Zacházení s návykovými látkami a přípravky a činnosti s prekursory drog

Zacházením s návykovými látkami a přípravky rozumíme výzkum, výrobu, zpracování, odběr, skladování, dodávání a používání návykových látek a přípravků a koupi a prodej návykových látek a přípravků, jakož i nabývání a pozbývání dalších věcných nebo závazkových práv s nimi spojených, zprostředkování takových smluv a zastupování při jejich uzavírání.Činností s prekursory drog se rozumí vývoz, dovoz a uvádění uvedených látek kategorie 1, 2 a 3 na trh Evropské unie, obchod s neuvedenými látkami a dodávání výchozích a pomocných látek na trh Evropské unie.

Žádost o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky

K žádosti je nutné doložit:

 1. u příslušných činností rozhodnutí dokládající povolení k zacházení s léčivy podle zákona o léčivech nebo osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti podle zákona o Komoře veterinárních lékařů
 2. osobní údaje pro výpisy z Rejstříku trestů
 3. doklad o povolení k podnikání (živnostenský list, koncesní listina)
 4. doklad obsahující souhlas vlastníka nemovitosti s činnostmi uvedenými v žádosti
 5. smlouva o odborné veterinární činnosti, bude-li tato činnost vykonávána
 6. doklad o ustanovení odpovědné osoby
 7. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti odpovědné osoby
 8. doklad o vzdělání odpovědné osoby
 9. prohlášení žadatele o volbě odpovídajícího způsobu zabezpečení
 10. v případě povolení k výrobě technologický předpis zamýšlené výroby
 11. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 5.000,- Kč

Žádost o vydání licence k činnosti s uvedenými látkami kategorie 1

K žádosti je nutné doložit:

 1. doklad o jmenování odpovědné osoby
 2. doklad o pracovním nebo služebním poměru odpovědné osoby
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti odpovědné osoby
 4. doklad o vzdělání odpovědné osoby
 5. u příslušných činností rozhodnutí dokládající povolení k výrobě nebo povolení k distribuci podle zákona o léčivech
 6. v případě povolení k výrobě technologický předpis zamýšlené výroby
 7. osobní údaje pro výpisy z Rejstříku trestů
 8. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3.000,- Kč

Žádost o registraci k činnosti s uvedenými látkami kategorie 2 nebo 3 nebo výchozími a pomocnými látkami

 • Zájemce o činnosti s uvedenými látkami kategorie 2 nebo 3 nebo výchozími a pomocnými látkami se musí zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví. Žádost se podává na formuláři.
 • Další informace o žádosti a podmínkách registrace

K žádosti je nutné doložit:

 1. osobní údaje pro výpisy z Rejstříku trestů
 2. doklad o jmenování odpovědné nebo kontaktní osoby
 3. doklad o pracovním nebo služebním poměru odpovědné osoby
 4. zřizovací listinu
 5. v případě výroby technologický předpis zamýšlené výroby
 6. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3.000,- Kč nebo 500,- Kč v případě výchozích a pomocných látek

Další informace o povolovacím řízení

Úřad udělí oprávnění do 30 dnů, u prvožadatelů zpravidla do 60 dnů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

• Oblasti podnikání: Služby | Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme