Vzor: Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání

Vzor smlouvy o přenechání prostorů sloužících k podnikání do užívání nájemci. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Stejně jako nájemní smlouva na byt a dům je nájem prostor určených k podnikání specifický. Smlouva musí být koncipována tak, aby vyhověla zvláštním zákonným požadavkům uvedeným v ust. § 2302 a násl. občanského zákoníku. Specifická úprava se projevuje také v případě ukončení smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele, tak aby práva a povinnosti obou smluvních stran byly postaveny najisto.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání

uzavřená dle § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Obchodní firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo: (doplnit)

IČO: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „pronajímatel“)

a

1.2 (Obchodní firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo: (doplnit)

IČO: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „nájemce“)

Pronajímatel a nájemce společně dále téže jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání.

2. Předmět smlouvy

2.1 Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem objektu na adrese (doplnit), tedy vlastníkem budovy č. p. (doplnit) umístěné na pozemku parc. č. (doplnit) v kat. území (doplnit) obec (doplnit) (dále také jen „budova“).

2.2 Pronajímatel přenechává nájemci do užívání prostory sloužící podnikání, které se nacházejí v (doplnit) nadzemním podlaží výše uvedené budovy (dále také jen „prostory“).

2.3 Celková výměra prostor činí (doplnit) m² (z toho: kancelář 1 (doplnit) m², kancelář 2 (doplnit) m², sklad (doplnit) m², sociální zařízení (doplnit) m²).

3. Účel nájmu

3.1 Nájemce je oprávněn užívat prostory za účelem provozu (např. administrativních prostor/maloobchodní prodejny atp.), přičemž předmětem podnikání, které bude nájemce v prostorách v rámci tohoto účelu provozovat, je (doplnit) (např. obor činnosti, který vykonáváte).

3.2 Nájemce se zavazuje využívat pronajaté prostory sloužící podnikání pouze pro tento účel, způsobem dle této smlouvy.

4. Doba nájmu a výpověď

4.1 Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou, a to od (doplnit) (den zahájení nájmu) do (doplnit).

4.2 Před skončením sjednané doby nájmu jsou pronajímatel a nájemce oprávněni vypovědět tuto smlouvu pouze ze zákonných důvodů.

4.3 Výpovědní doba je tříměsíční a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu.

5. Nájemné

5.1 Ode dne zahájení nájmu se nájemce zavazuje hradit pronajímateli nájemné za prostory sloužící podnikání (specifikované v čl. 2), které bylo dohodnuto ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých) bez DPH za metr čtvereční prostor měsíčně, celkem tedy (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých) bez DPH za měsíc.

5.2 Nájemné je splatné měsíčně pozadu, nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního měsíce, a to bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. (doplnit) vedený u (doplnit) banky, pod variabilním symbolem (doplnit).

5.3 První nájemné je splatné do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zahájení nájmu.

5.4 Dodávky elektrické energie a zemního plynu zajišťuje nájemce. Náklady na odběr elektrické energie a zemního plynu, které na základě samostatného měření přímo připadají na prostory, uhradí nájemce přímo příslušným dodavatelům dle skutečného odběru. Nájemce se zavazuje uzavřít příslušné smlouvy s dodavateli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

5.5 Dodávky vody a odvádění odpadních vod zajišťuje Pronajímatel. Nájemce je povinen hradit pronajímateli pravidelné měsíční zálohy na náklady za dodávky vody a odvádění odpadních vod ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých) za měsíc. Stanovené zálohy jsou splatné spolu s nájemným.

5.6 Pronajímatel dále zajišťuje služby spojené se společnými částmi budovy, zahrnující úklid budovy, osvětlení společných prostor, (doplnit). Nájemce je povinen hradit pronajímateli pravidelné měsíční zálohy na náklady za služby spojené se společnými částmi budovy ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých) za měsíc. Stanovené zálohy jsou splatné spolu s nájemným.

5.7 Pronajímatel se zavazuje doručit nájemci vyúčtování za služby zajišťované pronajímatelem ve lhůtě 3 (třech) měsíců od konce příslušného kalendářního roku.

5.8 Pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvyšovat nájemné dle ustanovení § 2248 občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že pronajímatel je za trvání nájmu vždy k 1. březnu příslušného roku, počínaje 1. březnem (doplnit), oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení nájemného je pronajímatel povinen nájemci písemně oznámit do 15. února příslušného roku, jinak toto právo zaniká.

5.9 Pro včasnost plateb je rozhodující den připsání platby na účet pronajímatele.

6. Jistota

6.1 Při podpisu této smlouvy složil nájemce hotově k rukám pronajímatele jistotu ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých) k zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci vzniklých z této smlouvy. Pronajímatel je oprávněn použít jistotu (resp. jednostranně započíst) na zaplacení nebo úhradu jakéhokoli případného dluhu nájemce vůči pronajímateli vzniklého z této smlouvy.

6.2 Dojde-li po dobu trvání nájmu k čerpání jistoty ze strany pronajímatele, je nájemce povinen jistotu na žádost pronajímatele doplnit do původní výše, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení žádosti pronajímatele.

6.3 V případě, že pronajímatel jistotu nebo její část nepoužije v souladu s touto smlouvou, vrátí ji nájemci do 30 dnů ode dne ukončení nájmu. Jistota bude úročena aktuální úrokovou sazbou nabízenou v průběhu doby trvání nájmu bankou pronajímatele.

7. Předání a vrácení prostor

7.1 Pronajímatel se zavazuje předat prostory nájemci nejpozději ke dni zahájení nájmu. O předání prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude zachycen stav prostor v okamžiku předání, zejména pak stavy jednotlivých médií.

7.2 Nájemce je při ukončení nájemního vztahu povinen předmět nájmu vyklidit a předat pronajímateli bez zbytečného odkladu, ve stavu uvedeném v předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.

8. Další práva a povinnosti stran

8.1 Povinnosti nájemce

Kromě ostatních povinností nájemce uvedených v nájemní smlouvě se nájemce zavazuje plnit tyto povinnosti:

 • a) platit nájemné a užívat prostory sloužící podnikání řádným a obvyklým způsobem v souladu se zákonem a touto smlouvou,
 • b) dodržovat veškeré obecně závazné předpisy a související povinnosti, zvláště v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce v prostorách a budově včetně veškerých příslušných ustanovení uvedených v domovním řádu a zajistit jejich dodržování ze strany zaměstnanců a dodavatelů nájemce,
 • c) umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě vstup do prostor, za účelem prohlídky prostor a kontroly jejich užívání,
 • d) oznámit písemně a bezodkladně pronajímateli opravy, za které pronajímatel odpovídá a jejichž provedení je v prostorách nezbytné,
 • e) nepřenechat bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele prostory nebo jejich část do podnájmu třetí osobě.

8.2 Povinnosti pronajímatele

Kromě ostatních povinností pronajímatele uvedených v nájemní smlouvě se pronajímatel zavazuje plnit tyto povinnosti:

 • a) přenechat nájemci prostory ve stavu způsobilém k obvyklému užívání,
 • b) zajistit, aby byl nájemci umožněn plný výkon práv, která mu jsou touto smlouvou přiznána,
 • c) zajistit, aby po dobu trvání nájmu byla do budovy dodávána následující média (služby):
  • i.  elektrická energie,
  • ii. studená pitná voda,
  • iii. odvod splaškových, odpadních a srážkových vod,
  • iv. úklid společných prostor budovy,
  • v.  odvoz odpadu,
  • vi. (doplnit)

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu.

9.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami.

9.3 Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

 V _________ dne _________                                 V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

         pronajímatel                                                                  nájemce

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme