Zacházení se živočišnými produkty – schválení a registrace krok za krokem

Tato činnost spočívá ve získávání, vyrábění, zpracování, ošetřování, balení, skladování, přepravě a uvádění do oběhu živočišných produktů.Osoba, která jako podnikatel provádí výše uvedené činnosti s výjimkou prodeje malých množství vlastních produktů prvovýroby, musí požádat o schválení a registraci, popř. jen o registraci podniku, závodu, popř. jiného zařízení krajskou veterinární správou. Schválení a registrace se provádí na základě písemné žádosti.

Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku

Další informace o náležitostech žádosti a podmínkách schválení

K žádosti se přikládá:

 • kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas,
 • umístění podniku v území s vyznačením (popisem) jeho relevantních vazeb na okolí, jmenovitě z hlediska dopravního a z hlediska ochrany životního prostředí (situační plánek),
 • celkové konstrukční a dispoziční řešení podniku včetně technologického zařízení (plánek objektu podniku, v případě potřeby příslušnou část stavební dokumentace),
 • bližší určení a vybavení jednotlivých provozních prostorů,
 • některé technické podrobnosti (úprava podlah, stěn, stropů, dveří, oken, kanalizační systém, větrání, osvětlení, hygienické zázemí apod.),
 • zásobování pitnou vodou (zdroj, vodovodní řád, odběrová místa, roční plán odběru vody podle spotřeby, výsledky laboratorního vyšetření vody),
 • postupy založené na zásadách HACCP11) a o systém vlastní kontroly podmínek výroby a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů,
 • organizaci provozu a sanitaci podniku (provozní a sanitační řád) a o zajištění účinných postupů pro případ výskytu nebezpečné nákazy,
 • dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (zajištění, používané prostředky, plán akcí, jejich evidence a vyhodnocování),
 • způsob třídění, bezpečné ukládání či ošetřování vedlejších živočišných produktů, jejich zpracovávání nebo předávání do zařízení určeného k jejich neškodnému odstraňování nebo k dalšímu zpracovávání, jakož i způsob likvidace ostatních odpadů.
 • Krajská veterinární správa si může vyžádat doložení dalších skutečností (např. vybavení provozovny, apod.)

Další informace o povolovacím řízení

Krajská veterinární správa schválí a registruje žadatele do 30 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí v případě registrace je možné začít poskytovat službu, v případě schválení je třeba oznámit krajské veterinární správě datum zahájení činnosti a provozovat ji až po schválení.

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme