.

10.6  Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. V případě, že smírné řešení sporu není možné, je jakákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se na příslušný soud.

10.7  Pokud je kterákoli smluvní strana této smlouvy zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle této smlouvy v důsledku události vyšší moci, pak takovou skutečnost písemně oznámí druhé smluvní straně ihned, jakmile je to možné, s podrobným popisem podstaty a veškerých příslušných záležitostí souvisejících s takovou událostí vyšší moci (společně s takovými důkazy o takové události vyšší moci, které může odůvodněně podat) a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat trvání takového zbavení možnosti plnit nebo prodlení. Postižená smluvní strana vyvine maximální úsilí k odstranění či překonání takové události vyšší moci co nejdříve je to možné.

10.8  Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala, a zahrnuje zejména:

10.8.1  válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav či nikoli), invazi, zásah cizího nepřítele a občanskou válku;

10.8.2  povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské vlády, spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy;

10.8.3  stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky;

10.8.4  přírodní katastrofu, jako zemětřesení nebo povodně nebo fyzickou pohromu.

11.  Trvání smlouvy

11.1  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do (doplnit). Dobu nájmu je možné prodloužit na základě písemného dodatku.

11.2  Smluvní strany jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět za podmínek daných zákonem.

11.3  Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt / dům odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

11.4  Nájemce je povinen hradit nájemné a platby na služby po celou dobu trvání nájmu. Toto ujednání platí i v případě, pokud se nájemce vystěhuje z předmětného bytu / domu před skončením nájemního vztahu.

11.5  Nájemce se zavazuje předmětný byt / dům vyklidit a vyklizený pronajímateli předat ke dni skončení této smlouvy. O předání bytu / domu po skončení nájmu bude sepsán předávací protokol. Pokud se nájemce dostane do prodlení se svojí povinností byt / dům předat po skončení nájmu, vzniká pronajímateli nárok na náhradu škody tím způsobenou. Pronajímatel je rovněž oprávněn v případě prodlení nájemce s předáním bytu / domu do předmětného bytu / domu vstoupit, byt / dům na náklady nájemce vyklidit a věci nájemce na jeho náklady uskladnit. K tomu mu nájemce tímto uděluje plnou moc a pronajímatel tuto plnou moc přijímá.

11.6  Pokud budou některé ze služeb, například elektrická energie vedeny na nájemce, zavazuje se nájemce ke dni skončení nájmu zajistit jejich přehlášení na pronajímatele, resp. poskytnout k tomu potřebnou součinnost. Pokud nájemce tuto povinnost poruší, zavazuje se uhradit pronajímateli škodu tím způsobenou.

12.  Závěrečná ustanovení

12.1   Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.

12.2   Pronajímatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje nájemce za účelem správy bytu / domu.

12.3   Smlouva může být měněna a doplňována toliko po vzájemné dohodě smluvních stran písemnými dodatky. Dodatek ke smlouvě musí být chronologicky číslován a datován, výslovně se odvolávat na tuto smlouvu a musí být podepsán osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany.

12.4   Obě smluvní strany tímto na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

12.5   Obě smluvní strany se tímto výslovně vzdávají práv vyplývajících z § 1793 obč. zák. a prohlašují, že plnění přijímají za mimořádnou cenu z důvodu zvláštní obliby.

12.6   Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto smlouvou. Smluvní strany výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 1766 a 1799 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou. Pronajímatel prohlašuje, že veškeré podmínky této smlouvy vyplývají ze vzájemné dohody smluvních stran, kdy každá měla možnost jednotlivá ustanovení této smlouvy změnit.

12.7   Obě strany prohlašují, že text této smlouvy je výsledkem jejich jednání a měly možnost text této smlouvy ovlivnit a nejedná se o formulářovou smlouvu.

12.8   Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany.

12.9   Obě smluvní strany jsou oprávněny požadovat úroky z úroků.

12.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána mimo prostory obvyklé pro podnikání pronajímatele. 

121.11 Jakékoliv oznámení, sdělení či výzva podle této smlouvy bude považováno za doručené:

  • i. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
  • ii. dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
  • iii. třetí (3.) den po prokazatelném odeslání zásilky doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebude-li prokázáno dřívější doručení

12.12 Nájemce není oprávněn provádět započtení svých pohledávek za pronajímatelem oproti pohledávkám pronajímatele za nájemcem.

12.13 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ust. § 576 Občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr smluvních stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

12.14 Veškeré přílohy připojené k této smlouvě tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu znění této smlouvy se zněním příloh k této smlouvě mají ustanovení této smlouvy přednost.

12.15 Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, jsou prosty omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

V (doplnit) dne (

)                                                           V (doplnit) dne (doplnit)

_____________________________                                       _____________________________                                             

                pronajímatel                                                                     nájemce    

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které
mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.